ระบบการค้นหารายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562

 ค้นหาจาก รหัสบัตรประชาชน  
 
  ตัวอย่างการกรอกเลขรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อทำการสืบค้น = 3100902161107