สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) โทร. 02-536-3720
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) โทร. 02-567-5620
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) โทร. 02-536-6005
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) โทร. 02-531-1899
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) โทร. 02-531-0755
งานป้องกันและควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ โทร. 02-567-1487