owned by 00xอ่านต่อ
 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต ปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนอ่านต่อ
  เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดบริการวิชาการทางสังคม อ่านต่อ
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม ในงานวันเทศบาล ประจำปี 2558อ่านต่อ
 โครงการ"ผู้บริหารพบประชาชน" (สภากาแฟยามเช้า)อ่านต่อ
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน อ่านต่อ
 เสนอบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี คัดเลือกเป็น กัลยาณมิตร ป.ป.ช.อ่านต่อ
 ประกาศพร้อมใบสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558อ่านต่อ
 ประกาศพร้อมใบสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมจิบชากาแฟยามเช้า ตามโครงการ"ผู้บริหารพบประชาชน" (สภากาแฟยามเช้า) บริเวณลานริมคลองหน้ามูลนิธิไต่ฮงกงอ่านต่อ
 ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนธัญบุรีร่วมงาน “ คืนสู่เหย้าชาวธัญบุรี ” พร้อมกำหนดการอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ชาวชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์ และชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ" ชาวหมู่บ้านทัศนีย์ และชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลอ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ"อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558อ่านต่อ
 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบอ่านต่อ
 แบบสอบถามความคิดเห็น “สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต” ปีที่ 5อ่านต่อ
 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ"อ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิตเรื่อง การเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2558อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสชอ่านต่อ
 ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิตอ่านต่อ
 กองทุนจัดสวัสดิการ อปพร.จ่ายทุกเดือน และเปิดรับสมาชิกใหม่ทุกเดือน มกราคม ของทุกปีอ่านต่อ
 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทานอ่านต่อ
 โครงการพัฒนาฯ งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบประมาณ 2557 / 2558อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)อ่านต่อ
 ศูนย์การศึ​กษาพิเศษจั​งหวัดปทุมธ​านีอ่านต่อ
 รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ จำนวน 5 อัตราอ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตราอ่านต่อ
 การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.อ่านต่อ
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์อ่านต่อ
 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่4อ่านต่อ
 เปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนอ่านต่อ
 โครงการ“คนรังสิตรักกัน”ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่านต่อ
 สาร ปลัดกระทรวงมหาไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารอ่านต่อ
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ อ่านต่อ
 ถังดักไขมัน เพื่อร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมส่งภาพเก่าเมื่อครั้งอดีตในเขตพื้นที่รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ขึ้นบนสะพานแดงอ่านต่อ
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการอ่านต่อ
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานและทำบุญปิดทองพระนาคปรกพระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต การใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต พ.ศ 2556อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การใช้ “สิทธิ์” “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน”อ่านต่อ
 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “น้ำประปาชุมชน” เพื่อชิงรางวัล “โครงการต้นแบบร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”อ่านต่อ
 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอ่านต่อ
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED)อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตเปิดบริการคลีนิคสัตว์แพทย์ บริการประชาชนฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอ่านต่อ
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ
 สอบถามความสมัครใจโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลอ่านต่อ
 แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่านต่อ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๔ ฉบับ ออนไลน์อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๔ ฉบับอ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและรัษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕อ่านต่อ
 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

Counter: Access denied for user 'rangsitm_orgusr'@'localhost' (using password: YES)
   
E-mail หน่วยงานราชการภายใน
   

 

 

E-mail ปลัดและรองปลัดเทศบาล
ชื่อหน่วยงาน e-mail
 1.ปลัดเทศบาล (นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน)
 2.รองปลัดเทศบาล (นายสมยศ พงศ์ธีรการ )
 3.รองปลัดเทศบาล (นางสาวสุกัญญา สุขการณ์ )
 4.รองปลัดเทศบาล (นายสุรพัศ ลิ่มวงศ์ )
 5.สถานธนานุบาล
 tawesak@rangsit.org
 somyod@rangsit.org
 sukanya@rangsit.org
 suraphat@rangsit.org
 pawnshop@rangsit.org

 

E-mail สำนักปลัด
ชื่อหน่วยงาน e-mail
 1.หัวหน้าสำนักปลัด
 2.ผอ.ส่วนอำนวยการและปกครอง
 3.ผอ.ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 4.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 5.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ส่วนอำนวยการฯ)
 7.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ส่วนแผนงานฯ)
 8.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 9.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 10.ฝ่ายนิติการ
 11.ฝ่ายทะเบียนและบัตร
 12.งานเทศกิจ
 13.สำนักปลัดเทศบาล
 sumalee@rangsit.org
 d.administration@rangsit.org
 d.plan_budget@rangsit.org
 h.resource@rangsit.org
 p.relief@rangsit.org
 general_admin01@rangsit.org
 general_admin05@rangsit.org
 plan_budget@rangsit.org
 s.academic@rangsit.org
 legal@rangsit.org
 registered@rangsit.org
 municipal_work@rangsit.org
 clerkoffice@rangsit.org

 

E-mail สำนักการคลัง
ชื่อหน่วยงาน e-mail
 1.ส่วนบริหารงานการคลัง
 2.ส่วนพัฒนารายได้
 3.ฝ่ายบริหารงานการคลัง
 4.ฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
 5.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 6.ฝ่ายพัฒนารายได้
 7.ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 8.ฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
 9.สำนักการคลัง
 lfm_div@rangsit.org
 redev_div@rangsit.org
 lfm_sub@rangsit.org
 regstat_sub@rangsit.org
 general_admin04@rangsit.org
 redev_sub@rangsit.org
 prodev_sub@rangsit.org
 taxmap@rangsit.org
 finance@rangsit.org

 

E-mail สำนักการช่าง
ชื่อหน่วยงาน e-mail
 1.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 2.ฝ่ายควบคุมอาคารผังเมือง
 3.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 4.ฝ่ายสาธารณูปโภค

 5.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 6.ผอ.ส่วนการก่อสร้างอาคาร
 7.ผอ.ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล
 8. สำนักการช่าง
 construction_control@rangsit.org
 cityplanning@rangsit.org
 sanitarywork@rangsit.org
 publicutility@rangsit.org,
 publicutility@hotmail.co.th
 general_admin02@rangsit.org
 d.cityplanning@rangsit.org
 d.civil.sanitary@rangsit.org
 publicworks@rangsit.org,
 publicworks@hotmail.co.th

 

E-mail กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อหน่วยงาน e-mail
 1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 2.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
 3.ฝ่ายรักษาความสะอาด
 4.ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(สินสมุทร)
 5.ศูนย์บริการสาธารณสุข 2(รัตนโกสินทร์)
 6.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3(เทพธัญญะฯ)
 7.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4(สิริเวชฯ)
 8.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 9.กองสาธารณสุขฯ
 publichealth_ admin@rangsit.org
 publichealth_promotion@rangsit.org
 publichealth_cleaning@rangsit.org
 p_health01@rangsit.org
 p_health02@rangsit.org
 p_health03@rangsit.org
 p_health04@rangsit.org
 palaporn@rangsit.org
 publichealth@rangsit.org

 

E-mail กองการศึกษา
ชื่อหน่วยงาน e-mail
 1.ฝ่ายบริหารการศึกษา
 2.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
 3.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สิริเวชพันธ์)
 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รัตนโกสินทร์)
 7.โรงเรียนดวงกมล
 8.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)
 9.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 10.กองการศึกษา
 management_e@rangsit.org
 education_e@rangsit.org
 corporate_p@rangsit.org
 c_thapthanya@rangsit.org
 c_sirivertchaparn@rangsit.org
 c_ratthanakosin@rangsit.org
 s_duangkamon@rangsit.org
 s_ratthanakosin@rangsit.org
 metta@rangsit.org
 education@rangsit.org

 

E-mail กองสวัสดิการสังคม
ชื่อหน่วยงาน e-mail
 1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 2.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 3.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชน
 4.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 5.รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 6.กองสวัสดิการสังคม
 c_develop@rangsit.org
 social@rangsit.org
 y_welfare@rangsit.org
 general_admin03@rangsit.org
 wanida@rangsit.org
 socialwelfare@rangsit.org
 
 
 
Copyright © 2004 www.rangsit.org, All Rights Reserved.
Contact Us : webmaster@rangsit.org