Responsive image
Responsive image

“ภารกิจ จพสช.”

“ร่วมดำเนินการ ประสานงานสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างที่ดี”
Responsive image

ประวัติความเป็นมา

ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต เป็นการรวมกลุ่มผู้มีจิตอาสาที่จะดำเนินกิจกรรมหรือทำ ประโยชน์ด้านสาธารณสุขซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชน ครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค อีกทั้งยังเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพโดยชุมชน เริ่มมีการรวมตัวกันเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในการจัดประชุมแกนนำสุขภาพชุมชน โดยมีนายชั้น รักสูงเนินและทีมงานเป็นผู้ขับเคลื่อน ซึ่งวัตถุประสงค์การรวมกลุ่มดังนี้

๑.เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน
๒.เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสภาวะแวดล้อมของสังคม
๓.เพื่อช่วยดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
๔.เพื่อดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนตามบริบทของพื้นที่ และสร้างจิตสำนึกประชาชนในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ

ระเบียบและแนวทางการดำเนินงานชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต

ระเบียบการดำเนินงาน
ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ ๑
บทบาททั่วไป

ข้อที่ ๑ ชมรมแห่งนี้มีชื่อว่า “ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน”
ข้อที่ ๒ ระเบียบนี้ใช้ในการดำเนินงานชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
ข้อที่ ๓ เครื่องหมายของชมรม
Responsive image
ข้อที่ ๔ ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ตั้งอยู่ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ ซอยรังสิต-นครนายก ๑๐ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
ข้อที่ ๕ ระเบียบนี้ คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
ข้อที่ ๖ วัตถุประสงค์ของชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
     ๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิกด้วยกันและระหว่างสมาชิกกับองค์กรทางด้านสาธารณสุขอื่น
     ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของ ชุมชน ครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
     ๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างขวัญ กำลังใจ และสนับสนุนการจัด สวัสดิการของสมาชิก

หมวดที่ ๒
สมาชิก

ข้อที่ ๗ สมาชิกชมรมมี ๒ ประเภท คือ
     ๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการดูแลสุขภาพ หรือการจัดการสุขภาพ ที่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนจัดขึ้น
     ๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่ชมรมพิจารณาแล้วเห็นว่าได้ทำคุณประโยชน์แก่ชมรมและคณะกรรมการมีมติให้เป็น สมาชิก ได้
ข้อที่ ๘ คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ๔ ข้อ
     ๑) ผู้ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการดูแลสุขภาพ หรือการจัดการสุขภาพ ที่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนจัดขึ้น
      ๒) มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
      ๓) ต้องไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด
      ๔) ไม่ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
      ๕) มีภูมิลำเนาและทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
ข้อที่ ๙ การขาดจากสมาชิกภาพ
     ๑) ตาย
     ๒) ลาออก
     ๓) คณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมสมาชิกมีมติด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         ๓.๑) กระทำการใดๆ ในลักษณะที่ทำให้ชมรมเสียชื่อเสียง
         ๓.๒) ละเมิดข้อบังคับของชมรมโดยจงใจ
ข้อที่ ๑๐ สิทธิของสมาชิก
     ๑) มีสิทธิออกเสียงลงมติที่ประชุมต่างๆ ของชมรม
     ๒) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของชมรม
     ๓) มีสิทธิใช้บัตร เครื่องหมายและ/หรือเครื่องแบบของชมรมได้
     ๔) มีสิทธิเสนอให้ระงับ หรือยกเลิกมติ หรือการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยมีมติด้านเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า สองในสาม ของสมาชิกทั้งหมด
     ๕) สมาชิกสามัญมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรม
ข้อที่ ๑๑ หน้าที่ของสมาชิก
     ๑) ปฏิบัติตามระเบียบของชมรม มติที่ประชุมใหญ่และคำสั่งตามมติของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด
     ๒) ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ แก่สมาชิกและชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
     ๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และ สนับสนุนกิจกรรมของชมรม
     ๔) เลือกตั้งคณะกรรมการของชมรม
     ๕) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของสมาชิก

หมวดที่ ๓
การดำเนินกิจกรรมของชมรม

ข้อที่ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และคณะกรรมการ ๑๒ คน มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกชมรม ให้ประธานและคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
     ๑) ประธาน ๑ คน
     ๒) รองประธาน ๒ คน
     ๓) เลขานุการ ๑ คน
     ๔) เหรัญญิก ๑ คน
     ๕) ประชาสัมพันธ์ ๑ คน
     ๖) ปฏิคม ๑ คน
     ๗) ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน
     ๘) ผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ คน
     ๙) ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ๒ คน
     ๑๐)ผู้ช่วยปฏิคม ๒ คน
     คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชมรมเป็นกรรมการที่ปรึกษาได้
ข้อที่ ๑๓ คณะกรรมการมีหน้าที่
     ๑) ดำเนินกิจการทั้งปวงของชมรม ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
     ๒) ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรม
     ๓) ออกระเบียบใดๆ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ความคล่องตัวและเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อที่ ๑๔ ประธานกรรมการ นอกจากมีหน้าที่ ตามข้อที่ ๑๓ แล้วยังมีหน้าที่
     ๑) เป็นประธานในการประชุมต่างๆ
     ๒) ประสานการดำเนินงานของชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
     ๓) ควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการ
     ๔) ควบคุมและกำกับนโยบายของชมรม
ข้อที่ ๑๕ รองประธานกรรมการ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อที่ ๑๖ เลขานุการ มีหน้าที่
     ๑) ประสานการดำเนินงานติดต่อสื่อสาร ในกิจกรรมของชมรมตามที่ประธานมอบหมาย
     ๒) จัดการประชุมคณะกรรมการ
     ๓) จดรายงานการประชุม และเสนอรายงานการประชุมต่อประธานกรรมการหรือที่ประชุม
ข้อที่ ๑๗ เหรัญญิก มีหน้าที่
     ๑) จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารการเงินของชมรม
     ๒) ควบคุม เก็บรักษาเงิน ของชมรม
     ๓) จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบดุลของชมรม
     ๔) ชี้แจงการรับ-จ่ายเงิน และงบดุลของชมรม ทุกครั้งที่มีการประชุม
ข้อที่ ๑๘ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
     ๑) จัดทำจดหมายข่าย จุลสาร ของชมรม
     ๒) เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของชมรม
     ๓) เป็นโฆษกของชมรม
ข้อที่ ๑๙ ปฏิคม มีหน้าที่
     ๑) วางแผนและประสานงานเพื่อจัดเตรียมการต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อชมรม ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
     ๒) รับผิดชอบ ดำเนินการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อชมรม
ข้อที่ ๒๐ การมอบหมายงานระหว่างกรรมการแต่ละตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือและมีกรรมการอื่นเป็นพยานอย่างน้อย ๒ คน
ข้อที่ ๒๑ คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
     ๑) ตาย
     ๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อชมรม
     ๓) ถึงคราวออกตามวาระ
     ๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
     ๕) ขาดการประชุมติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง และที่ประชุมคณะกรรมการเสียงข้างมากมีมติให้ออก
     ๖) ทำผิดระเบียบของชมรม ประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่นต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอันใดให้เกิดความเสียหายต่อชมรม
ข้อที่ ๒๒ ประธานและกรรมการที่ว่างลง ให้มีการสรรหาผู้ที่เหมาะสม ภายใน 30 วัน แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ข้อที่ ๒๓ ให้คณะกรรมการมีวาระการอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี เมื่อครบวาระแล้วยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ให้คณะกรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน
ข้อที่ ๒๔ แนวทางการเลือกคณะกรรมการเมื่อครบวาระ ให้คณะกรรมการชุดเดิมจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อที่ ๒๕ เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ ให้ประธานคณะกรรมการชุดที่หมดวาระ เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ให้เทศบาลนครรังสิตจัดทำประกาศรับรองคณะกรรมการชุดใหม่
ข้อที่ ๒๖ คณะกรรมการชุดใหม่ จะมีอำนาจในการบริหารชมรมต่อเมื่อ เทศบาลนครรังสิตได้ทำประกาศรับรองแล้ว
ข้อที่ ๒๗ คณะกรรมชมรมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องดังนี้
     ๑) แถลงผลงานและฐานการเงินของชมรมให้สมาชิกทราบ
     ๒) พิจารณา วินิจฉัยปัญหาของชมรม
     ๓) เสนอ ปรับปรุง แก้ไขระเบียบชมรม
     ๔) พิจารณาข้อเสนอแนะ และข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อชมรม
     ๕) แจ้งผลการตรวจสอบบัญชี

หมวดที่ ๔
การเงินและทรัพย์สินของชมรม

ข้อที่ ๒๘ ชมรมอาจหาทุนดำเนินการได้ ดังนี้
     ๑) จากเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชมรม
     ๒) จากการจัดหารายได้
     ๓) จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
     ๔) ค่าธรรมเนียมรายปีของสมาชิก เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุนสวัสดิการ
ข้อที่ ๒๙ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนชมรมในเอกสารทั้งปวง
ข้อที่ ๓๐ การสั่งจ่ายเงินของชมรม ให้เหรัญญิกกับบุคคลต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๒ คน
     ๑) ประธาน
     ๒) รองประธาน
     ให้บุคคลดังกล่าวตามวรรคแรก มีอำนาจเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือสถานบันการเงินได้ตามความเหมาะสม
ข้อที่ ๓๑ บัญชีการเงินและทรัพย์สิน ให้เหรัญญิกจัดทำและเก็บรวบรวมใบสำคัญและหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบเป็นเวลาไม้น้อยกว่า ๕ ปี

หมวดที่ ๕
การแก้ไขระเบียบการดำเนินงานชมรม

ข้อที่ ๓๒ การแก้ไขระเบียบการดำเนินงานชมรมนี้ จะกระทำได้โดยการประชุมและต้องมีเสียสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Responsive image
(นายชั้น รักสูงเนิน)
ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
นครรังสิต
รายชื่อสมาชิกชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต
รหัส คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วดป.เกิด เบอร์โทรศัพท์ ระดับการศึกษา
ชุมชนสุขเกษมและเลียบคลอง
001 นาง สมถวิล พรแจ่มใส 3 1303 00022 97 6 273 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 10 กค 2504 084 343 4845 ม.ศ.3
002 นาย สมชาติ นุตะลัย 3 4099 00377 37 1 374 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 15 กพ 2503 096 375 0712 ป.6
003 นาง ธิติมา นุตะลัย 3 1005 00058 02 8 374 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 25 พค 2519 086 156 2329 ม.3
004 น.ส. ปิยวรรณ์ มัยสิน 3 0130 00001 03 1 358 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 3 มค 2504 084 465 2320 ป.ก.ศ.สูง
005 น.ส. ปทุมวดี น้อยวงศ์ 3 1303 00022 61 5 153 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 24 เมย 2501 098 310 4393 ม.ศ.3
006 นาง สังวาล พร้อมอาสา 3 1303 00011 64 8 199 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 6 สค 2507 094 334 4518 ป.7
306 น.ส. ประดับ ไพศาลจิตร 3 1303 00008 22 1 149 ซ.รังสิต - ปทุมธานี 31 23 ตค 2481 088 881 3208 -
307 น.ส. นารี ดวงสุวรรณ์ 3 1499 00342 58 9 258 ซ.รังสิต-ปทุมธานี31ซอย1 9 ต.ต.2511 083 712 3116 ม.3
ชุมชนเดชาพัฒนาและเดชาพัฒนา 87
007 น.ส. พิมพ์ วาสนาบุญสุข 3 1005 04487 40 3 30 ซ.พหลโยธิน 87 27 สค 2494 02 992 2498 ป.4
008 นาง สุมาลี ช้างแรงการ 3 1303 00472 10 6 22ซ.พหลโยธิน 87ซ.6แยก3 12 มิย 2481 02 536 4030 ป.4
009 นาง สมถวัลย์ เพียรเก็บ 3 1303 00011 63 0 131 ซ.พหลโยธิน 87ซ.6แยก3 19 กค 2505 086 196 0342 ป.7
010 นาง อนันต์ ซื่อผาสุข 3 1014 02014 40 0 16 ซ.พหลโยธิน 87ซ.6แยก3 29 ธค 2496 089 082 9119 ป.4
011 นาย สมพงษ์ ป้อมแก้ว 3 1303 00012 48 2 16 ซ.พหลโยธิน 87ซ.10แยก7 8 มิย 2491 089 526 0582 ป.4
318 นาง วรรณา ศรีเหม 3 1005 03260 76 6 14 ซ.พหลโยธิน 87 20 ก.ย. 2500 081 3149599 ป.4
ชุมชนสินสมุทร
012 นาง อนงค์ เกิดสุข 3 7701 00531 51 1 154ซ.พหลโยธิน 87ซ.6แยก3 10 มีค 2506 081 401 4285 ม.3
013 นาง อรพิณ ริจนา 3 1005 00535 07 1 582 ซ.พหลโยธิน 87ซ.6แยก3 12 กพ 2503 087 933 0269 ปวส./ปมศ
014 นาง สุจิตตา เลิศพิสุทธิสิน 3 1303 00018 16 2 264 ซ.พหลโยธิน 87ซ.6แยก3 9 พค 2507 087 102 6557 ป.ตรี
305 นาง วรวิมล รุ่งวิทยา 3 1303 00301 47 6 322 ซ.พหลโยธิน87ซอย6แยก3 30 พย 2501 087 079 3302 ม.6
ชุมชน ม.ปรีชา
142 นาง ปิยพัชร์ กำเนิดสิทธิเสรี 3 1009 01422 54 5 79 ซ.พหลโยธิน 87 ซอย 7 19 กย 2506 086 791 7441 ป.ตรี
ชุมชนชลประทาน
015 นาง รันทม ทองประมูล 3 6205 01015 96 4 517/132 ถ.พหลโยธิน 11 ธค 2511 084 423 4461 ม.6
016 นาง บุญลาภ เปียทอง 3 1303 00316 25 2 517/128 ถ.พหลโยธิน 16 กย 2503 089 828 8379 ป.4
017 น.ส. ศุภมาศ แสงมาศ 0 0031 30500 32 2 517/98 ถ.พหลโยธิน 6 พย 2505 084 706 9147 ม.ศ.5
018 นาง สมมาศ คุ้มทรัพย์ 3 3017 00286 64 3 517/25 ถ.พหลโยธิน 18 มค 2516 083 821 5478 ปวส.
019 นาย สายหยด คุ้มทรัพย์ 3 1303 00317 09 7 517/1 ถ.พหลโยธิน 14 มิย 2489 085 123 0252 ป.4
020 น.ส. จีระพร ตะรุษะ 3 1303 00317 92 5 517/62 ถ.พหลโยธิน 26 มค 2512 087 908 6685 ปวส.
021 นาง ยุพิน สาลีผล 3 1303 00314 53 5 517/152 ถ.พหลโยธิน 18 มิย 2496 096 746 3282 ป.4
ชุมชนเจริญสิน
022 น.ส. ศรีรัชนี ยาหยี 3 1303 00468 38 9 4/19 ซ.พหลโยธิน 94 3 พย 2506 083 984 2909 ป.4
023 นาง ปิยะมาศ เรือนงาม 3 1202 00169 48 7 4/12 ซ.พหลโยธิน 94 13 พย 2501 083 984 2909 อนุปริญญา/ปวท.
024 นาง ยม วงษา 3 1303 00468 69 9 4/23 ซ.พหลโยธิน 94 9 เมย 2506 092 313 4341 ป.4
025 นาง ลักขณา เงาะด่วน 3 1303 00536 28 7 4/42 ซ.พหลโยธิน 94 2494 - ป.4
026 นาย มนัส บำรุง 3 1303 00468 14 1 4 ซ.พหลโยธิน 94 5 พย 2501 082 013 1953 ป.4
027 นาง พิศสมัย ยาหยี 3 5212 00158 61 0 4/16 ซ.พหลโยธิน 94 15 กค 2510 089 674 8676 ป.ตรี
028 นาง บุษรา จันทร์ยะรมย์ 3 1303 00468 41 9 31 ซ.พหลโยธิน 94 9 เมย 2507 085 483 2263 ม.3
029 น.ส. วิราวรรณ์ อำพันธ์ 3 1008 00340 70 5 4/38 ซ.พหลโยธิน 94 20 พค 2507 083 984 2909 ม.3
030 นาง สิน ยาหยี 3 1303 00468 34 6 4/15 ซ.พหลโยธิน 94 2481 089 674 8676 ป.4
031 นาง ทองใบ โพธิเศษ 3 1303 00467 84 6 4/40 ซ.พหลโยธิน 94 2488 061 017 8491 -
032 นาง จำรัส สอนสืบ 3 1605 00295 40 2 4/5 ซ.พหลโยธิน 94 5 สค 2497 089 674 8676 -
ชุมชนศาลเจ้าคลองหนึ่ง
033 น.ส. ปนัดดา ขจรพุทธรักษา 3 1303 00458 83 9 76 ถนนเลียบคลอง 20 ธค 2503 091 103 9617 ป.ตรี
034 นาย กิตติ ขจรพุทธรักษา 3 1303 00458 79 1 76 ถนนเลียบคลอง 17 เมย 2498 02 532 2669 ม.6
035 น.ส. กรเกตุ ขจรพุทธรักษา 1 1005 00280 68 9 76 ถนนเลียบคลอง 18 กย 2531 02 532 2669 ป.ตรี
ชุมชนปากคลองหนึ่ง
036 น.ส. สำเนียง ย้วนบุญหลิม 3 1005 00990 30 5 58/14 ถนนพหลโยธิน 17 มิย 2490 088 737 2117 ปวช.
 
รายชื่อสมาชิกชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต
ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม ๑
รหัส คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วดป.เกิด เบอร์โทรศัพท์ ระดับการศึกษา
037 นาง พิมพ์กมน โฆษิตบุญรัตน์ 3 1017 00732 08 4 32 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10ซ.4 22 พย 2509 02 567 2184 ป.ตรี
038 นาง ปาริชาติ กระต่ายเพ็ชร์ 3 6698 00011 52 7 23 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10ซ.4 14 กค 2500 087 005 5846 ป.ตรี
039 นาง จินดา วงศร 3 1007 01131 48 2 7 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10ซ.4 2495 081 834 2989 ป.7
040 นาง อุไร มาศวิเชียร 3 5002 00634 22 4 23 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10ซ.5 10 กค 2497 083 294 2111 ม.3
041 นาง ศิริวรรณ ศิริปโชติ 3 1018 00574 07 3 19 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10ซ.6 3 มิย 2507 087 785 2440 ม.6
042 น.ส. นันท์นภัส ปานนวม 3 1303 00541 07 8 4 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10ซ.8 28 กย 2499 084 456 5451 ปกศ.สูง
043 น.ส. เชาว์สิน ศิริเศรษฐวรกุล 3 1012 00049 87 3 14 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10ซ.10 21 ธค 2497 081 442 7418 ป.7
044 นาง ชูจิตร สุนทรเพราะ 3 1020 03255 35 1 14 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10ซ.10 29 กค 2499 086 581 2821 ปวช.
310 นาง วารุณี หอมละออ 3 1014 03036 96 2 31 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย11 1 กย 2499 097 248 4502 ป.ตรี
311 น.ส. นงนุช นุชอุดม 3 1206 00488 50 4 31 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย11 31 มีค 2496 087 588 9881 ป.ตรี / Dead
ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม ๒
045 นาง บุษรา อุณหะ 3 1006 02028 82 9 4 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.3 30 ธค 2500 088 879 5104 ม.ศ.3
046 น.ส. เบญจมาศ อุณหะ 3 7001 00414 96 4 4 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.3 24 พย 2502 02 958 2539 ม.3
047 นาง ประไพ ชูจงกล 3 1014 00243 84 3 12 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.5 15 เมย 2499 083 292 8323 ป.4
048 นาง ธีรารัตน์ รุจิระชุณห์ 3 6501 00118 11 4 1 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.6 28 กค 2496 081 342 9412 ป.6
049 นาง เบญจรัตน์ พูลเขตกิจ 3 6599 00735 84 5 29 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.10 16 กพ 2491 084 637 7291 ป.4
050 นาง วรรณภา ดำสวัสดิ์ 3 8401 00115 56 7 40 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.10 30 มีค 2494 084 730 2694 มศ.3
051 นาง สร้อย ศรีบัว 3 1006 00322 39 8 10 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10 24 สค 2487 085 059 2315 ป.7
052 นาง เยาวลักษณ์ วรรณพุฒ 3 1303 00458 52 9 48 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 13 มิย 2491 089 110 1021 มศ.3
312 นาง วนิดา คงอาษา 3 2299 00134 97 7 10 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 ซอย3 14 พค 2492 082 182 2723 ม.6
ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม ๓
053 น.ส. มะลิวัลย์ จันทร์ชลอ 3 1405 00004 93 9 95 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10 1 มค 2486 089 034 2350 ป.4
054 นาง สุธาลินี แซ่คำ 3 1301 00470 13 4 98 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 28 กค 2505 086 992 0222 ป.ตรี
055 นาย บุญช่วย ชะบางบอน 3 1012 01120 04 1 15 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.12 8 มค 2493 062 698 2413 ปวส.
056 นาง วัฒนี สล้างสกุล 3 4101 00971 03 3 24 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.13 25 มีค 2486 095 248 3837 ป.ตรี
057 น.ส. พรรณทิพา บุญอำนาจ 3 2002 00077 12 3 15 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.13 15 สค 2485 089 989 2944 ม.6
058 นาง หรรษา พจน์พรหมมณี 3 7305 00763 64 8 36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.14 8 กค 2508 081 311 1755 ป.ตรี
059 นาง มนชยา ยอดแก้ว 3 1307 00161 56 6 29 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.15 1 กค 2504 081 459 2792 ปวส.
060 นาง รวงทอง เอี่ยมเศรษฐกุล 3 1301 00523 88 2 36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.15 24 เมย 2500 087 345 4484 ป.7
061 นาง นรีรัตน์ พึ่งแต่ง 3 1303 00515 07 7 7 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.19 7 มีค 2505 093 360 9899 ป.6
062 นาง ชัชชญา ขยันการ 3 1017 01510 39 5 61 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.20 2501 098 313 8693 ป.4
313 นาง ลัดดา ฉัตรทองถาวร 3 7403 00605 19 4 95 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10 2488 086 886 8170 ป.4
316 นาย ชัยยะ เอี่ยมเศรษฐกุล 3 1301 00523 83 1 36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12ซ.15 5 ก.ค. 2498 083 1596259 ป.4
ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม ๔
063 นาง อารี ทองอ่วม 3 2001 00051 68 8 13 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.10 10 มิย 2498 089 770 5972 ปวส.
064 นาง วิมลศรี โพธิสมบัติ 3 1007 01340 48 1 14 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14 21 ธค 2504 089 770 5927 ปวส.
065 นาง ประภา จุฬา 3 1005 04293 25 1 18 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14 13 กพ 2487 086 905 9440 ป.4
ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม ๕
066 น.ส. จารุณี ฤทธิ์มนตรี 3 1005 01707 50 0 16 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.15 9 ธค 2501 081 801 8669 ม.6
067 น.ส. จริยา บุญเจริญ 3 1022 01941 37 1 44 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.15 22 กค 2491 092 252 5422 ป.ตรี
068 น.ส. เพชรนภา ทิพย์เนตร 3 1021 01060 94 2 20 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14 ซ.15 2491 086 017 1843 ป.4
069 นาง วรรณ์ดี รวมกิ่ง 3 1017 00794 21 7 24ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.16/3 10 มีค 2499 085 600 4865 ป.4
070 นาง มะยุรี รัศมิทัต 3 1307 00233 28 1 8 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.18 22 กพ 2507 086 993 7620 มศ.3
071 นาง อัญชลี แดงทุ่ง 3 8499 00034 12 8 37 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.18 7 กย 2503 081 559 1470 ม.6
072 นาง เหนียม เดชคุ้ม 3 1804 00342 30 1 33 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.18 2484 094 017 4021 ป.3
073 นาง สาวิตรี อ่อนสมจิตร 3 1406 00343 93 0 43 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.18 23 ธค 2500 084 439 7588 ม.3
074 นาง สุกาญจน์ พุฒพวง 3 1005 04411 93 8 11 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.18 1 พค 2478 081 618 6554 ป.4
075 น.ส. มาริษา พุฒพวง 3 1005 04411 95 4 11 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.18 25 เมย 2505 081 618 6554 ป.ตรี
076 นาง ไพรินทร์ ศุรกาญจน์ 3 1017 01276 35 0 26 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.18 9 กย 2518 084 013 9819 ปวช.
077 นาง พิมลวรรณ รังสีธีรวงศ์ 3 9005 00059 59 1 2 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.19 1949 084 003 6156 มศ.3
078 นาง รัชนี อยู่แสง 3 9504 00014 02 3 6 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.20 10 มค 2509 064 378 7879 ป.ตรี
079 นาง อนงค์ อินทร์จอก 3 1005 02777 01 3 119 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 10 มีค 2495 085 022 8250 ปวช.
080 นาง กฤษณา เรณูรส 3 1802 00194 71 6 32 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.14 2 กย 2503 081 904 5192 ปวช.
081 น.ส. สุภาพร สุรัญญาพฤติ 3 1017 00547 39 2 17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.11 3 กย 2481 084 728 9197 มศ.3
082 น.ส. นฤมล รัตตัญญู 3 1017 02352 77 7 17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.11 14 พค 2494 084 728 9197 มศ.3
083 นาง อ้อทิพย์ พิลาเวทย์ 3 1005 03053 58 2 46ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.2/3 1 มค 2506 081 839 0232 ป.ตรี
084 นาง สมร อ้วนสอาด 3 1606 00221 71 1 4 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 14ซ.3 24 กย 2496 087 590 1552 ป.4
085 นาง ศศิมา พงษ์ไมตรี 3 1303 00571 24 4 55 ถนนเลียบคลองรังสิต 2498 081 814 5817 ม.3
ชุมชนแก้วกาญจน์
086 นาง จันทิวา อาติเกิด 3 1005 02447 69 2 164 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 17 สค 2499 062 350 3842 ป.7
087 นาง รุ่งนภา เจริญ 3 1307 00237 85 6 192 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 18 กพ 2495 099 008 7483 ป.6
ชุมชนสร้างบุญ
088 น.ส. คนึงนิจ เสือย้อย 3 8006 00729 98 0 47ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 22 กค 2502 085 909 7350 ป.4
089 นาง วันทนีย์ สมจิต 3 4899 00091 78 8 493 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 10 พค 2494 098 305 5908 มศ.3
090 นาง ยุพา นิธิธนอนันต์ 3 7105 00626 93 4 102 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 14 มิย 2499 087 557 2051 ป.2
091 น.ส. สุนีย์ ศิริทิพย์สกุล 3 1301 00505 90 6 511 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 1 ธค 2506 087 347 5338 ป.4
092 น.ส. สุกัญญา โมรานนท์ 3 1014 00769 10 1 149 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 2484 086 813 9605 ป.2
093 นาง กชพรรณ โชคงาม 3 1009 01063 56 1 153 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 1 มค 2490 085 602 7796 ป.4
094 นาง แอ๋ว นิลรัตน์ ณ อยุธยา 3 1608 00191 94 7 303 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 1 มค 2496 080 269 2502 ป.4
095 นาง ภิรมย์ รุ่งเรื่อง 3 2403 00123 20 8 283 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 12 ธค 2497 095 252 8434 ป.4
096 นาง สมควร บุญแสง 5 6201 00112 56 6 111 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 12 พย 2495 080 613 7893 ป.4
097 น.ส. วราภรณ์ ต้องรักโรจน์ 3 1303 00098 96 4 477 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 9 มีค 2522 089 230 6668 ป.ตรี
098 นาง บุญชู สงวนขำ 3 7502 00043 24 1 301 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 2488 085 163 9060 ป.4
099 นาง ลี้ฮัว เสถียรพัฒโนดม 3 7204 00714 62 9 335 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 22 พย 2488 083 704 3492 ป.4
100 นาง ลัดดาวัลย์ กาญจนพงษ์พร 3 1307 00356 08 1 6 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 3 เมย 2498 081 454 3135 ป.4
101 น.ส. วันดี อำนวยพาณิชย์ 3 1303 00524 76 9 23 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 20 มค 2501 081 805 6191 ม.3
102 นาง อุไร ขวัญเมือง 3 1505 00197 77 0 73 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 29 10 เมย 2512 086 346 5243 ม.3
308 น.ส. ปราณี โพธิ์แก้ว 5 1398 00014 60 8 93 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 30 มีค 2496 089 678 0217 ป.2
ชุมชนประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
103 นาง เฉลียว แซ่เล็ก 3 1303 00024 83 9 179 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 21 1 กค 2494 083 965 6229 ป.4
104 น.ส. พจนีย์ มงคลกิตติศัพท์ 3 1303 00029 36 9 97 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 21 1 กพ 2492 094 798 1546 ป.4
105 นาง สุนิสา สุวรรณประทีป 3 1303 00105 97 9 188 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 21 17 ตค 2499 081 362 1264 มศ.3
106 นาย ประเวศ แสงน้ำ 3 1307 00194 67 7 143 ซ.พหลโยธิน 127 ซ.1 20 กพ 2513 094 307 5363 ป.ตรี
107 นาง ชลธิชา แสงน้ำ 3 1303 00373 13 2 143 ซ.พหลโยธิน 127 ซ.1 3 กพ 2515 094 298 1791 ม.6
108 นาง พวงทอง อินทปํญโญ 3 1201 01513 26 1 157 ซ.พหลโยธิน 127 ซ.1 9 เมย 2495 087 070 9080 ป.ตรี
317 นาง สิริรักษ์ พลการ 3 1303 00016 40 2 36 ซ.รังสิต - ปทุมธานี 29 27 พ.ย. 2496 089 7745724 ม.3
ชุมชนศูนย์การค้าตลาดรังสิต
109 นาย ลิขิต อุดมยิ่งเจริญ 3 1303 00364 36 2 60 ซ.พหลโยธิน 131 1 มค 2493 082 677 5328 ป.6
ชุมชนตลาดสุชาติ
110 น.ส. นวลทิพย์ เจริญสบาย 3 1301 00509 91 0 73 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 27 5 กพ 2497 093 139 2642 ป.4
111 น.ส. ปภาดา เมฆาทรัพย์ 3 1301 00509 92 8 73 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 27 1 มค 2501 088 769 1874 ม.6
309 นาง สุภาพร ผโลทัยพิสิฐ 3 1014 00175 83 0 57 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 29 17 มีค 2507 081 632 3970 ปวช.
ชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา
112 นาง ปรีดา โตรอด 3 1303 00511 33 1 16 ซ.รังสิต- นครนายก 1 21 กค 2505 087 028 7668 ปวช.
113 นาง สุนันทา คงสมแสวง 3 1303 00511 38 1 16 ซ.รังสิต- นครนายก 1 28 ตค 2510 087 028 7668 ปวช.
 
รายชื่อสมาชิกชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต
รหัส คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วดป.เกิด เบอร์โทรศัพท์ ระดับการศึกษา
ชุมชนซอย 39 และร่วมใจ
114 นาย ทวีศักดิ์ ศิรประภา 3 1002 03064 62 7 748 ซ.รังสิต-นครนายก 2 23 กพ 2508 081 917 2504 มศ.5
115 นาย จรูญ เผือกสมจิตร์ 3 1306 00198 30 1 1 ซ.รังสิต-นครนายก 2 2492 093 815 0075 ป.4
116 นาง นวล เสือโต 3 1303 00534 88 8 13 ซ.รังสิต-นครนายก 2 29 เมย 2505 096 706 0476 ป.4
117 นาง สาคร หวะสุวรรณ 3 1306 00167 37 6 9 ซ.รังสิต-นครนายก 2 25 มิย 2505 089 4933 3214 ม.ศ.3
ชุมชนซอย 40
118 นาง ชูศรี เกิดพร 3 1012 00840 05 8 41ซ.รังสิต-นครนายก 4 28 กย 2493 061 387 4154 ม.3
119 นาง สุนันท์ พิมพ์เงิน 3 1005 02839 99 0 151ซ.รังสิต-นครนายก 4 5 ตค 2494 085 100 5200 ป.4
120 นาย ฉลอง บุญพร 3 1005 02840 14 9 153 ซ.รังสิต-นครนายก 4 6 สค 2496 092 412 7531 ม.3
121 นาง นพพา บุญพร 3 1005 02840 19 0 153 ซ.รังสิต-นครนายก 4 2 สค 2500 089 965 8277 มศ.3
122 นาง ธนิตา เสาร์สูงยาง 3 1303 00621 76 4 69 ซ.รังสิต-นครนายก 4 19 ตค 2499 081 372 8788 ป.4
123 น.ส. อัมพร แซ่เฮ้ง 3 1017 01656 91 8 133 ซ.รังสิต-นครนายก4 2 ตค 2498 084 654 5707 ป.4
ชุมชนซอย 43
124 นาง กัลยา เกิดโพธิ์พ่วง 3 1023 00057 69 1 48 ซ.รังสิต-นครนายก 6 1 กค 2494 089 069 3399 ป.ตรี
125 นาง พรรัตน์ อินทร์สิงห์ 3 6099 00139 89 4 128 ซ.รังสิต-นครนายก 6 2498 095 503 6393 ป.4
126 นาง พงษ์ศรี ศักดินูญ 3 1302 00070 47 2 89 ซ.รังสิต-นครนายก 6 23 พค 2499 089 888 0469 ป.4
127 น.ส. สำราญ บุญสอน 3 3108 00526 24 6 133 ซ.รังสิต-นครนายก 6 11 ธค 2508 087 993 2928 ป.4
128 น.ส. จารุวรรณ ฉลวยศรี 3 1002 01176 84 3 298 ซ.รังสิต-นครนายก 6 7 พค 2499 089 677 2677 ปวช.
129 นาง อุ่นเรือน ราชประสิทธิ์ 3 1303 00621 18 7 258 ซ.รังสิต-นครนายก 6 7 ตค 2499 084 129 0646 ป.4
130 นาง รำไพ อุดมศรี 3 3418 00082 22 5 233 ซ.รังสิต-นครนายก 6 23 ธค 2504 094 681 7979 อนุปริญญา
131 นาย ชัย อิ่มสมภาร 3 1005 00467 74 2 95 ซ.รังสิต-นครนายก 6 24 มีค 2559 089 486 8222 ป.4
132 นาง จีรนันท์ กัญญาโภค 3 1602 00167 00 0 261 ซ.รังสิต-นครนายก 6 4 กค 2501 087 332 9202 ป.4
ชุมชนซอย 51
133 น.ส. สุภาพร ฝอยทอง 3 1006 00990 18 8 191ซ.รังสิต-นครนายก 12 3 กพ 2493 089 773 2164 ป.ตรี
134 น.ส. รัชนี สงธาดา 3 1014 01331 39 8 177 ซ.รังสิต-นครนายก 12 22 พย 2497 089 896 9855 ม.ศ.3
135 นาง ประไพ สุคนธ์ 5 1014 00048 78 8 145 ซ.รังสิต-นครนายก 12 22 มีค 2484 089 445 3033 ป.4
136 นาง ลำพร อินทราภา 3 4807 00137 64 6 97 ซ.รังสิต-นครนายก 12 1 มค 2500 087 597 5838 ป.6
137 นาง อุษาห์ ลิ้นทอง 3 8303 00016 98 8 86 ซ.รังสิต-นครนายก 12 26 กพ 2501 085 070 5648 ป.ว.ส.
ชุมชนซอย 53
138 นาง จินตนา ฤกษ์โภคี 3 1412 00387 39 6 24 ซ.รังสิต-นครนายก 14 3 พค 2498 084 673 1603 ป.6
139 นาย ชั้น รักสูงเนิน 3 1302 00420 66 0 61 ซ.รังสิต-นครนายก 14 5 กย 2492 080 629 5823 ป.6
140 นาง สุนทร รักสูงเนิน 3 1302 00420 64 3 79 ซ.รังสิต-นครนายก 14 3 ธค 2500 086 345 8792 ป.4
141 นาง ณัฏฐ์ชัญญา ซื่อสัตย์ 5 6701 00049 14 7 171 ซ.รังสิต-นครนายก 14 5 กย 2505 086 091 4138 ม.ศ.3
142 นาง จินตนา ฤกษ์โภคี 3 1412 00387 39 6 24 ซ.รังสิต-นครนายก 14 3 พค 2498 084 637 1603 ป.7
143 นาง วิจิตรา จิตรัตน์ 3 1017 01160 26 2 212 ซ.รังสิต-นครนายก 14 19 พย 2494 081 170 9967 ป.4
144 นาง ธนพร พวงทอง 3 2603 00338 10 7 106 ซ.รังสิต-นครนายก 14 23 กย 2500 087 111 1368 ป.4
145 นาง ประเทือง จิตรแสวง 3 4712 01625 41 7 98 ซ.รังสิต-นครนายก 14 30 มีค 2485 087 049 4446 ป.4
ชุมชนซอย 54
146 น.ส. จับใจ สุภีโส 3 1412 00203 57 1 77 ซ.รังสิต-นครนายก 16 16 มค 2508 087 081 0034 ป.6
147 นาง บัวคูณ บุญชิต 3 3601 01440 93 8 185 ซ.รังสิต-นครนายก 16 8 มีค 2501 081 414 1635 ป.6
148 นาง อำไพ ทับทิมทอง 3 1005 03718 68 1 189 ซ.รังสิต-นครนายก 16 15 มีค 2501 081 804 4924 ป.โท
149 นาง ยุวดี ไทยเจริญ 3 6008 00206 37 1 283 ซ.รังสิต-นครนายก 16 6 กพ 2506 086 413 5641 ป.4
ชุมชนซอย 61
150 นาง เกี้ยว ปิติธรรม 3 1002 00881 16 1 93 ซ.รังสิต-นครนายก 20 2489 081 110 8193 ป.4
151 ร.ต.ต ปรุง เมืองปฐม 3 1007 00787 78 3 103 ซ.รังสิต-นครนายก 20 2485 081 432 6048 ม.6
152 นาง จุฑารัตน์ เมืองปฐม 3 1007 00787 79 1 103 ซ.รังสิต-นครนายก 20 19 ธค 2487 084 659 1697 ป.4
153 นาง สำราญ ผดุงธรรม 3 1304 00357 78 3 189 ซ.รังสิต-นครนายก 20 12 มิย 2503 086 753 1853 ม.6
154 นาย ธนวัฒน์ ผดุงธรรม 3 1020 01960 70 4 189 ซ.รังสิต-นครนายก 20 31 ตค 2499 086 753 1853 มศ.3
155 นาง สนอง พูลลาภ 3 6501 00884 21 0 218 ซ.รังสิต-นครนายก 20 2498 085 974 9154 ป.4
156 นาง สำราญ สามาอาพัฒน์ 3 3504 00367 72 8 244 ซ.รังสิต-นครนายก 20 3 กพ 2492 080 951 4794 ป.4
ชุมชนซอย 64
157 นาง พงศ์สุดา แก้วบวร 3 2699 00036 29 1 87 ซ.รังสิต-นครนายก 22 11 พย 2495 083 245 1084 ป.4
158 นาง วีรภรณ์ ตาละลักษณ์ 3 1201 01421 52 8 275 ซ.รังสิต-นครนายก 22 22 ธค 2499 084 445 3036 มศ.3
159 นาง ประไพ ไชยพันธุ์ 3 1014 00077 59 5 153 ซ.รังสิต-นครนายก 22 20 ตค 2490 099 110 4139 ป.4
ชุมชนซอย78
160 นาง ลำจวน อำไพวรรณ 3 1206 00284 83 6 68 ซ.รังสิต-นครนายก 24 1 เมย 2482 096 709 1314 ป.4
161 นาง นิอร ศรีมหาพรม 5 2502 00041 02 8 7 ซ.รังสิต-นครนายก 24 3 สค 2503 095 459 6446 ป.4
162 นาง อรภรรณ กมลพรรณพร 3 3113 00062 24 1 9 ซ.รังสิต-นครนายก 24 12 มิย 2506 089 443 8356 ม.3
163 นาง ประไพ ใจประเสริฐ 3 1303 00350 66 3 95 ซ.รังสิต-นครนายก 24 14 ตค 2495 083 361 4361 ป.4
164 นาง รุ่งทิพย์ ไกรลมสม 3 1403 00299 81 1 71 ซ.รังสิต-นครนายก 24 17 กค 2505 085 326 3919 ปวส.
165 นาย ประวิทย์ ไกรลมสม 3 1906 00253 65 5 71 ซ.รังสิต-นครนายก 24 8 มิย 2504 085 818 7202 ม.ศ.3
ชุมชนเอื้ออาทร
166 นาง เกษม บุญพ่วง 4 1303 00005 16 6 14/12 ซ.รังสิต-นครนายก 24 ซ.1 8 พย 2497 092 591 8568 ป.4
167 นาย ชัยมงคล สถาพรวรวงษ์ 3 3099 00179 60 1 28/10 ซ.รังสิต-นครนายก 24 ซ.1 2501 092 642 4770 ป.4
314 นาง เนย เนียนสันเทียะ 3 3001 00089 95 1 10/2 ซ.รังสิต-นครนายก24ซอย1 13 พย 2500 097 245 8013 ป.4
ชุมชนซอย 83
168 นาง สังวาลย์ ฟักป้อม 3 5404 00245 47 7 197ซ.รังสิต-นครนายก 26 22 มีค 2502 085 148 1243 ปวช.
169 นาง สำรวล ภู่ระหงษ์ 5 1408 00020 68 5 88 ซ.รังสิต-นครนายก 26 28 พค 2500 088 725 4142 ป.4
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
170 น.ส. อรทัย ป้องภา 3 1303 00383 90 1 33/28 ซ.รังสิต-นครนายก 26 ซ.4 5 เมย 2524 089 980 4235 ม.6
171 นาง วาสนา ยั่งยืน 3 1202 00423 38 3 33/28 ซ.รังสิต-นครนายก 26 ซ.4 20 ค 2504 086 797 2496 ป.4
ชุมชนคุ้มเกล้าไทเทยิ่น
172 นาง ศรีพัฒน์ สินสถิตย์ 3 5101 00590 06 3 229ซ.รังสิต-นครนายก40 11 มิย 2498 11 มิย 2498 ป.4
173 นาง ตุ๊กตา งามประเสริฐ 3 1005 04167 01 8 242 ซ.รังสิต-นครนายก40 2497 099 097 4481 ป.4
174 นาง สาวิตรี อิ่มรัตนะ 3 2401 00770 03 0 123 ซ.รังสิต-นครนายก40 15 มิย 2504 087 973 6917 ม.3
175 นาง สิรินรี ศุภวัชระ 3 5402 00159 54 2 46/1 ซ.รังสิต-นครนายก 40 2 กค 2501 081 426 2370 ม.5
176 นาง สมจิตร์ ศรีจันทร์ 3 1303 00588 32 5 18/1 ซ.รังสิต-นครนายก 40 2497 081 914 8208 ม.ศ.3
177 นาง นิภาพันธ์ ย้อยสวัสดิ์ 3 1005 00980 80 6 172 ซ.รังสิต-นครนายก 42 18 เมย 2508 086 803 2609 ม.ศ. 5
178 นาง บังอร ชะออน 3 5699 00176 87 1 156 ซ.รังสิต-นครนายก 40 19 มีค 2501 097 298 6730 ป.4
179 นาง พัฒนาพร รักศรี 3 1303 00369 48 8 236 ซ.รังสิต-นครนายก 42 22 กพ 2500 083 615 6689 ม.ศ.3
180 นาย เล็ก กระจ่างธรรม 3 1017 00414 90 2 116 ซ.รังสิต-นครนายก 40 2475 02 974 1464 -
181 นาง ส้ม จงเจริญ 3 1303 00400 28 8 127 ซ.รังสิต-นครนายก 40 11 พค 2501 - -
315 น.ส. รัตนพร อุบลบาล 3 1303 00587 09 4 14/1 ซ.รังสิต-นครนายก 40 26 พค 2505 085 767 3464 ม.ศ.5
ชุมชนซอย 60
182 นาง สมหมาย ม่วงโมรา 3 1303 00575 16 9 84 ซ.รังสิต-นครนายก 18 9 กค 2491 084 016 2640 ป.4
183 นาง กัลยา ม่วงโมรา 3 1303 00575 15 1 84 ซ.รังสิต-นครนายก 18 2 เมย 2510 086 566 7175 ม.6
184 นาง สมคิค วงษ์เล็ก 3 2403 00173 59 1 24 ซ.รังสิต-นครนายก 18 25 เมย 2501 084 667 8495 ป.4
 
รายชื่อสมาชิกชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต
รหัส คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วดป.เกิด เบอร์โทรศัพท์ ระดับการศึกษา
ชุมชมรังสิต-นิมิตรใหม่
185 นาง จิตขจี ภักดี 3 1005 00961 82 8 129/60 ซ.รังสิต-นครนายก 13 2 มิย 2508 089 481 7089 ปวช.
186 นาง บังอร งามทวงษ์ 3 1303 00624 64 0 129/6 ซ.รังสิต-นครนายก 13 15 พย 2494 083 062 1085 ป.4
187 นาง ประนอม เขียวอ่อน 3 1407 00013 66 4 129/60 ซ.รังสิต-นครนายก 13 13 มีค 2499 083 419 5780 ป.4
188 นาง นิศารัตน์ ไผ่สีสุก 3 6406 00563 13 7 129/112ซ.รังสิต-นครนายก13 3 พย 2513 085 422 8323 ป.6
189 น.ส. ประกอบ แซ่เฮ้ง 3 1301 00507 61 5 129/60 ซ.รังสิต-นครนายก 13 24 ธค 2499 061 496 1656 ป.4
190 นาง อัชรา ไผ่สีสุก 3 1303 00620 58 8 129/110 ซ.รังสิต-นครนายก13/15 19 เมย 2503 081 382 3522 ม.3
ชุมชนร่วมมิตร
191 นาง อำนวย ประยูร 3 1303 00509 77 8 188 ซ.รังสิต-นครนายก 13 1 กย 2504 084 654 5953 ป.4
192 นาง ธัญพร ภักดีวิลัย 3 1303 00612 15 3 38 ซ.รังสิต-นครนายก 13 17 ธค 2499 064 239 5756 ป.4
193 นาง ซิ้วเอ็ง บุญแก้วศรีชัย 3 1303 00504 87 3 66 ซ.รังสิต-นครนายก 13 ซ.15 17 สค 2493 096 974 4621 ป.4
194 นาง มาลินี เบญจชาด 3 3699 00207 07 8 25 ซ.รังสิต-นครนายก 13 ซ.9 26 กพ 2498 081 427 5469 ม.3
195 นาง มะลิ นุ่มโต 3 1301 00507 65 8 26 ซ.รังสิต-นครนายก 13 ซ.7 26 มิย 2512 086 756 0774 ม.6
196 นาง ปราณี คำมัน 3 1303 00503 01 0 135 ซ.รังสิต-นครนายก 13 ซ.7 24 มิย 2498 089 007 8680 ม.3
ชุมชนรังสิต-นครนายก 15
197 นาง รัชนีวรรณ มีลือการ 3 1499 00525 31 4 69 ซ.รังสิต-นครนายก 15 19 พค 2501 086 880 8205 ปวช.
198 นาง สวงน วงษ์สนิท 3 1303 00626 11 1 26 ซ.รังสิต-นครนายก 15 2485 087 320 4526 ป.4
199 นาง มณี รุจิกิจ 3 1005 04143 96 8 69 ซ.รังสิต-นครนายก 15 8 มิย 2499 089 152 6368 มศ.3
200 นาง พเยาว์ ฤกษ์เปรมปรี 3 7208 00049 73 8 106 ซ.รังสิต-นครนายก 15 5 มค 2497 086 987 5122 ป.4
201 น.ส. บำรุง ศรอินทร์ 3 2601 00723 04 0 36 ซ.รังสิต-นครนายก 15 17 ตค 2494 087 052 7086 ป.4
202 น.ส. จิบ สดสำอางค์ 3 1303 00290 32 6 122 ซ.รังสิต-นครนายก 15 2489 085 933 8819 ป.4
203 นาง ชมัยพร ทิมศรี 3 1303 00636 91 5 33/141 ซ.รังสิต-นครนายก 15 2449 086 096 4613 ป.4
ชุมชนรังสิต-นครนายก 17
204 น.ส. ฐิติกาญจน์ สุวรรณรัณย์ 3 1014 00425 83 6 92/1 ซ.รังสิต-นครนายก 17 22 กย 2506 087 598 7725 ม.3
ชุมชนเสนาวิลล่า
205 นาย คมกฤช ริมตระกูล 3 7004 00340 85 1 438 ซ.รังสิต-นครนายก 21 21 ตค 2483 094 393 1330 ป.6
206 นาง กลิ่นสุคนธ์ ริมตระกูล 3 7004 00340 89 3 438 ซ.รังสิต-นครนายก 21 8 มีค 2487 061 486 3763 ม.6
207 นาง สุภา เสนาจันทร์ 3 1302 00148 15 3 348 ซ.รังสิต-นครนายก 21 11 สค 2497 089 163 4082 ป.7
208 นาย สนธยา เสนาจันทร์ 3 1302 00148 14 5 348 ซ.รังสิต-นครนายก 21 19 มค 2499 081 497 8912 ปกศ.ต้น
209 นาง พัทศรี ศุภลักษณ์ 3 3612 00380 56 0 420 ซ.รังสิต-นครนายก 21 15 ธค 2510 088 917 0469 ปวส.
ชุมชนเก็บสมบัติ
210 นาย สัมฤทธิ์ แย้มสวน 3 1303 00628 27 1 45 ซ.รังสิต-นครนายก 23 1 มค 2479 090 419 5825 ป.4
211 นาง นิตย์ บัญลือธัญลักษณ์ 5 1303 00008 88 1 23 ซ.รังสิต-นครนายก 23 30 พค 2488 02 9971052 -
212 นาย วารินทร์ บัญลือธัญลักษณ์ 3 1303 00635 27 7 23 ซ.รังสิต-นครนายก 23 2485 02 9971052 ป.4
213 นาง คริษฐา พงษ์พลอยเผื่อน 3 7204 00097 14 0 10 ซ.รังสิต-นครนายก 23 ซ.1 13 เมย 2498 086 061 5685 ป.ตรี
ชุมชนรัตนปทุม
214 นาง นพวรรณ พิรุฬห์ธนกิจ 3 5510 00086 79 8 58/13 ซ.รังสิต-นครนายก 27 31 มีค 2518 089 049 6559 ม.3
215 นาง ปรารถนา สังข์สุข 3 6507 00034 29 2 58/4 ซ.รังสิต-นครนายก 27 26 พค 2510 099 842 3635 ปวส.
216 น.ส. รุ่งนภา ส้มจีน 1 6710 00054 58 9 58/10 ซ.รังสิต-นครนายก27ซ.3 15 กพ 2537 094 871 4271 ป.ตรี
217 นาง ยุพิน แก้วอนุรักษ์ 3 9105 00211 17 0 58/6 ซ.รังสิต-นครนายก27ซ.3 10 กพ 2508 085 145 5291 ป.4
ชุมชนคลองสองสามัคคี
218 น.ส. พวงผกา ภิรมณ์เสวก 3 1303 00482 02 1 22 ซ.รังสิต-นครนายก27ซ.4 22 มิย 2503 097 329 7281 ป.4
ชุมชนมิตรสัมพันธ์
219 นาง สมบัติ มีสวัสดิ์ 3 6004 00576 31 6 3 ซ.รังสิต-นครนายก 11 10 กย 2499 081 011 7837 ป.4
220 น.ส. อรพร จำนิล 5 3310 00105 79 1 17 ถ.รังสิต-นครนายก 2 ธค 2503 083 199 3564 ป.4
221 นาง จันทร์เพ็ญ เศาวภายน 3 1303 00615 72 1 64 ซ.รังสิต-นครนายก 13 ซอย 1 19 มีค 2489 02 9970043 ป.4
 
รายชื่อสมาชิกชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต
รหัส คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วดป.เกิด เบอร์โทรศัพท์ ระดับการศึกษา
ชุมชนธารารินทร์
222 นาง สิรามล สิงห์ทอง 3 1303 00261 14 8 267 ซ.รังสิต-นครนายก 56 ซ.1 1 มค 2501 092 881 1342 ม.3
223 นาง จารุณี เอกเผ่าพันธ์ 0 0031 01401 30 8 234ซ.รังสิต-นครนายก 56 ซ.1 4 กค 2501 062 770 9608 ป.7
224 นาง ฉัฏฐทิพ แสนปา 3 5013 00069 45 7 147ซ.รังสิต-นครนายก 56 ซ.1 1 เมย 2498 088 492 1246 ปวส.
225 นาง ทองสุด เจริญพร 3 6601 00652 98 0 45 ซ.รังสิต-นครนายก 56 ซ.1 9 เมย 2509 087 548 3952 ป.4
226 นาง ผ่องศรี วงศ์ศิริ 3 1012 02132 95 6 60 ซ.รังสิต-นครนายก 56 ซ.1 2478 087 167 1015 ป.4 / Dead
227 นาง ปุย สุภเดช 3 1005 01417 70 6 56 ซ.รังสิต-นครนายก 56 ซ.2 2488 089 780 4133 ไม่ได้เรียน
ชุมชนเปรมปรีดิ์
228 นาง สิรินาถ โตสมบัติ 3 1303 00452 36 7 556 ซ.รังสิต-นครนายก 54 1 สค 2497 088 496 2565 ม.6
229 นาง สายัณห์ ใจอุ่น 3 1401 00427 80 8 525ซ.รังสิต-นครนายก54 ซ.10 5 ตค 2492 080 532 2694 ป.7
230 นาง ตรีประดับ ชุมทอง 5 7705 00018 57 4 939ซ.รังสิต-นครนายก54 13 ตค 2504 086 776 3134 ป.6
231 นาง จารุภา จันทร์เสวก 3 7210 00355 62 2 1035 ซ.รังสิต-นครนายก54 15 ธค 2503 084 713 5237 ปวช.
232 นาง สมปอง ศักดี 3 6606 00209 97 0 1287 ซ.รังสิต-นครนายก54 30 มีค 2502 081 430 8168 ป.4
233 นาง จันทร์เพ็ญ อินพุก 3 1020 02721 99 1 1295 ซ.รังสิต-นครนายก54 20 เมย 2513 096 343 8825 ม.6
ชุมชนวุณพร
234 นาง รัตนา วงศ์สินอุดม 3 5301 00168 41 8 85 ซ.รังสิต-นครนายก54 7 สค 2497 087 801 8066 ป.4
235 นาง ประทิน สร้อยบรรดิษ 3 6501 00268 57 8 351 ซ.รังสิต-นครนายก54 21 เมย 2505 081 423 9426 ม.3
236 นาง รุ่งทิวา ภู่เขียวปัด 3 1005 00141 77 4 349 ซ.รังสิต-นครนายก 54ซ.6 1 กพ 2504 089 964 1426 ม.ศ.3
237 นาง พงษ์ ศรีจันทร์ 3 3304 00400 31 8 331 ซ.รังสิต-นครนายก54 20 ตค 2499 084 355 1148 ป.4
238 นาง อำพร รุ่งกำจัด 3 1305 00257 89 6 247 ซ.รังสิต-นครนายก54 30 มค 2511 086 894 1277 ม.6
239 น.ส. พัชรพร จิบกระโทก 3 3014 00885 09 6 335 ซ.รังสิต-นครนายก54 12 สค 2501 083 713 4312 ม.3
ชุมชนกุศลสามัคคี
240 นาง สำอางค์ ศิลารักษ์ 5 1005 00090 96 3 137 ซ.รังสิต-นครนายก54 15 มิย 2496 087 477 9308 ป.6
241 นาง เภา สืบมา 3 3111 00095 02 2 208 ซ.รังสิต-นครนายก54 7 กค 2513 089 484 5071 ป.4
ชุมชนชมฟ้า-วรางกูล
242 นาง ชูนารถ โชคเจริญ 3 1009 05443 79 2 665 ซ.รังสิต-นครนายก 64 12 ธค 2501 081 343 8923 ม.1
243 นาย เชี่ยว พุกยม 3 7301 01362 50 0 736 ซ.รังสิต-นครนายก 64 11 กย 2481 087 971 8106 ป.ตรี
244 นาง กมลวรรณ เจียวัฒนะ 3 1805 00086 40 3 843 ซ.รังสิต-นครนายก 64 5 มค 2505 089 668 7368 ป.ตรี
245 นาง สมใจ สุวรรณจันสิงห์ 3 9006 00013 79 7 618 ซ.รังสิต-นครนายก 64 15 กพ 2488 089 023 8050 ม.3
246 นาง พลอย แซ่เซียว 5 1024 00020 43 4 356 ซ.รังสิต-นครนายก 64 18 พค 2502 081 425 2961 ปวช.
247 นาง นันท์นภัส บุญละหุ่งเพ็ชร์ 0 3600 20024 04 2 99 ซ.รังสิต-นครนายก 64 9 กพ 2504 062 862 6336 ปวช.
 
รายชื่อสมาชิกชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต
รหัส คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วดป.เกิด เบอร์โทรศัพท์ ระดับการศึกษา
ชุมชนซอยดี
248 นาง อุไร เพชรขาว 3 1601 01806 46 2 212 ซ.รังสิต-นครนายก 33 30 สค 2504 085 336 1943 มศ.5
249 น.ส. ชนาภา จิตร์อุดม 3 1001 00272 09 0 83 ซ.รังสิต-นครนายก 33 19 กพ 2508 085 246 6538 มศ.3
250 น.ส. บุญส่ง บูรณะกรณ์ 3 1303 00419 71 0 64 ซ.รังสิต-นครนายก 33 3 มค 2504 085 965 7548 ป.4
251 น.ส. แป้งน้ำ แสงจันทร์ 3 7205 00450 05 4 98 ซ.รังสิต-นครนายก 33 2494 099 932 6033 ป.4
252 นาย บุญเสาร์ สิริ 3 1303 00399 31 0 83 ซ.รังสิต-นครนายก 33 2491 089 227 3665 -
253 นาง ชลอ สว่างวงศ์ 3 5201 00162 84 3 92 ซ.รังสิต-นครนายก 33 ซ.1/4 4 ธค 2506 089 992 8426 ป.7
254 นาง ทองอยู่ ทองอ่อน 3 1303 00396 76 1 109 ซ.รังสิต-นครนายก 33/1 2492 083 274 6231 ป.4
255 นาง ทองรัตน์ แสนอินทร์ 3 1303 00398 30 5 73 ซ.รังสิต-นครนายก 33 3 มค 2495 085 133 0496 ป.4
ชุมชนช้างทอง
256 น.ส. กัญจน์อุษา ดิษฐเจริญ 3 1306 00025 08 3 23/49 ซ.รังสิต-นครนายก 37 4 มีค 2497 082 451 4319 อนุปริญญา
257 นาง อรณิชชา ตระกูลคงสิงขร 3 4301 00794 11 5 138 ซ.รังสิต-นครนายก 37 10 มค 2506 083 912 2449 ปวช.
258 น.ส. พัฒพิมุกข์ ต่อกัน 3 5205 00425 58 2 15 ซ.รังสิต-นครนายก 37 15 มิย 2509 082 485 0964 ม.6
ชุมชนเกลียวทอง
259 นาง ผ่องศรี ลัดดาทอง 3 1303 00403 91 4 295 ซ.รังสิต-นครนายก 39 2499 02 996 0535 ป.2
260 นาย สังวาลย์ ลัดดาทอง 3 1303 00402 92 2 295 ซ.รังสิต-นครนายก 39 2487 084 718 3073 ป.4
261 นาย ธวัช จันครา 3 1014 03179 76 3 273 ซ.รังสิต-นครนายก 39 2495 081 651 2452 ป.4
262 นาง เกษร อ่อนสะอาด 3 1014 00042 30 9 370 ซ.รังสิต-นครนายก 39 23 พค 2504 083 786 5316 มศ.3
263 นาย ณัฐพล บัวคำ 3 1018 01226 92 3 234 ซ.รังสิต-นครนายก 39 15 พค 2500 089 456 3062 มศ.3
264 นาย ประชา ไกรเลิศ 3 1002 00487 96 9 169 ซ.รังสิต-นครนายก 39 7 มิย 2503 089 045 5332 มศ.3
265 นาย สงบ งามขำ 3 1002 02395 55 7 323 ซ.รังสิต-นครนายก 39 17 พย 2495 080 454 4563 ป.4
ชุมชนศรีประจักษ์
266 น.ส. รัตนา เนตรทับทิม 3 1015 01774 20 8 473 ซ.รังสิต-นครนายก 47 5 ตค 2503 096 109 13978 ปวช.
267 นาง ทิพารัตน์ รักร่วม 3 1005 02552 17 8 463 ซ.รังสิต-นครนายก 47 8 มีค 2511 089 881 5835 ม.3
ชุมชนอยู่เจริญ
268 นาง สุจิตรา ช่อหนองแสน 3 1303 00358 39 7 122 ซ.รังสิต-นครนายก 51 22 มค 2503 082 820 8936 มศ.5
269 นาง สุภาภร์ จันทร์ลุน 3 1024 00816 48 8 224 ซ.รังสิต-นครนายก 51 16 กค 2489 081 376 6927 มศ.3
270 น.ส. กัญฐณา จันทร์ลุน 3 1024 00816 51 8 224 ซ.รังสิต-นครนายก 51 1 กพ 2523 094 516 2665 ป.โท
271 นาย ปุนณากิฎ จันทร์ลุน 3 1024 00816 49 6 224 ซ.รังสิต-นครนายก 51 18 พค 2494 084 768 9893 ม.3
272 นาง อัญชลี สูยะศุนานนท์ 3 1698 00014 83 1 647 ซ.รังสิต-นครนายก 51 22 พย 2506 084 668 0247 ปวส.
273 นาง สะอาด ชูตระกูล 3 3099 01779 85 7 314 ซ.รังสิต-นครนายก 51 9 กค 2489 088 123 2887 ป.4
274 นาง อรฉัตร ดีสมุทร 3 7305 00549 20 4 643 ซ.รังสิต-นครนายก 51 14 กย 2498 085 065 3298 ป.4
ชุมชนคุ้มเกล้าอยู่เจริญ
275 นาง ทองแดง เสวกสูตร 5 3015 00031 34 6 129 ซ.รังสิต-นครนายก 55 19 พค 2493 081 375 5066 ป.4
276 นาง จรูญใจ จารุวัฒนา 3 2504 00214 77 9 263 ซ.รังสิต-นครนายก 55 7 พย 2491 084 978 5446 ป.4
ชุมชนปทุมเจริญสุข
277 นาง จิตติมา แต้เจริญ 3 1303 00406 10 3 34 ซ.รังสิต-นครนายก 59 5 มีค 2497 081 846 5436 ป.4
278 นาง วิไลศรี ประสงค์สุข 4 1005 00015 81 5 32 ซ.รังสิต-นครนายก 59 10 เมย 2499 089 827 7900 ปวช.
279 นาง สุรินทร์ ตุ้มเอี่ยม 5 1303 99001 05 1 92 ซ.รังสิต-นครนายก 59 17 ตค 2508 089 459 0337 ป.6
280 นาง โฮม สุราช 3 1009 05742 64 1 265 ซ.รังสิต-นครนายก 59 23 สค 2497 083 712 0449 ป.4
281 น.ส. เจนณภัส แต้เจริญ 3 1306 00220 91 9 34 ซ.รังสิต-นครนายก 59 9 พค 2523 081 171 5577 ป.ตรี
282 นาง พัชรีพร วันนา 5 1005 99095 78 4 265 ซ.รังสิต-นครนายก 59 7 ตค 2500 094 856 7557 มศ.3
283 นาย สมศักด์ การดำริห์ 3 1303 00362 46 3 45 ซ.รังสิต-นครนายก 59 12 พย 2509 085 152 2581 ป.6
284 นาง เกษราภรณ์ วงศ์แพทย์ 3 5201 00855 18 1 147 ซ.รังสิต-นครนายก 59 15 สค 2510 089 167 6002 ม.3
285 น.ส. ธัญญ์นิรชา ณัฐวุฒิเรืองกิตต์ 3 7004 00834 42 0 83 ซ.รังสิต-นครนายก 59 11 พค 2524 062 470 6455 กศน.
286 น.ส. ชนัฐปภา จริยาธนประภา 3 7004 00834 39 0 83 ซ.รังสิต-นครนายก 59 22 ตค 2521 084 467 9499 ม.6
ชุมชนรังสิต-นครนายก 61
287 นาง แน่งน้อย คงกะพันธ์ 3 1303 00626 37 5 130 ซ.รังสิต-นครนายก 61 17 พค 2502 089 138 9579 ม.6
ชุมชนพงษ์ศิริ
288 นาย ศักดา โพธิ์วรรณ 3 1499 00343 74 7 121 ซ.รังสิต-นครนายก 65 21 มีค 2489 089 501 5119 วทบ.
289 นาย บรรเจิด รัตนวิเศษ 3 1303 00439 42 7 79 ซ.รังสิต-นครนายก 65 2486 089 780 3915 ป.ตรี
290 นาง สุนิสา คำมี 3 4301 00850 90 2 196 ซ.รังสิต-นครนายก 65 12 เมย 2496 089 697 0407 ป.4
291 พ.อ.อ อรุณ วงศ์นพฤทธิ์ 3 1005 03325 50 7 210 ซ.รังสิต-นครนายก 65 25 เมย 2488 02 533 1846 ป.ตรี
292 นาง บุญยัง ข่มอาวุธ 3 1002 02071 13 1 58 ซ.รังสิต-นครนายก 65 17 ธค 2498 086 617 8404 มศ.3
293 นาง รัตนา ยศสุวรรณ 3 1301 00381 30 1 61 ซ.รังสิต-นครนายก 65 6 กย 2494 089 678 5381 ม.3
ชุมชนบ้านฟ้ารังสิต
294 นาง ปณิตา แซ่โค้ว 3 9098 00615 12 8 131/90 ซ.รังสิต-นครนายก 65 10 มิย 2495 082 092 9537 ป.7
295 นาง ฉัตรชนก แซ่จิว 3 1005 03092 45 6 131/173 ซ.รังสิต-นครนายก 65 22 พย 2502 092 246 1592 มศ.3
ชุมชนภักดีราชา
296 นาง สมควร แก้วการไถ 3 4103 00054 82 4 88/2 ซ.รังสิต-นครนายก 45 30 ธค 2500 087 805 3402 ปวช.
ชุมชนรณชัย
297 นาง สิริรัตน์ เกษมศรี 3 9299 00033 62 7 268 ซ.รังสิต-นครนายก 41 21 ธค 2509 095 147 5215 ป.6
298 นาง จำนงค์ รุ่งกำจัด 3 2604 00042 44 7 29 ซ.รังสิต-นครนายก 41 1 เมย 2505 089 140 7025 ป.7
299 น.ส. สมปอง โนรินทร์ 3 4404 00390 07 9 49 ซ.รังสิต-นครนายก 41 10 พย 2503 098 894 8778 ปวส.
300 นาง บุญไทย ยุทธรัตน์ 3 1009 05474 49 3 245 ซ.รังสิต-นครนายก 41 20 ธค 2500 080 802 7720 ป.6
301 นาง นันทภรณ์ เจียมสันต์ 3 6001 01150 16 3 269 ซ.รังสิต-นครนายก 41 3 พค 2508 087 341 4423 ป.6
302 นาง หัสยา กงเพ็ชร 3 1017 01517 29 2 23 ซ.รังสิต-นครนายก 41 30 ตค 2507 089 207 5063 ม.3
303 น.ส. พิมพ์ฉัตร เตรณ 5 1008 00003 83 7 11 ซ.รังสิต-นครนายก 41 17 มิย 2504 087 111 6500 ปวส.
304 นาง ชาริณี เจียมสันต์ 3 6012 00274 96 1 183 ซ.รังสิต-นครนายก 41 14 เมย 2508 087 740 6945 ม.3

ใบสมัคร จพสช.

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่