ใบสมัครฝึกอบรมอาชีพ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนและประชาชนทั่วไป
 1. งานประดิษฐ์ของใช้ เรียนวันเสาร์ที่ 26 ม.ค. 2562
 2. การทำของใช้สมุนไพร เรียนวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 2562
 3. การซ่อมท่อประปา เรียนวัที่ 24-26 เม.ย. 2562
 4. การจัดดอกไม้งานพิธี เรียนวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 2562
 5. การนวดแผนไทย เริ่มเรียนวันที่ 3 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562
 6. การทำขนมไทย เรียนวันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562
 อื่นๆ  
หมายเหตุ: เลือกได้ 1 อาชีพ ต่อ 1 ท่าน
ชื่อ- สกุล (นาย นาง น.ส.) อายุ ปี
เลขที่ประจำตัวประชาชน ----
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ซอย/ถนน ตำบลประชาธิปัตย์    อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี    รหัสไปรษณีย์ 12130   โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ ถนน/ซอย ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
E-mail Address     โทรศัพท์
สาเหตุที่เข้ารับการประกอบอาชีพ
ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ
  (ลงชื่อ) ผู้สมัคร
  ( )
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีชื่อตามทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลนครรังสิต
  2. ผู้ที่จะเรียนวิชานวดแผนไทย ต้องมีความพร้อมดังนี้
  - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  - ควรเป็นผู้ที่ไม่มีงานประจำ เนื่องจากเรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์
  3. วิชาอื่น เรียนเพียง 1-2 วัน สำหรับวัน เวลา ในการฝึกอบรม เป็นไปตามที่วิทยากรกำหนด
หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
ส่งใบสมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือกองสวัสดิการสังคม ชั้น 10 หรือที่ศูนย์เรียนรู้ฯชั้น9 ลานจอดรถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภูริชญา (แหม่ม) โทร. 02-567-6000 ต่อ 1202, 081-696-8998