owned by 00xอ่านต่อ
 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต ปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนอ่านต่อ
  เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดบริการวิชาการทางสังคม อ่านต่อ
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม ในงานวันเทศบาล ประจำปี 2558อ่านต่อ
 โครงการ"ผู้บริหารพบประชาชน" (สภากาแฟยามเช้า)อ่านต่อ
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน อ่านต่อ
 เสนอบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี คัดเลือกเป็น กัลยาณมิตร ป.ป.ช.อ่านต่อ
 ประกาศพร้อมใบสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558อ่านต่อ
 ประกาศพร้อมใบสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมจิบชากาแฟยามเช้า ตามโครงการ"ผู้บริหารพบประชาชน" (สภากาแฟยามเช้า) บริเวณลานริมคลองหน้ามูลนิธิไต่ฮงกงอ่านต่อ
 ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนธัญบุรีร่วมงาน “ คืนสู่เหย้าชาวธัญบุรี ” พร้อมกำหนดการอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ชาวชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์ และชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ" ชาวหมู่บ้านทัศนีย์ และชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลอ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ"อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558อ่านต่อ
 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบอ่านต่อ
 แบบสอบถามความคิดเห็น “สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต” ปีที่ 5อ่านต่อ
 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ"อ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิตเรื่อง การเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2558อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสชอ่านต่อ
 ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิตอ่านต่อ
 กองทุนจัดสวัสดิการ อปพร.จ่ายทุกเดือน และเปิดรับสมาชิกใหม่ทุกเดือน มกราคม ของทุกปีอ่านต่อ
 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทานอ่านต่อ
 โครงการพัฒนาฯ งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบประมาณ 2557 / 2558อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)อ่านต่อ
 ศูนย์การศึ​กษาพิเศษจั​งหวัดปทุมธ​านีอ่านต่อ
 รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ จำนวน 5 อัตราอ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตราอ่านต่อ
 การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.อ่านต่อ
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์อ่านต่อ
 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่4อ่านต่อ
 เปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนอ่านต่อ
 โครงการ“คนรังสิตรักกัน”ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่านต่อ
 สาร ปลัดกระทรวงมหาไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารอ่านต่อ
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ อ่านต่อ
 ถังดักไขมัน เพื่อร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมส่งภาพเก่าเมื่อครั้งอดีตในเขตพื้นที่รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ขึ้นบนสะพานแดงอ่านต่อ
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการอ่านต่อ
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานและทำบุญปิดทองพระนาคปรกพระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต การใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต พ.ศ 2556อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การใช้ “สิทธิ์” “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน”อ่านต่อ
 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “น้ำประปาชุมชน” เพื่อชิงรางวัล “โครงการต้นแบบร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”อ่านต่อ
 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอ่านต่อ
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED)อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตเปิดบริการคลีนิคสัตว์แพทย์ บริการประชาชนฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอ่านต่อ
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ
 สอบถามความสมัครใจโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลอ่านต่อ
 แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่านต่อ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๔ ฉบับ ออนไลน์อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๔ ฉบับอ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและรัษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕อ่านต่อ
 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

Counter: Access denied for user 'rangsitm_orgusr'@'localhost' (using password: YES)


     โดยนโยบายได้แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการเมืองและการบริหาร   มีนโยบายที่จะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้เกิดความเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดให้มีเวทีประชาคม ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้
๑.๑ จะเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑.๒ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้าน
๑.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๕ ปรับปรุงการจัดทำบริการสาธารณะ ในส่วนการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการ
๑.๖ ส่งเสริม จริยธรรม วัฒนธรรม การให้บริการของพนักงานเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
๑.๗ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม และเป็นธรรมมากที่สุด ในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ หรือวิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก
๑.๘ ส่งเสริมการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา โดยสนับสนุนให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่การเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะนำเงินภาษีมาใช้ในการพัฒนาและจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   มีนโยบายพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ดังนี้
๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาลทุกสาย เป็นถนนคอนกรีต หรือลาดยาง
๒.๒ ขยายการติดตั้ง ปรับปรุง ไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะให้ทั่วถึง
๒.๓ สนับสนุนการขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกชุมชน
๒.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
๒.๕ จัดทำโครงการนำร่องสร้างนครรังสิตให้เป็นเมืองไร้สาย (นำสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ลงใต้ดิน)
๒.๖ เตรียมการรองรับการคมนาคมขนส่งระบบรางณสถานีรังสิต

๓. ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต   มีนโยบายที่จะสร้างนครรังสิตให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่
๓.๑ ด้านการสาธารณสุข
     (๑) พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และการให้บริการเชิงรุกในชุมชน
     (๒) ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้ามาเป็นเครือข่ายด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกชุมชน
     (๓) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
     (๔) จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง การควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญและการควบคุมสุนัขจรจัด และการเลี้ยงสัตว์
     (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด
     (๖) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
     (๗) ส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๒ ด้านการศึกษา
     (๑) พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาให้มีคุณภาพ น่าอยู่ น่าเรียน
     (๒) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกโรงเรียน
     (๓) จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และหอจดหมายเหตุ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
     (๔) สนับสนุน ส่งเสริมขยายการศึกษาจากระดับปฐมวัยต่อไปจนถึงระดับประถมศึกษาโดยจัดสร้างโรงเรียนของเทศบาล
๓.๓ ด้านสวัสดิการสังคม
     (๑) จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
     (๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยทุพลภาพ
     (๓) ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
     (๔) จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และนันทนาการ
     (๕) จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
     (๖) ส่งเสริมอาชีพในชุมชนแบบครบวงจร ด้วยระบบกองทุนเพื่อเพิ่มรายได้ บนพื้นฐานการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
     (๗) ปรับปรุง ฟื้นฟูชุมชนแออัด แหล่งเสื่อมโทรม และสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ของเมือง
     (๘) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   มีนโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
๔.๑ จัดให้มีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย น้ำเสีย
๔.๒ จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ
๔.๓ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
๔.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสถานที่ราชการของเทศบาล ถนน ที่หรือทางสาธารณะต่าง ๆ
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน
๔.๖ ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีนโยบายที่จะส่งเสริม ดูแล อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า ดังนี้
๕.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นให้คงอยู่ เช่น การแข่งเรือพายพื้นบ้าน การแข่งเรือยาว ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต เป็นต้น
๕.๒ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานทำบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีลอยกระทง งานเทศกาลถือศีลกินเจ งานเทศกาลทำบุญเทกระจาด งานเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น
๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม และการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆ เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ตามฤดูกาล โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน งานทำบุญเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น

๖. ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   มีนโยบายที่จะสนับสนุนงบประมาณในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้
๖.๑ จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และเตือนสาธารณภัย เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๒ พัฒนาศักยภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายในการระงับ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการเกิดอุบัติเหตุ (อปพร.)
๖.๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และศูนย์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
๖.๔ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ พร้อมใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ตลอดเวลา และติดตั้งในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง

๗. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   จะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพของประชาชน ดังนี้
๗.๑ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้แก่ประชาชน
๗.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวตลาดน้ำนครรังสิต
๗.๓ จัดตั้ง ไชน่าทาวน์รังสิต เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเที่ยวท่องล่องคลองรังสิต

 

 

 

©2004 All Rights Reserved เทศบาลนครรังสิต

เลขที่151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 เบอร์โทรศัพท์ 02-567-6000

Email :: rangsit@rangsit.org / rangsit@rangsit.org