ลำดับ วันที่รับงาน รายละเอียดระบบ สถานะระบบ วันที่งานแล้วเสร็จ หมายเหตุ
1 - ระบบประวัติพันธุ์สุนัข / กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 ส.ค. 55 จบการพัฒนาระบบ
2 - ระบบจองคิวงานทะเบียน / งานทะเบียนฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 ส.ค. 55 จบการพัฒนาระบบ
3 - ระบบรายงานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ / กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ - จบการพัฒนาระบบ
4 - โฮมเพจ อสม. / กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 ส.ค. 55 จบการพัฒนาระบบ
5 10 ส.ค. 55 ระบบบูรณาการของส่วนราชการในการตรวจสอบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ/สน.ช่าง/สน.คลัง/กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 ส.ค. 55 จบการพัฒนาระบบ
6 17 ก.ย. 55 ระบบรายงานระดับน้ำกรมชลขึ้นหน้าเว็บ ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 ก.ย. 55 รายงานขึ้นเว็บเรียบร้อยแล้ว
7 19 ก.ย. 55 ระบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินการแล้วเสร็จ 06 พ.ย. 55 จบการพัฒนาระบบ
8 12 พ.ย. 55 พัฒนาระบบจัดเก็บที่อยู่ด้วยฐานข้อมูล mysql ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 พ.ย. 55 จบการพัฒนาระบบ
9 24 ธ.ค. 55 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล โครงการคนรังสิตรักกัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 01 ก.พ. 56 จบการพัฒนาระบบ
10 15 มี.ค. 56 ระบบตัดยอดงบประมาณรายจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างการเขียนโปรแกรม
11 04 มิ.ย. 56 ใบสมัครเรียนกีต้าร์ ขิม ดนตรีไทย ดำเนินการแล้วเสร็จ - จบการพัฒนาระบบ
12 03 ก.ค. 56 ระบบสำรวจข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ดำเนินการแล้วเสร็จ 03 ก.ค. 56 จบการพัฒนาระบบ
13 02 พ.ค. 57 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของเทศบาลผ่านแอพแอนดรอย อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างพัฒนา เตรียมข้อมูล
14 02 พ.ค. 57 พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ