วัดแสงสรรค์ หรือชื่อเดิมวัดแสงสวรรค์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 ตำบลคลองสอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม รัตนโกสินทร์ ศก 127 ผู้ที่ริเริ่มทำการก่อสร้าง คือ ท่านพระยาศรีสรราชกับท่านแสงสรราช เพราะเห็นว่าประชาชนในท้องที่นี้ไม่มีวัดที่จะบำเพ็ญกุศล ที่มีก็อยู่ห่างไกลมาก จึงได้ทำการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนกิจตามสมควรแก่อัตภาพ


ซุ้มประตูทางเข้าวัดแสงสรรค์


ประวัติเจ้าอาวาสที่ควรแก่การศึกษา คือ
     1. พระอธิการปลั่ง อุตตโม เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ได้ปรับปรุงเกี่ยวกับเสนาสนะสงฆ์ เป็นต้นว่า สร้างกุฏิ ศาลาการเปรียญ และพระอุโบสถ เพื่อให้เป็นระเบียบท่านได้ส่งเสริมการศึกษา โดยได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัด เพื่อให้กุลบุตร-ธิดาได้เล่าเรียน ท่านเห็นว่าการศึกษามีความสำคัญสามารถที่จะทำให้เป็นคนฉลาดมีความประพฤติดี ง่ายต่อการปกครอง และได้เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคตอุโบสถ์วัดแสงสรรค์

     2. พระครูทองพูน ภูริปญโญ ยศพระครูชั้นประทวนได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2505 ได้ทำการสร้างหอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญขึ้นใหม่กุฏิสงฆ์แบบทรงไทย เพื่อรักษาศิลปะของเก่าไว้ ตลอดจนสร้างประปาวางท่อเชื่อมโยงไปทั่วกุฏิสงฆ์ ฌาปนสถานแบบถาวร ศาลาประชาคม สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ หลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก ทำให้เสนาสนะสงฆ์ของวัดแสงสรรค์เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก นอกจากนี้ท่านได้ส่งเสริมในด้านการศึกษาของภิกษุสามเณร ตลอดจนกุลบุตร-ธิดา ได้สร้างอาคารเรียนแบบ 004 เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน เพื่อให้เด็กในท้องถิ่น และบริเวณใกล้เคียงมาเรียนได้สะดวกไม่ต้องไปเรียนในที่ห่างไกล

     3. พระครูอนุกูลธัญกิจ จนทสาโร วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก วุฒิปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ ในปี พ.ศ.2550 ได้ทำการสร้างถาวรวัตถุภายในวัด ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ส.สโมรสร) ก่อสร้างลานกีฬา ลานจอดรถอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ก่อสร้างกำแพงรอบวัดด้านใต้และด้านเหนือ , ศาลาบำเพ็ญกุศล , เขื่อนหน้าวัด และงานบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ภายในวัด อีกหลายประการ นอกจากนี้ท่านได้ส่งเสริมในด้านการศึกษาของภิกษุสามเณร โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน มอบรางวัลให้แก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบได้ อีกทั้งบริจาคปัจจัยเพื่อบำรุงการศึกษาเป็นประจำทุกปี
ปูชนียวัตถุ ที่ควรแก่การสนใจ คือ
พุทธรูปปางห้ามญาติ ๑ องค์ เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาต่างมาเคารพบูชาสักการะองค์ท่านอยู่เสมอมิได้ขาดแต่ละวันฌาปนสถาน (เมรุ) วัดแสงสรรค์

ที่มา : หนังสือประวัติจังหวัดปทุมธานี
เอื้อเฟื้อข้อมูล : อาจารย์พงศ์สุข นันทพัฒน์ปรีชา

© Copyright 2012 งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครรังสิต. All Rights Reserved.