ภาพวัดในเขตเทศบาล

ความเป็นมา

     เทศบาลนครรังสิต ได้ตราเทศบัญญัติฯ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ วัตถุประสงค์ของการตราเทศบัญญัติฉบับนี้ เพื่อควบคุมสุสานและฌาปนสถานที่อยู่ในเขตเทศบาล ให้มีการดำเนินการที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือเหตุรำคาญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการ ซึ่งตามข้อ ๑๗ ของเทศบัญญัติฯดังกล่าว กำหนดว่าสุสานและฌาปนสถาน ซึ่งมีอยู่แล้ว และยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งก่อนวันที่เทศบัญญัติฯนี้ใชับังคับให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานมาขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัติฯนี้ใช้บังคับ

     จากการตรวจสอบ พบว่า เขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต มีการจัดตั้งและดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน กรณี สาธารณะ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

     ๑. วัดแสงสรรค์ จัดตั้งและดำเนินการสุสานสาธารณะ ชื่อ สุสานสามัคคี

     ๒. วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) จัดตั้งและดำเนินการฌาปนสถานสาธารณะ ชื่อ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

     และผู้จัดตั้งหรือผู้ดำเนินการ สุสานและฌาปนสถาน ทั้งสองแห่งได้รับใบอนุญาตแล้วตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเทศบัญญัติฯฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน

     ๑. จัดทำทะเบียนรายงานการเก็บศพในสาน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ตามข้อ ๑๐ (๓) แห่งเทศบัญญัติฯ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒

     ๒. จัดทำทะเบียนแสดงการดำเนินกิจการสุสานและฌาปนสถาน ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ตามข้อ ๑๔ (๑) แห่งเทศบัญญัติฯ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานโดยคัดลอกข้อความในทะเบียนเป็นรายเดือนถึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป