ประวัติวัดรังสิต
ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี
วัดรังสิตตั้งอยู่ริมคลองเปรม หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีสังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีที่ตั้งวัดเนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา โฉนดเลขที่ 5478 โทร (02)5364383

สถานที่ตั้งของวัดรังสิต
ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 1 ของการรถไฟ
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับรางสาธารณประโยชน์
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตรถไฟสายเหนือ
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองเปรมประชากร

ตามประวัติเดิม วัดรังสิต ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2410 โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นบริเวณลำทะเลสาบต่อมาทะเลสาบตื้นเขิน ชาวญวนแถวนั้นได้ขุดคลองจึงเรียกกันว่า “ วัดทะเลสาบ”บ้าง และเรียก “วัดคูญวน” บ้าง ครั้งถึงปี พ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดรังสิต” และใช้มาถึงปัจจุบันนี้ วัดรังสิตได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2420 เขต วิสุงคามสีมากว้าง 6เมตร ยาว12 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2425

การศึกษาการวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2482 วัดได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2425 กุฏิสงฆ์ จำนวน 14หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ

วัดรังสิตมีเจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
1.พระท้วม
2.พระวิง
3.พระพัน
4.พระเสียง
5.พระอธิการพรหม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2460-2486)
6.พระครูปทุมธรรมคุต (ตั้งแต่ พ.ศ. 2487-2520)
7. พระวินัยธรบุญตา เนติโก ( ตั้งแต่ พ.ศ.2520-2534)
8.พระอธิการลำพึง (ตั้งแต่ พ.ศ.2527-2534)
9.พระอธิการมหาลัย อนาลโย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2534-2543)
10. พระปลัดบุญล้อม บุตฺตธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน)

© Copyright 2012 งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครรังสิต. All Rights Reserved.