กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๕๒


กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๕๒
-------------------------
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่บัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพแห่งบุคคลซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้การกระทำได้โดยอาศัยอำนาจแห่งบัญญัติกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังนี้
     ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ก วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2552 และสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2557
     ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ ตำบลคลองสอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง และตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในแนวเขตแนบท้ายกฎกระทรวงนี้
     ข้อ ๓ การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แนวทางในการพัฒนาและดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค การบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     ข้อ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณะให้มีประสิมธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
          (๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการค้าการบริการอุตสาหกรรมการผลิต การศึกษาและวิจัยในระดับสูง
          (๒) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายชะลอการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร
          (๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
          (๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งและรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรรวงนี้
     ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรรวงนี้ ให้เป็นไปดังนี้
          (๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๔๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลืองให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
          (๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๒๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้มให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
          (๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดงให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
          (๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
          (๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อนให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
          (๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
          (๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว มะกอกให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
          (๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
          (๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงินให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ