ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม
:: ระบบลงรับการจองห้องประชุม สำนักปลัดเทศบาล ::
  สิงหาคม - 2562  

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
  ประชุมกองการศึกษา..
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
  รับคณะศึกษาดูงานจาก ..
  ประชุมประชาคมทำแผนระ..
  ประชุมผ่าน web Confe..
  ประชุมคณะกรรมการทุนก..
  ปฐมนิเทศก์พนักงานใหม..
 2
  โครงการรวมพลังคนรังส..
  ประชุมผู้บริหาร..
  รับคณะดูงานจาก เทศบา..
  ประชุมกำหนดคุณลักษณะ..
  รับคณะดูงานจากเทศบาล..
  ประชุมคณะกรรมการทุนก..
 3
 4
  ประชุมบ้านมั่นคง..
 5
  โครงการตรวจคัดกรองโร..
  รับแว่นตา โครงการต้อ..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมคณะกรรมกาารดำเ..
  คณะกรรมการกำหนดขอบเข..
  ประชุมพิจารณาการช่วย..
 6
  โครงการพัฒนาจิตอาสาพ..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  โครงการ ลด ละ เลิกบุ..
  ให้คำแนะนำ ความรู้แล..
  ม.ธรรมศาสตร์ ลงพืั้น..
  เชิญประชุมชี้เเจงราย..
 7
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมหัวหน้าส่วนราช..
  ประชุมกองทุนโรงไฟฟ้า..
  ประชุมกองทุนโรงไฟฟ้า..
  ประชุมคณะกรรมการช่วย..
  รถกู้ภัยเล็ก..
 8
  ระบบสารสนเทศ..
  ประชุมคณะกรรมการขับเ..
  ประชุมหารือแนวทางการ..
 9
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
  การประชุมขอเสนอขอโบน..
 10
  จัดงานเลี้ยงฉลองมงคล..
  จัดงานเลี้ยงฉลองมงคล..
 11 12 13
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ฝึกซ้อมท่ารำบวงสรวงป..
  หารือเรื่องชุดนางรำท..
  ประชุมสภาเทศบาล..
  ประชุมคณะกรรมการขับเ..
  จัดเลี้ยงประชุมสภาเท..
  งานวิจัยจุฬา เรื่องก..
 14
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมคณะกรรมการกำหน..
  ประชุมยกร่างเทศบัญญั..
  ศึกษาดูงานและแลกเปลี..
 15
  สัมภาษกรีนออฟฟิต..
  เชิญประชุมติดตามงานก..
  รับคณะดูงานจาก เทศบา..
  โครงการจัดทำห้องวิทย..
  ประชุมโบนัส..
  รับคณะดูงานจาก เทศบา..
  การติดตามแผนดำเนินงา..
 16
  โครงการอบรมเชิงปฏิบั..
  โครงการอบรมเชิงปฏิบั..
  การประชุมคณะกรรมการต..
  ตรวจหลังผ่าต้อกระจก ..
 17
  อบรมการพยาบาลเบื้องต..
  อบรมสื่อออนไลน์..
 18
  อบรมการพยาบาลเบื้องต..
  อบรมการพยาบาลเบื้องต..
19
  อบรมการพยาบาลเบื้องต..
  อบรมการพยาบาลเบื้องต..
  รับคณะดูงานจาก สถาบั..
  ประชุมติดตามงาน ประจ..
  ประชุมเครือข่ายเมือง..
  ประชุมติดตามงาน Acti..
 20
  อบรมการพยาบาลเบื้องต..
  อบรมการพยาบาลเบื้องต..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมหารือเกี่ยวกับ..
 21
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  การประเมินสุขภาพการค..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ..
 22
  ประชุมสันนิบาตจังหวั..
  ประชุมผู้บริหารเทศบา..
  โครงการจัดหาและพัฒนา..
  รับคณะศึกษาดูงาน จาก..
  รับคณะศึกษาดูงาน จาก..
 23
  โครงการอบรมเทคนิคการ..
 24
  โครงการพัฒนาสตรี ในเ..
  โครงการพัฒนาสตรี ในเ..
 25 26
  การบริหารจัดการกองทุ..
  โรงเรียนผู้สูงอายุรุ..
  ประชุมติดตามงาน ประจ..
 27
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  โครงการรณรงค์วันงดดื..
  โครงการรณรงค์วันงดดื..
  โครงการอบรมเทคนิคการ..
 28
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ร..
  บันทึกเทปรายการคุยกั..
  โครงการส่งเสริมการจั..
 29
  โครงการตรวจคัดกรองมะ..
  ประชุมติดตามงามกองสว..
 30
  ประชุมเครือข่ายเมือง..
  อบรมประชาคมอาเซียน..
  รับคณะดูงานจาก อบต.บ..
  รับคณะดูงานจาก อบต.บ..
 31
  อบรมฟื้นฟูการพยาบาลเ..
  อบรมฟิ้นฟูการพยาบาลเ..