SJ Company - шаблон joomla Форекс

การเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

     เทศบาลนครรังสิตมีภาระและหน้าที่ตามมาตรา 56 และ มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเทศบาลนครรังสิตซึ่งจะครอบคลุมอำนาจหน้าที่ของเทศบาลทุกประเภท นั้นคือเทศบาลนครจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ทุกประการประกอบกับอำนาจหน้าที่ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542กำหนดหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อีกด้วย ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจำนวน 1 คน มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีจำนวนไม่เกิน ๔ คน มีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล ๒๔ คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต ดังนี้

คณะผู้บริหาร

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นายธีรวุฒิ

กลิ่นกุสุม

นายกเทศมนตรี

2.

นายเดชา

กลิ่นกุสุม

รองนายกเทศมนตรี

3.

นายไพโรจน์

อินทร์เนื่อง

รองนายกเทศมนตรี

4.

นายวีรพงษ์

พิทักษ์ไพบูลย์กิจ

รองนายกเทศมนตรี

5.

นางน้ำทิพย์

รุ่งเรือง

รองนายกเทศมนตรี

คณะเลขาฯที่ปรึกษาฯ ของผู้บริหารท้องถิ่น

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นายประดิษฐ์

ศรีเสถียร

ที่ปรึกษานายกฯ

2.

พันโทนายแพทย์วิสิทธิ์

กลิ่นกุสุม

เลขานุการนายกฯ

3.

นายสุเมธ

กัลยาณสิทธิ์

เลขานุการนายกฯ

4.

นายสมศักดิ์

สันติยานนท์

เลขานุการนายกฯ

5.

นายวัชรพล

แก้วจ้อย

เลขานุการนายกฯ

 

สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นายวรรณชัย

อิทธิมณีสิริ

รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาล

2.

นายบำรุง

สมพืช

สมาชิกสภาเทศบาล

3.

นายรัตนโชติ

ยิ่งแจ่มศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล

4.

นางสมจิตร

ลิมปตานนท์

สมาชิกสภาเทศบาล

5.

นางพรพักตร์

เต็กสี

สมาชิกสภาเทศบาล

6.

นายชลอ

พลอยแสนรัก

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

7.

นายดำรงค์ศักดิ์

แต้เจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล

8.

นายพิชัย

ศรีคำดอกแค

สมาชิกสภาเทศบาล

9.

นางสาวฐิติกานต์

เด่นดวง

สมาชิกสภาเทศบาล

10.

นายนเรศ

นาคนิกร

สมาชิกสภาเทศบาล

11.

นายพัชรพล

คุณสมบัติ

สมาชิกสภาเทศบาล

12.

นายสวงค์

บัวเผื่อนหอม

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

13.

นางนันทนีย์

วัฒนภิโกวิท

สมาชิกสภาเทศบาล

14.

นางสมบูรณ์

วงษ์ศิริวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล

15.

นายปรีชา

เรียนหัตถกรรม

สมาชิกสภาเทศบาล

16.

นายอำนาจ

จิรศักดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

17.

นายสนิท

บุญธรรม

สมาชิกสภาเทศบาล

18.

นายทรงสวัสดิ์

รุจสิรภัทร

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4

ลำดับ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

19.

นายเยี่ยม

เทพธัญญะ

ประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาล

20.

นายชัยชนะ

นุชประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาล

21.

นายสมปอง

กมลเวช

สมาชิกสภาเทศบาล

22.

นายชั้น

รักสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาล

23.

นายเสนาะ

เขียววงค์ใหญ่

สมาชิกสภาเทศบาล

24.

นายอนันต์

จึงสุระ

สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง

คลิกดูรูปขยาย

เขต 1

ทิศเหนือ

ติดแนวเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เริ่มจากหลักเขตที่ 1 (ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตเทศบาลนครรังสิต จรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (ฟากตะวันตก)

ทิศตะวันออก

จากแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (ฟากตะวันตก) ไปทางทิศใต้ จรดคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ (ฝั่งเหนือ)

ทิศใต้

จากแนวคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ (ฝั่งเหนือ) ไปทางทิศตะวันตกจรดทางรถไฟสายเหนือ (ฟากตะวันออก) ติดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันตก

จากทางรถไฟสายเหนือ (ฟากตะวันออก) ไปทางทิศเหนือ จรดหลักเขตที่ 1สุดแนวเขตเทศบาลนครรังสิต

คลิกดูรูปขยาย

เขต 2

ทิศเหนือ

ติดแนวเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง กับแนว เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวง เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1ถนนพหลโยธิน (ฟากตะวันออก) ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเขตเทศบาลนครรังสิต จรดแนวซอยรังสิต-นครนายก 63 (ทิศตะวันออก)

ทิศตะวันออก

จากแนวซอยรังสิต-นครนายก 63 (ทิศตะวันออก) ไปทางทิศใต้ จรดแนวคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ (ฝั่งเหนือ)

ทิศใต้

จากแนวคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ (ฝั่งเหนือ)ไปทางทิศตะวันตกจรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (ฟากตะวันออก)

ทิศตะวันตก

จากแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 ถนนพหลโยธิน (ฟากตะวันออก)ไปทางทิศเหนือ จรดสุดเขตเทศบาลนครรังสิต

คลิกดูรูปขยาย

เขต 3

ทิศเหนือ

ติดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง เริ่มจากแนวซอยรังสิต-นครนายก 63 (ทิศตะวันออก) ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเขตเทศบาลนครรังสิต จรดหลักเขตที่ 2 (คลองระบายน้ำที่ 3 ฝั่งตะวันตก)ติดแนวเขตเทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก

จากหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศใต้ ตามแนวคลองระบายน้ำที่ 3 (ฝั่งตะวันตก) จรดหลักเขตที่ 3 สุดแนวเขตเทศบาลนครรังสิต ติดแนวเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ทิศใต้

จากหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเขตเทศบาลนครรังสิต จรดแนวซอยรังสิต-นครนายก 26 (ทิศตะวันออก) ติดแนวเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันตก

จากแนวซอยรังสิต-นครนายก 26 (ทิศตะวันออก) ไปทางทิศเหนือจรดคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ (ฝั่งใต้) และไปทางทิศเหนือ ตามแนวซอยรังสิต-นครนายก 63 (ทิศตะวันออก) จรดสุดแนวเขตเทศบาลนครรังสิต

คลิกดูรูปขยาย

เขต 4

ทิศเหนือ

เริ่มจากทางรถไฟสายเหนือ (ฟากตะวันออก) ติดแนวเขตเทศบาลตำบลหลักหกอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ (ฝั่งใต้) จรดแนวซอยรังสิต-นครนายก 26 (ทิศตะวันออก)

ทิศตะวันออก

จากแนวซอยรังสิต-นครนายก 26 (ทิศตะวันออก) ไปทางทิศใต้ จรดสุดเขตเทศบาลนครรังสิต ติดแนวเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ทิศใต้

จากจุดสุดแนวเขตเทศบาลนครรังสิต ไปทางทิศตะวันตก จรดหลักเขตที่ 4 (ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก) ติดแนวเขตเทศบาลตำบลหลักหกอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันตก

จากหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ (ฟากตะวันออก)จรดคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ (ฝั่งใต้)

คลิกดูรูปขยาย

 

SFbBox by psd to html

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1520
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2400109