ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1อ่านต่อ
 บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558อ่านต่อ
 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศการปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนอ่านต่อ
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558อ่านต่อ
  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสชอ่านต่อ
 ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิตอ่านต่อ
 กองทุนจัดสวัสดิการ อปพร.จ่ายทุกเดือน และเปิดรับสมาชิกใหม่ทุกเดือน มกราคม ของทุกปีอ่านต่อ
 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทานอ่านต่อ
 โครงการพัฒนาฯ งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบประมาณ 2557 / 2558อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)อ่านต่อ
  เทศบาลนครรังสิตมีความประสงค์สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตมีความประสงค์สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งฯอ่านต่อ
 ศูนย์การศึ​กษาพิเศษจั​งหวัดปทุมธ​านีอ่านต่อ
 รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ จำนวน 5 อัตราอ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตราอ่านต่อ
 การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.อ่านต่อ
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์อ่านต่อ
 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่4อ่านต่อ
 เปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนอ่านต่อ
 โครงการ“คนรังสิตรักกัน”ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่านต่อ
 สาร ปลัดกระทรวงมหาไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารอ่านต่อ
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ อ่านต่อ
 ถังดักไขมัน เพื่อร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมส่งภาพเก่าเมื่อครั้งอดีตในเขตพื้นที่รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ขึ้นบนสะพานแดงอ่านต่อ
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการอ่านต่อ
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานและทำบุญปิดทองพระนาคปรกพระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต การใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต พ.ศ 2556อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การใช้ “สิทธิ์” “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน”อ่านต่อ
 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “น้ำประปาชุมชน” เพื่อชิงรางวัล “โครงการต้นแบบร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”อ่านต่อ
 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอ่านต่อ
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED)อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตเปิดบริการคลีนิคสัตว์แพทย์ บริการประชาชนฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอ่านต่อ
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ
 สอบถามความสมัครใจโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลอ่านต่อ
 แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่านต่อ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๔ ฉบับ ออนไลน์อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๔ ฉบับอ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและรัษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕อ่านต่อ
 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

Adสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
4 ออนไลน์ (คน)
464 วันนี้ (คน)
345 เมื่อวานนี้ (คน)
464 สัปดาห์นี้ (คน)
11886 เดือนนี้ (คน)
140089 ปีนี้ (คน)
807683 ยอดรวม (คน)
สูงสุด: 23856 (19.10.2011)
::ติดอาวุธความคิด พิชิตเอดส์ เอดส์จะหมดไป ถ้าร่วมใจป้องกัน:: :: ระวัง..!บุคคลแอบอ้าง เป็นพนักงานเทศบาลในการเรียกเก็บค่าขนขยะมูลฝอย โปรดอย่าหลงเชื่อ และอย่าจ่ายค่าเก็บขนขยะ มูลฝอยหากมีผู้แอบอ้างเรียกเก็บค่าขยะมูลฝอย หากพบเห็นบุคคลแอบอ้างดังกล่าว โปรดแจ้งฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2567-6000-6 ต่อ 815 หรือ 0-2567-4756:: :: ด้วยในขณะนี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เทศบาลนครรังสิต ขอความร่วมมือประชาชนและแจ้งให้ประชาชนทราบและปฏิบัตตามกฎหมาย ดังนี้ ห้ามจำหน่าย /ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในที่สาธารณะ ศาสนสถาน สถานศึกษา และที่ชุมชุมชนทางประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา..โดนจับแน่หรืออาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ:: ::ป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงอากาศแห้งแล้ง เนื่องจากในปัจจุบันสภาพอากาศค่อนข้างหนาวและแห้งแล้ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ประกอบกับได้มีการเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและขอให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดับเพลิงรังสิต โทร.0-2567-3388, 0-2567-5999, 0-2531-3068::
Activity-Slider
 
อ่านข่าวทั้งหมด


สามารถชมรายการ คุยกัน...เช้านี้ ที่รังสิต ได้ที่ MSS CABLE TV ช่อง 1
ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.
และช่อง 10 ตั้งแต่เวลา 18.30 น.
หรือชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.rangsit.org
ผลิตรายการโดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


 
   หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
    เบอร์มือถือ เบอร์โทรศัพท์
นายกเทศมนตรีนครรังสิต(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม) 081-8541449 (หน้าห้อง)
02-567-6733,
02-567-6333 
รองนายกเทศมนตรี(ดร.เดชา กลิ่นกุสุม) 089-9261315 -
รองนายกเทศมนตรี(นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง) 081-9223429 -
รองนายกเทศมนตรี(นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ) 081-8244449 -
รองนายกเทศมนตรี(นายเสมอ เขียวเปี่ยม) 081-9302961 -
รักษาการปลัดเทศบาล(สุกัญญา สุขการณ์) - 02-567-2102
รองปลัดเทศบาล(สมยศ พงศ์ธีรการ) 081-3424982 02-567-3121
รองปลัดเทศบาล(สุกัญญา สุขการณ์) - 02-567-2102
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 086-8810126 0-2567-6162
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 081-5615665 02-567-0739
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง - 02-567-3060
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 081-8609791 02-567-6262
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 02-567-6223
กองสวัสดิการและสังคม - 02-567-6222
สถานธนานุบาล 094-3438342 0-2531-3214
รวมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต 

 

©2004 All Rights Reserved เทศบาลนครรังสิต

เลขที่151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 เบอร์โทรศัพท์ 02-567-6000

Email :: rangsit@rangsit.org / rangsit@rangsit.org