ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  มิถุนายน - 2562  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
 2
  ประชาคมแผนเพิ่มเติมค..
 3 4
  กองทุนหลักประกันสุขภ..
  จัดงานวันสิ่งแวดล้อม..
  จัดงานวันสิ่งแวดล้อม..
  ประชุมผู้บริหาร..
  วันสิ่งแวดล้อมโลก..
 5
  ประชุมกองการศึกษา..
  จัดงานวันสิ่งแวดล้อม..
  จัดงานวันสิ่งแวดล้อม..
  วันสิ่งแวดล้อมโลก..
 6
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ประชุมเปลี่ยนแปลงแผน..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  พิจารณา TOR โครงการต..
  ประชุมกำหนดแนวทางการ..
 7
  คณะอนุกรรมการ พชอ..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ซักซ้อมตามความเข้าใจ..
  คณะกรรมการกำหนดราคาก..
  ประชุมรื้อถอนอาคารบร..
  การประเมินคุณภาพภายใ..
  ประชุมสัมมนาถอดบทเรี..
  พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒน..
  พิจารณา TOR โครงการต..
 8
  โครงการฝึกอบรมการลงโ..
 9
  โครงการรู้จักไขมันทร..
  โครงการรู้จักไขมันทร..
  อบรมวิสัยทัศน์..
 10
  อบรมวิสัยทัศน์..
  อบรมวิสัยทัศน์..
  งานเด็กด้อยโอกาส..
 11
  อบรมวิสัยทัศน์..
  อบรมวิสัยทัศน์..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
 12
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  พิจารณาแผนพัฒนาท้องถ..
  ประชุมความร่วมมือทาง..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  จัดทำแผน กองการศึกษา..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  ให้คำปรึกษาการตรวจปร..
 13
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  พิจารณางบประมาณรายจ่..
  รับคณะดูงานจาก มหาวิ..
 14
  รับคณะดูงานจาก ม.อิส..
  รับคณะดูงานจาก ม.อิส..
  ประชุมคณะกรรมการติดต..
 15
  โครงการศึกษาดูงานภาย..
 16 17
  คณะกรรมการขับเคลื่อน..
 18
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  รับคณะดูงานจาก กองทุ..
  รับคณะดูงานจาก กองทุ..
  ประชุมพิจารณาการช่วย..
  โครงการจัดหาและพัฒนา..
  รับคณะดูงานจาก สถาบั..
 19
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประเมินวิทยะฐานะครูใ..
  ประชุมพิจารณาช่วยเหล..
 20
  ประชุมการบุกรุกที่ดิ..
  ประชุมคณะกรรมการกองท..
  รับคณะดูงานจาก สถาบั..
 21
  ประชุมอนุรักษ์คลองรั..
  ตรวจประเมิน LPA ..
  ประชุมเตรียมงานวันเข..
  ประชุมต่อสัญญางบอำเภ..
 22
  อบรมกฎหมายเกี่ยวกับ ..
  โครงการอบรมเชิงปฏิบั..
 23
  โครงการอบรมเชิงปฏิบั..
  ประชุมใหญ่สามัญประจำ..
 24
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  ประชุม tor จ้างยาม..
  โครงการขยายโอกาสการม..
  รับคณะดูงานจาก เทศบา..
  รับคณะดูงานจาก เทศบา..
 25
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  คณะกรรมการกำหนดราคาก..
  ประชุมติดตามงาน ประจ..
  โครงการขยายโอกาสการม..
26
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
 27
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  ประชุมติดตามงามกองสว..
  ประชุมติดตามงานสำนัก..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมคณะกรรมการโครง..
 28
  เชิญประชุมการจัดทำร่..
  บันทึกเทปถวายพระพร ร..
  การประเมินเมืองสิ่งแ..
  ประชุมติดตามงาน ประจ..
 29
 30