ความเป็นมาของโครงการ

     สืบเนื่องจาก อดีต ที่พื้นที่แถบคลองรังสิตเคยเป็นทุ่งรกร้างมาก่อน ที่ปัจจุบันจะพัฒนากลายเป็นเมือง เป็นชุมชนที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยหนาแน่น จนไม่แหลือเค้าโครงเดิม ชนรุ่นใหม่ที่เข้ามาอาศัยอยู่มีหลายช่วงอายุจนกระทั่งรุ่นปัจจุบันหลายคน ไม่ทราบอดีตความเป็นมา ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่เคยเล่าขานขาดการบันทึกและนำเสนอถ่ายทอด ก็มีแต่จะสูญหายทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ตระหนักถึงอดีตความเป็นมาส่งผลให้ไม่เข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาอย่างผิดๆ รวมทั้งเอกลักษณ์ของชุมชนรวมทั้งความอุตสาหะและคุณความดีของบรรพบุรุษที่ได้มีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นสูญหายหรือตายไปจากจิตใจของคนรุ่นปัจจุบัน
     จากเหตุนี้ นายเดชา กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรังสิตในขณะนั้น ร่วมกับคณะผู้บริหารและข้าราชการตลอดจนนักวิชาการในท้องถิ่น ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงได้เกิดแนวคิดที่จะจัดทำประติมากรรมทั้งรูปสัตว์และผู้คนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาแสดงให้กับสาธารณะชนโดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการทั้งในด้านวิชาการ ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมือง การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ควบคู่กันไป จนกระทั่งเมืองรังสิตได้พัฒนาขึ้นเปลี่ยนเป็นนครเมืองรังสิต สำนักงานเทศบาลนครรังสิต โดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันได้มีการสานต่อแนวคิดดังกล่าว และทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เข้ามาทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆตั้งแต่เรื่องประวัติการขุดคลอง สัตว์ต่างที่เคยประวัติว่าเป็นแหล่งหากินก่อนที่จะเปลี่ยนพื้นที่ทุ่งและป่ามาเป็นชุมชนเมืองในปัจจุบัน เพื่อจัดทำเป็นประติมากรรมกลางแจ้งแสดงแก่สาธารณะ อย่างเมืองในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงดำเนินการ
     ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นในทางวิชาการทราบกันดีว่าเป็นการยากกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ระดับชาติหรือประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากมักไม่มีการบันทึกเป็นเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่มาไม่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ อีกทั้งวิถีในการดำเนินชีวิตในสมัยปัจจุบันที่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจเข้ามาครอบงำ การเผยแพร่ และค้นหาข้อมูลหลายๆเรื่องติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ทำให้ยากต่อการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ต่อไปด้วยเช่นกัน
     ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครรังสิต ก็มีเรื่องราวมากมาย อาทิเช่น ประวัติการขุดคลอง สัตว์ป่า โขลงช้าง กวางสมัน การตั้งชุมชน การปลูกพืชผลการเกษตรเช่นส้ม และแตงโม รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นโกฮับ ตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือ ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดอัตลักษณ์ของเมือง และโดยเฉพาะกวางสมัน ที่มีประวัติว่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยในแถบนี้และกล่าวว่าเป็นกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลกจนกระทั่งสูญพันธ์ไปและเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป จากสภาพท้องทุ่งและป่าเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองจนไม่เหลือเค้าเดิม ชนรุ่นใหม่ไม่ทราบปูมหลังและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จึงเป็นเหตุสำคัญในการศึกษาข้อมูลเรื่องสมันเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติสาสตร์ก่อนสำหรับนำไปปั้นเป็นประติมากรรม สำหรับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้อันเป็นสาระสำคัญของโครงการนี้

แกลอรี่ภาพ