ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิตอ่านต่อ
 กำหนดการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2557อ่านต่อ
 ประกาศผลสอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยครูอ่านต่อ
 กองทุนจัดสวัสดิการ อปพร.จ่ายทุกเดือน และเปิดรับสมาชิกใหม่ทุกเดือน มกราคม ของทุกปีอ่านต่อ
 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทานอ่านต่อ
 โครงการพัฒนาฯ งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบประมาณ 2557 / 2558อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)อ่านต่อ
  เทศบาลนครรังสิตมีความประสงค์สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตมีความประสงค์สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งฯอ่านต่อ
 ศูนย์การศึ​กษาพิเศษจั​งหวัดปทุมธ​านีอ่านต่อ
 ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559อ่านต่อ
 ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559อ่านต่อ
 รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ จำนวน 5 อัตราอ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตราอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิตรับสมัครประชาชนทั่วไปเพื่ออุปสมบทหมู่อ่านต่อ
 การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.อ่านต่อ
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์อ่านต่อ
 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่4อ่านต่อ
 เปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนอ่านต่อ
 โครงการ“คนรังสิตรักกัน”ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่านต่อ
 สาร ปลัดกระทรวงมหาไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารอ่านต่อ
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ อ่านต่อ
 ถังดักไขมัน เพื่อร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมส่งภาพเก่าเมื่อครั้งอดีตในเขตพื้นที่รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ขึ้นบนสะพานแดงอ่านต่อ
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการอ่านต่อ
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานและทำบุญปิดทองพระนาคปรกพระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต การใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต พ.ศ 2556อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การใช้ “สิทธิ์” “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน”อ่านต่อ
 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “น้ำประปาชุมชน” เพื่อชิงรางวัล “โครงการต้นแบบร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”อ่านต่อ
 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอ่านต่อ
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED)อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตเปิดบริการคลีนิคสัตว์แพทย์ บริการประชาชนฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอ่านต่อ
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ
 สอบถามความสมัครใจโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลอ่านต่อ
 แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่านต่อ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๔ ฉบับ ออนไลน์อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๔ ฉบับอ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและรัษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕อ่านต่อ
 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

Adสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
2 ออนไลน์ (คน)
16 วันนี้ (คน)
379 เมื่อวานนี้ (คน)
3522 สัปดาห์นี้ (คน)
14025 เดือนนี้ (คน)
123813 ปีนี้ (คน)
791407 ยอดรวม (คน)
สูงสุด: 23856 (19.10.2011)


 1   2   3   4   5   4/5 
ข้อมูลภาพรวมของเทศบาลนครรังสิต

 ลักษณะทางด้านสังคม
      ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ดูแลให้บริการด้าน
  การรักษาความสงบเรียบร้อย

      ประชากร  เทศบาลนครรังสิตมีประชากรทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 จำนวน 76,973 คน 
  แยกเป็นจำนวนประชากรชายจำนวน 36,263 คน ประชากรหญิงจำนวน 40,710 คน ความหนาแน่น
  ของประชากรโดยเฉลี่ย 3,701 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร

      ด้านการสาธารณสุขและการอนามัย
      โรงพยาบาลในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต มีดังนี้
      1) โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และสถาบันธัญญารักษ์
      2) โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลเอกปทุม โรงพยาบาลปทุมเวช 
      3) ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครรังสิต จำนวน 4 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
  (ชุมชนสินสมุทร) ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะ-
  อุปถัมภ์) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์)
      
      เทศบาลนครรังสิตได้จัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552)
  จำนวนทั้งสิ้น 564 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 1 จำนวน 74 คน หมู่ 2 จำนวน 161 คน หมู่ 3 จำนวน 133 คน 
  หมู่ 4 จำนวน 71 คน หมู่ 5 จำนวน 36 คน หมู่ 6 จำนวน 89 คน	
	

      ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
      ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตมีศาสนสถานที่สำคัญ ดังนี้
      1) วัด จำนวน 3 แห่ง คือ วัดแสงสรรค์  วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต และวัดจันทรสุข
      2) โบสถ์ในคริสศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ โบสถ์พระแม่ชนนี
      3) ศาลเจ้า จำนวน 6 แห่ง คือ ศาลเจ้าพ่อเห่งเจีย(ไต้เซี่ยหุกโจ้ว) ศาลเจ้าไต่ฮงกง ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่คลองรังสิต  
   ศาลหลักเมืองรังสิต ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตลาดรังสิต(ศาลเจ้าตลาดหวั่งหลี) และศาลเจ้าพ่อเสือ(เมืองใหม่รังสิต)
 

      ด้านการศึกษา  สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจำนวน 23 แห่ง คือ 

      1) ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง คือ
      1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)			
      1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)			
      1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)
      1.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
      1.5) โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต

      2) โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง คือ 
      2.1) โรงเรียนสายปัญญารังสิต
      2.2) โรงเรียนธัญบุรี
      2.3) โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
      2.4) โรงเรียนทองพูลอุทิศ
      2.5) โรงเรียนวัดแสงสรรค์

      3) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 13 แห่ง คือ
      3.1) โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา
      3.2) โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
      3.3) โรงเรียนอุดมวิทยา
      3.4) โรงเรียนอนุบาลรังสิต
      3.5) โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต
      3.6) โรงเรียนบรรจบรักษ์
      3.7) โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์
      3.8) โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา
      3.9) โรงเรียนธัญวิทย์
      3.10) โรงเรียนวนิษา
      3.11) โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
      3.12) โรงเรียนรสสุคนธ์อากาศ
      3.13) โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง

      กิจการเทศพาณิชย์
ลำดับ ชื่อโรงรับจำนำ ที่ตั้ง
  โรงรับจำนำเอกชน
1. โรงรับจำนำ Easy Money 36 รังสิต - ปทุมธานี
2. โรงรับจำนำ Easy Money2 717 ถนนรังสิต - นครนายก
3. โรงรับจำนำ ตลาดกลาง 271,273 รังสิต - ปทุมธานี
4. โรงรับจำนำ ธัญบุรีคลอง2 609,611 ถนนรังสิต - นครนายก
5. โรงรับจำนำ บางขันธ์ สาขารังสิตคลอง2 475 รังสิต - นครนายก
  โรงรับจำนำรัฐ
1. สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต 85 รังสิต - ปทุมธานี 3


 1   2   3   4   5   4/5 

 

 

©2004 All Rights Reserved เทศบาลนครรังสิต

เลขที่151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 เบอร์โทรศัพท์ 02-567-6000

Email :: rangsit@rangsit.org / rangsit@rangsit.org