เทศบาลนครรังสิต มีนโยบายการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด
ตามแนวทางโครงการพระราชประสงค์
ณ ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ดร. เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เดินทางไปศึกษาดูงาน  ระบบการบริหารจัดการการเลี้ยงดูแลสุนัขจรจัดของมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่  38/99 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค   และนำข้อดีที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัด คลองสิบสอง  เทศบาลนครรังสิต

       ตั้งอยู่บนที่ดิน 49 ไร่ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็นสถานที่สำหรับควบคุมดูแลสุนัขจรจัด ในเขตเทศบาลที่ไปสร้างความเดือดร้อนและก่อปัญหา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกับประชาชน  เปิดดำเนินการเมื่อ 17 พฤษภาคม 2553