วิธีการบริจาค

แบบฟอร์มการบริจาค

รายงานการรับบริจาคเงิน

รายงานการรับบริจาคสิ่งของ

รายงานการใช้จ่ายเงินบริจาค

ตรวจสอบยอดเงินบริจาค คงเหลือ

สรุปรายรับ-รายจ่าย
(แบบรายเดือน)

สรุปรายรับ-รายจ่าย
(แบบรายปี)

กลับสู่หน้าหลัก

จนท. เข้าสู่ระบบ

 

 

 

 

 
 

   

   กรณีบริจาคเงิน
     1. เงินสด บริจาคได้ที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครรังสิต 
   โทร.0-2567-4873,0-2959-1145
     หรือสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม “เทศบาลนครรังสิต เพื่อเมตตาสุนัขจรจัดภายใน      ศูนย์พึ่งพิง คลองสิบสอง”
2. โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
     ชื่อบัญชี “เทศบาลนครรังสิตเพื่อ เมตตาสุนัขจรจัดภายในศูนย์พึ่งพิง คลองสิบสอง”      เลขที่บัญชี 120-0-75621-5
กรณีบริจาคสิ่งของ
บริจาคได้ที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.0-2567-0941

 

Copyrights 2010 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต All rights reserved.

Design by งานระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล