ใบสมัครเลขที่  
วันที่ยื่นใบสมัคร  
ใบสมัคร
เรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์
ชื่อ- สกุล (ด.ช. ด.ญ. นาย น.ส.)  (ชื่อเล่น)
เลขที่ประจำตัวประชาชน ----     อายุปี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ซอย
ถนน ตำบลประชาธิปัตย์   อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12130
โทรศัพท์บ้าน มือถือ มือถือ(ผู้ปกครอง)
e-mail facebook
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย/ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ขอสมัครเรียนวิชา   (สมัครเรียนได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น)
   ขิม    มโหรี    นาฏศิลป์
   ร้องเพลง    กีต้าร์    ไวโอลีน
   โขน    อื่นๆ  
ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ
  (ลงชื่อ) ผู้สมัคร
  ( )
หมายเหตุ 1. กำหนดเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์
  2. วัน เวลาที่เรียนจะแจ้งให้ทราบหลังจากมีผู้สมัครครบในแต่ละหลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
  2. มีชื่อตามทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต
หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต บริเวณจุดบริการประชาชน (ชั้น 1)
หรือกองสวัสดิการสังคม (ชั้น 10) โทร. 02-567-3336 ,02-567-2222