ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  ตุลาคม - 2562  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  ประชุมแผนสถานศึกษา/แ..
   ประชุมการบริหารงานบ..
  ประชุมแผนดำเนินงาน ป..
  ประชุมการบริหารงานบุ..
  รร สว 6..
  ซักซ้อมการทำประชาคมพ..
  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องก..
  รายงานตัวพนักงานจ้าง..
  ประชุมคณะกรรมการตรวจ..
 2
  การจัดกิจกรรมวันคล้า..
  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องก..
  การประชุมเตรียมความพ..
 3
  ประชุมกองการศึกษาประ..
  ประชุมมาตรฐานศูนย์พั..
  กิจกรรมลดใ..
  ประชุม TOR โครงการจ้..
  ประชุม TOR โครงการจ้..
 4
  คณะกรรมการขับเคลื่อน..
  การแก้ไขปัญหาการลักล..
  ติดตามงานฝ่ายป้องกัน..
 5
 6 7
  การจัดกิจกรรมจิตอาสา..
  ระชุมจิตอาสา..
  ประชุมบ้านมั่นคง..
 8
  ฝึกซ้อมท่ารำบวงสรวงป..
  ประชุมผู้บริหาร..
  ประชุม TOR โครงการจ้..
 9
  ประชุมการจัดงาน นครร..
  ประชุมเพื่อหารือการว..
  ประชุม TOR รถตู้ 10 ..
  ฝึกซ้อมท่ารำบวงสรวงป..
 10
  ประชุมกลั่นกรองผลการ..
  ฝึกซ้อมท่ารำบวงสรวงป..
  ประชุมสันนิบาตเทศบาล..
  ประชุมของช่าง..
 11
  ประชุมเตรียมความพร้อ..
  ประชุมรื้อถอนอาคารบร..
  ฝึกซ้อมท่ารำบวงสรวงป..
  รับคณะดูงาน จากสถาบั..
  โครงการจัดทำห้องวิทย..
 12
  ฝึกซ้อมท่ารำบวงสรวงป..
  อาสาสมัครท้องถิ่นรัก..
 13
  ฝึกซ้อมท่ารำบวงสรวงป..
 1415
  ประชุมการทำเพาเวอร์พ..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  นำเสนองานนิทรรศการเผ..
  โครงการจัดหาและพัฒนา..
  ประชุมเรื่อง TOR หนั..
 16
  ประชุมสภาเด็กและเยาว..
  ประชุม..
  โครงการจัดหาและพัฒนา..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
 17
  ประชุมเลื่อนขั้นเงิน..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  ประชุมกำหนดแนวทางการ..
  กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่า..
  ประชุมเตรียมความพร้อ..
  โครงการจัดหาและพัฒนา..
 18
  อบรม Green Office..
  รักนะโยคะ..
 19
 20 21
  คณะกรรมการขับเคลื่อน..
  ประชุมติดตามงามกองสว..
  ประชุม..
 22
  ประชุมคณะกรรมการทุนก..
  ประชุมคณะกรรมการทุนก..
 23 24
  ประชุมคณะกรรมการช่วย..
 25
  โครงการอบรมพัฒนาความ..
  โครงการอบรมพัฒนาความ..
  ประชุมติดตามงานสำนัก..
  พิจารณา(ร่าง)แผนการด..
 26
 27 28
  อบรม Green Office..
  พิจารณา(ร่าง)แผนการด..
 29
  ประชุมคณะกรรมการพิจา..
  ประชุมคณะกรรมการพัฒน..
  ประชุมคณะกรรมการติดต..
 30
  ประชุมคณะกรรมการลดขั..
 31