SJ Company - шаблон joomla Форекс

โครงสร้างการบริหาร

 

คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ

 

องค์กรเทศบาล

องค์กรเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาจำนวน 24 คน มีประธานสภาหนึ่งคนและ รองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

นายกเทศมนตรี เป็นผู้ควบคุมและผู้รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและมี รองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยในการบริหาราชการ

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 9) เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

 

ส่วนราชการของเทศบาล

การจัดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาล ดังต่อไปนี้

สำนักปลัดเทศบาล หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน บริหารงานด้านกิจการสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน งานด้านพิธีการและการเลี้ยงรับรอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล ภารกิจเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการด้านการเงิน การคลัง ดูแลรับผิดชอบการบริการด้านการเงินในด้านการรับเงิน-จ่ายเงินของเทศบาล ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดเก็บภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง โดยมีการจัดทำและเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ ซึ่งเทศบาลนครรังสิตมุ่งเน้นในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อชำระภาษี ให้มีความพึงพอใจในการให้บริการ ตลอดจนให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลด้วยความโปร่งใส ทั้งในด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้แต่งตั้งประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งสำนักการคลังต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างดี

สำนักการช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเรื่องการขออนุญาต ออกใบอนุญาต ควบคุมการก่อสร้างดัดแปลงต่อเติม รื้อถอนอาคารภายในเขตเทศบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายและการผังเมือง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ออกแบบและก่อสร้าง รวมทั้งงานสาธารณูปโภคในการก่อสร้างบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดูแลจัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การติดตั้งบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลงานด้านการวางแผนงาน โครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รับจดทะเบียนพาณิชย์ งานคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ตลอดจนแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค งานควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ ตลอดจนงานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ และงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาล

กองการศึกษา งานในความรับผิดชอบคือ ดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารการศึกษาและวิชาการแก่เด็กในเขตเทศบาล ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ระดับปฐมวัย วัยบังคับที่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับประถมและมัธยม งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนงานด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเยาวชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ประชาชน เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชน สอดส่องดูแลและช่วยเหลือประชาชน งานพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบชุมชน ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนอยู่ดีกินดี ตามความจำเป็นพื้นฐาน ฝึกอบรมอาชีพ รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน เป็นผู้ติดตามและประสานงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่และการจัดทำโครงการของชุมชนในเขตเทศบาล

สถานธนานุบาล เทศบาลนครรังสิตได้จัดตั้งสถานธนานุบาล จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดรังสิต ซึ่งเป็นแหล่งการค้า การพาณิชย์ และชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นกิจการพาณิชย์ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเทศบาลนครรังสิตได้เปิดให้บริการด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ป้องกันการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ และลดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สิน

SFbBox by psd to html

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 39 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

  • Rangsit6
ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1664
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2951360