ความเป็นมาของโครงการ

     สืบเนื่องจาก อดีต ที่พื้นที่แถบคลองรังสิตเคยเป็นทุ่งรกร้างมาก่อนที่จะมีการขุดคลอง จนมาในสมัยปัจจุบันจะพัฒนากลายเป็นเมือง เป็นชุมชนที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยหนาแน่น จนไม่แหลือเค้าโครงเดิม ชนรุ่นใหม่ที่เข้ามาอาศัยอยู่มีหลายช่วงอายุจนกระทั่งรุ่นปัจจุบันหลายคน ไม่ทราบอดีตความเป็นมา ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่เคยเล่าขานขาดการบันทึกและนำเสนอถ่ายทอด ก็มีแต่จะสูญหายทำให้คน รุ่นใหม่ไม่ตระหนักถึงอดีตความเป็นมาส่งผลให้ไม่เข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาอย่างผิดๆ รวมทั้งเอกลักษณ์ของชุมชนรวมทั้งความอุตสาหะและคุณความดีของบรรพบุรุษที่ได้มีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นสูญหายหรือตายไปจากจิตใจของคนรุ่นปัจจุบัน
     จากเหตุนี้ นายเดชา กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรังสิตในขณะนั้น ร่วมกับคณะผู้บริหารและข้าราชการตลอดจนนักวิชาการในท้องถิ่น ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงได้เกิดแนวคิดที่จะจัดทำประติมากรรมทั้งรูปสัตว์และผู้คนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาแสดงให้กับสาธารณะชนโดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการทั้งในด้านวิชาการ ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเมือง การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ควบคู่กันไป จนกระทั่งเมืองรังสิตได้พัฒนาขึ้นเปลี่ยนเป็นนครเมืองรังสิต สำนักงานเทศบาลนครรังสิต โดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันได้มีการสานต่อแนวคิดดังกล่าว และว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เข้ามาทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆตั้งแต่เรื่องประวัติการขุดคลอง โดยเฉพาะแรงงานชาวจีนที่เข้ามาหากินในสมัยนั้น ซึ่งกลายมาเป็นบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันก่อนที่จะเปลี่ยนพื้นที่ทุ่งและป่ามาเป็นชุมชนเมือง ซึ่งจะได้จัดทำเป็นประติมากรรมกลางแจ้งแสดงแก่สาธารณะ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติสาสตร์ อย่างเมืองในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงดำเนินการ และเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของเมือง สำหรับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้อันเป็นสาระสำคัญของโครงการนี้

แกลอรี่ภาพ