ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  กันยายน - 2563  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  นิเทศพนักงานจ้างใหม่..
  นิเทศพนักงานจ้างใหม่..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมสภา..
 2
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  ประชุมยกร่างเทศบัญญั..
  พิจารณาค่าครุภัณฑ์ ท..
  การรับทุนมูลนิธิทองพ..
 3
  รับคณะดูงานจากเทศบาล..
  ประชุมกองการศึกษาประ..
 4
  กองการศึกษาประจำเดือ..
  รับคณะดูงานจากเทศบาล..
 5
 6 7 8
  ประชุมโครงการของคณะก..
  ประชุมโครงการของคณะก..
  ประชุมผู้บริหาร..
 9
  ประชุมกองการศึกษาประ..
  โรงเรียนผู้สูงอายุรุ..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมเตรียมความพร้อ..
 10
  โรงเรียนผู้สูงอายุรั..
  โรงเรียนผู้สูงอายุรั..
  ประชุมคณะทำงาน สอช.จ..
 11
  ประชุมกฎบัตร..
  โครงการเสริมสร้าง คว..
  ประชุม..
  ประชุมที่สาธารณประโย..
  ประชุมกฎบัตร..
 12
 13
  โครงการประชุมผู้บริห..
  นายกพบประชาชน..
 14
  ประชุมสภา..
  ประชุมคณะกรรมการรถยน..
  ประชุมโครงการปันสุข ..
 15
  ประชุมกองสป...
  การประชุมพิจารณาขับเ..
  ประชุมเครือข่ายกองทุ..
  ประชุมแก้ไขระเบียบคณ..
 16
  เชิญประชุมประชาชน ทา..
  รับคณะศึกษาจาก เทศบา..
  รับคณะศึกษาจาก เทศบา..
 17
  ประชุมติดตามงามกองสว..
  การติดตามเรื่องการทา..
  การติดตามเรื่องการทา..
  ประชุมติดตามงาน บันท..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  ประชุมคณะกรรมการกลั่..
  การจัดทำปฏิทินกองการ..
  รับคณะศึกษาจาก สถาบั..
 18
  การจัดให้สถานศึกษาใน..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  ประชุมเครือข่ายองค์ก..
 19
 20 21
  ระบบกำจัดน้ำเสีย..
  ซักซ้อมพิธีมอบทุนการ..
 22
  ประชุมคณะอนุกรรมการ ..
  ประชุมติดตามงาน ประจ..
  ปัญหาหมู่บ้านจัดสรรไ..
  ประชุมกรีนออฟฟิต..
 23
  คระกรรมการประสานงานศ..
  ประชุมจัดทำผังการจัด..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมสภาเทศบาล(จัดเ..
 24
  ประชุมคณะกรรมการขับเ..
  ประชุมเตรียมความพร้อ..
  สัมภาษณ์พนักงานจ้าง..
  เชิญประชุมเจ้าหน้าที..
 25
  คณะกรรมการยกร่างเทศบ..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  การประชุมเพื่อหารือก..
  โครงการจัดหาและพัฒนา..
 26
  มอบทุนการศึกษา..
  พิธีมอบทุนการศึกษา..
 2728
  ประชุมติดตามการก่อสร..
  ประชุมแก้ไขระเบียบคณ..
  คณะกรรมการTORจัดหาแล..
  ประชุมฝ่ายบริหาร..
 29
  รับบริจาคโลหิต..
  ประชุมกลั่นกรองการเล..
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
  ประชุม TOR รถยนต์ตรว..
  ประชุมคณะทำงานขัลเคล..
 30
  ประชุมคณะกรรมการขับเ..
  ประชุมสภา..
  ประชุมติดตามงานสำนัก..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุม..
  ประชุมเตรียมงานที่อย..