สารจากนายกเทศมนตรีนครรังสิต


     ผู้สูงอายุเป็นทรัพยกรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ เพราะเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ คุณวุฒิ และภูมิปัญญาไทย การทำให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข หมายถึง ผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าจากครอบครัวและสังคม


     เทศบาลนครรังสิต เล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข


นายธีรวุฒิ   กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรีนครรังสิต