Logo

บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     1.เทศบาลเมืองรังสิต โดยทั่วไปเทศบาลมีหน้าที่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค จัดเก็บขยะ ดูเเลด้านสุขภาพเเละการศึกษาของประชาชน โดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยเเละการเเก้ไขปัญหาความยากจนไม่ใช่ภารกิจหลัก ปัจจุบันเทศบาลเทืองรังสิตได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและไม่มีอยู่อาศัย เเละเข้าร่วมเป็นกระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ จะเห็นได้ว่าเทศบาลได้ยอมรับบทบาทเเละกิจกรรมของเครือข่ายมากขึ้น

     2.การเคหะเเห่งชาติ มีหน้าที่โดยตรงในการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของชาติ วางเเผนเเละดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เเก้ไขปัญหาการไล่เเละพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยในเมือง ในช่วงต้นปี 2542 กคช. ได้ริเริ่มเเนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองเเทนการพัฒนาระบบเป็นรายโครงการ โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือกับพชม. ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อนำไปสู่เมืองน่าอยู่

     3.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นองค์การมหาชนมีภาระกิจหลัก คือ ส่งเสริมความเข้มเเข็งขององค์กรชุมชน การสร้างการยอมรับเเละรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน พัฒนาการออมทรัพย์สวัสดิการเศรษฐกิจชุมชน เเละสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับองค์กรชุมชน พอช. ได้ทำงานร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิตตั้งเเต่ปี 2550 (ตั้งเเต่ยังเป็นพชม.) ด้วยการให้การสนับสนุนองค์กรชุมชน เเละเครือข่ายในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนาสภาพเเวดล้อมชุมชน การให้สินเชื่อ มิยาซาวาเพื่อปลดหนี้นอกระบบ ประสานงานด้วย กคช. เทศบาลเเละผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปสู่เมืองน่าอยู่

     4.องค์กรชุมชน ทั้งระดับชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน จะเป็นกลไกหลักในการทำงานและการจัดการ ทั้งนี้เพราะชุมชนเป็นเจ้าของปัญหาและรู้ถึงความต้องการของตนเอง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองรังสิต

23 ถนนรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 10 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ตู้ ปณ.22 ปณจ. รังสิต 12130 www.rangsit.org

โทร.0-2567-3336 ,โทร.0-2567-6000 ต่อ 123 ,200.