ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  ธันวาคม - 2561  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  โยคะในผู้สูงอายุ..
 2 3
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
  ขอเชิยประชุมการปฏิบั..
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
 4
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมซักซ้อมการกรอก..
 5 6
  ประชุมสำนักปลัดเทศบา..
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
 7
  ประชุมผู้บริหาร..
  โครงการพัฒนาจิตอาสาพ..
  จับฉลากแบ่งสายแข่งขั..
   ประชุมติดตามงานกองก..
  ประชุมกำหนดราคากลางร..
 8
 9 10 11
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมหัวหน้าส่วน..
  การประชุมคณะกรรมการส..
 12
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  ติดตามผล กรณีปลูกสร้..
  ประชุมเตรียมความพร้อ..
  ประชุมคณะกรรมการพิจา..
  ประชุมจัดทำคู่มือการ..
  ประชุมเจ้าหน้าที่ก่อ..
  การดูแลผู้สูงอายุ จา..
13
  คณะกรรมการตรวจสอบแนว..
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
 14
  ประชุมกองสวัสดิการสั..
  โครงการฝึกอบรมทบทวน ..
  โครงการฝึกอบรมทบทวน ..
 15
 16 17
  โครงการเยาวชนรุ่นใหม..
  ประชุมการจัดกิจกรรมช..
  รับคณะดูงานจาก สถาบั..
  ประชุมคณะกรรมการประส..
  ประชุมคณะกรรมการกลั่..
 18
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมกองสวัสดิการสั..
  ประชุมคณะกรรมการป้อง..
 19
  สำนักงานจัดหางาน จอง..
  ประชุมโครงการเงินอุด..
  ประชุมคณะติดตามผล กร..
  คณะกรรมการตรวจสอบแนว..
 20
  อบรมให้ความรู้โรคพิษ..
  อบรมให้ความรู้โรคพิษ..
  คณะทำงานบริหารการจัด..
  ประชุมคณะกรรมการพิจา..
 21 22
 23
  ฝึกอบรมจิตอาสาเทศบาล..
  ฝึกอบรมจิตอาสาเทศบาล..
  รับคณะดูงานจาก เทศบา..
 24 25
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ..
 26 27 28
  ประชุมสมาชิกกองทุนฌา..
 29
 30 31