ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรม “คนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน”

ร่วมรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งขอที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคใต้

อปพร. เทศบาลนครังสิต ร่วมกลุ่มจิตอาสาบริการประชาชนทำความดีถวายในหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง

อปพร. เทศบาลนครังสิต ร่วมกลุ่มจิตอาสาบริการประชาชนทำความดีถวายในหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง

อปพร. ร่วมกับชาวนครรังสิต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

อปพร. ร่วมกับชาวนครรังสิต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดช

โครงการฝึกอบรม ยุว อปพร. ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560

โครงการฝึกอบรม ยุว อปพร. ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คลอง 6 และวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครรังสิต รุ่นที่ 9

โครงการึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครรังสิต รุ่นที่ 9

อปพร. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2560

อปพร. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2560

ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจ "ศูนย์อปพร.เทศบาลนครรังสิต"

          เทศบาลนครรังสิตได้ดำเนินงาน อปพร.ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยประชาชนด้วยกัน ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอาสาให้ความช่วยเหลือสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ ซึ่งผู้บริหารของเทศบาลนครรังสิตให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามาอาสาบริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ เหตุอัคคีภัย เหตุวาตภัย เหตุอุทกภัย เหตุการจราจร และการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่สมาชิกอปพร.สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีตลอดมา...

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารเผยแพร่