ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจสุขภาพ ฟรี โดยการเจาะเลือด เอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจการทำงานของตับ ไต และหัวใจ **ต้องงดน้ำและอาหารทางปากทุกชนิด หลังเที่ยงคืนก่อนวันตรวจ** ขอให้นำบัตรประชาชนมาด้วย เฉพาะผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลฯ เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 07.30 - 11.30 น.
หมู่ 1,2 วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ศาลารวมใจ
หมู่ 3,4 วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ริมเขื่อนสะพานแดง
หมู่ 5,6 วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ อาคาร 100 ปี ธัญบุรี
สอบถามข้อมูลเพื่อเติมโทร 02-567-6000 ต่อ 700