Responsive image

ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต


-> ข้อมูลเพิ่มเติม <-


Responsive image
เทศบาลนครรังสิต
Responsive image
@rangsitcity
Responsive image
เทศบาลนครรังสิต
QR Code

Responsive image

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต


ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต


เทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนการให้บริการกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้เวลาว่างจากกิจกรรมประจำวัน มาสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน โดยมีที่ตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลหลังเก่า ภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 10


ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต

กิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย

1) ศูนย์ฟิตเนส อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารศูนย์  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น. ของทุกวัน
2) ห้องฝึกกีฬาในร่ม (กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส) อยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารศูนย์  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. ของทุกวัน
3) ห้องฝึกอาชีพ อยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารศูนย์ เปิดฝึกอบรมแก่ผู้สนใจ  ตามตารางอบรมของเทศบาล
4) ห้องสตูดิโอ อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร สำหรับการออกกำลังกาย  ประเภทโยคะหรือกิจกรรมที่ใกล้เคียงแก่กลุ่ม ชมรมที่สนใจ
5) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนรัตนโกสินทร์ อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารศูนย์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
6) สระว่ายน้ำ เทศบาลนครรังสิต ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ซอย 8 เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 10.00 - 20.00 น. ของทุกวัน ปิดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาล วันขึ้นปีใหม่ และวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ หรือช่วงเวลาอื่นตามที่ ศูนย์การเรียนรู้กำหนด

*** ศูนย์ฯ ปิดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และ วันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์
หรือช่วงเวลาอื่นตามที่ศูนย์การเรียนรู้กำหนด***
ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต

คุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์

ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
(2) มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต หรือเป็นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานสังกัดเทศบาลนครรังสิต
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์การเรียนรู้
(4) ไม่เป็นโรคติดต่อระยะร้ายแรง
เอกสารการสมัครเป็นสมาชิก

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ยกเว้นแต่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(4) อัตราค่าสมัครสมาชิก ปีละ 200 บาท ต่อคน ค่าทำบัตรสมาชิก คนละ 50 บาท
(5) กรณี ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส

*** กรณีที่บัตรสมาชิกสูญหายให้แจ้งขอมีบัตรใหม่ต่อหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้โดย
และต้องชำระค่าทำบัตรใหม่ จำนวน 50 บาท ต่อบัตร ***

Responsive image

ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ
เทศบาลนครรังสิต


-> ศูนย์ฟิตเนส <-


-> ข้อมูลเพิ่มเติม <-

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์ฟิตเนส


(1) แต่งกายด้วยชุดออกกำลังกายที่เหมาะสม
(2) ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการโดยสมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิก ผู้ใช้บริการทั่วไปต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทุกครั้ง
(3) ใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เช่น เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานนั่งตรง จักรยานนั่งพิง และเครื่องเดินวงรีควรใช้ไม่เกิน 15 นาที ซึ่งเมื่อรวมทุกอุปกรณ์แล้วไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 ชั่วโมง 20 นาที
(4) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตนให้เป็นสุภาพชน ไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น ใช้บริการด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบตนเอง เมื่อพบเครื่องออกกำลังกายชำรุดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
(5) ห้ามนำอาหารทุกชนิดเข้ามาภายในอาคารเครื่องออกกำลังกาย
(6) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในอาคารเครื่องออกกำลังกาย
(7) ห้ามผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีใช้บริการ
(8) ในกรณีผู้ใช้บริการใช้เครื่องออกกำลังกายอย่างไม่ถูกวิธี ฝ่าผืนข้อบังคับในระเบียบนี้ ไม่เชื่อฟังคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่ที่แนะนำด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือวิธีอื่นใด ต้องรับผิดชอบในความเสียหายเป็นการส่วนตัวจะเรียกร้องจากผู้ใดมิได้
(9) ให้ผู้ใช้บริการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบผู้ใช้บริการรายอื่นอยู่ในภาวะอันตราย
(10) ปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
(11) ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกต้องชำระค่าใช้บริการดังนี้
ก. ผู้มีอายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี ครั้งละ 20 บาท
ข. ผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ครั้งละ 30 บาท


ย้อนกลับ

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการสระว่ายน้ำ


(1) ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการโดยสมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิก ผู้ใช้บริการทั่วไปต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
(2) แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาด ควรสวมหมวกว่ายน้ำ สำหรับผู้ที่ไว้ผมยาวต้องสวมหมวก ว่ายน้ำทุกครั้ง
(3) ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี ต้องอยู่ ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ใช้บริการ
(4) ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
(5) ให้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเฉพาะบริเวณที่ศูนย์การเรียนรู้กำหนดไว้เท่านั้น
(7) ก่อนลงสระว่ายน้ำต้องใช้ความระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น
(8) อุปกรณ์ว่ายน้ำที่ผู้ใช้บริการนำมา เช่น ห่วงยาง ต้องเป็นวัสดุที่อ่อนนุ่มไม่เกิดอันตรายต่อผู้อื่น
(9) ห้ามนำอาหารและหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ
(10) ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสระว่ายน้ำ
(11) ห้ามสวมรองเท้าเข้ามาบริเวณชานของสระว่ายน้ำ
(12) ห้ามทิ้งสิ่งของสกปรกต่างๆ ตลอดจนบ้วนน้ำลาย น้ำมูก หรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำ
(13) ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น และห้ามวิ่งเล่นบริเวณ สระว่ายน้ำ
(14) ห้ามว่ายน้ำขณะที่ฝนตกหรือฟ้าคะนองโดยเด็ดขาด
(15) ห้ามกระโดดลงสระว่ายน้ำ
(16) ห้ามผู้ใช้บริการที่เป็นโรคผิวหนัง โรคติดต่อ มีบาดแผล และสตรีที่มีประจำเดือนลงใช้สระว่ายน้ำ
(17) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
(18) ผู้ใช้บริการที่ว่ายน้ำไม่ชำนาญห้ามลงในเขตน้ำลึก
(19) ห้ามกระการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเทศบาล
(20) ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ทราบทันที
(21) ในกรณีที่สระว่ายน้ำงดให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
(22) ปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
(23) ผู้ใช้บริการนอกจาก (24) ต้องชำระค่าใช้บริการดังนี้
ก. สมาชิกรายปี อายุตั้งแต่ 3 – 15 ปี ครั้งละ 20 บาท
ข. สมาชิกรายปี อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ครั้งละ 30 บาท
ค. ผู้ใช้บริการทั่วไป ครั้งละ 50 บาท
(24) การใช้บริการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต หรือสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี ที่นำนักเรียนในสังกัดเข้ามาใช้บริการตามหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ไม่ต้องเสียค่าบริการ

**หมายเหตุ** สระว่ายน้ำไม่มีชุดและอุปกรณ์ในการเล่นน้ำให้เช่าและบริการ ผู้ใช้บริการต้องจัดหามาเอง


ย้อนกลับ

Responsive image

ห้องฝึกกีฬาในร่ม (เทเบิลเทนนิส)


-> ข้อมูลเพิ่มเติม <-

หลักเกณฑ์การใช้ห้องฝึกกีฬาในร่ม (ปิงปอง)


ให้บริการแก่ผู้สนใจ ด้วยกีฬาปิงปอง ซึ่งมีโต๊ะและอุปกรณ์ไว้บริการจำนวน 3 โต๊ะ

ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. ของทุกวัน


1. ผู้ใช้บริการต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง มาลงทะเบียนจองล่วงหน้า ก่อนการใช้บริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (กรณีมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก) ที่เจ้าหน้าที่ห้องฟิตเนส
2. ก่อนการใช้บริการผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันลำกับคิวการจอง
3. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถใช้บริการได้ 1 โต๊ะๆละ 2 ชั่วโมง ต่อการลงทะเบียนการจอง 1 ครั้ง
4. ผู้ใช้บริการหากต้องการยืมอุปกรณ์ ต้องนำบัตรประชาชนมายืมอุปกรณ์ทุกครั้ง
5. ผู้ใช้บริการต้องสวมชุดที่เหมาะสม และสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาเท่านั้น สำหรับการใช้บริการในห้องฝึกกีฬาในร่ม
6. ผู้ใช้บริการต้องเล่นกีฬาด้วยความเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวาง ส่งเสียงดัง หรือรบกวนผู้อื่น
7. ผู้ใช้บริการต้องช่วยรักษาอุปกรณ์การเล่นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ก่อนนำกลับส่งคืน
8. ห้ามผู้ใช้บริการนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในห้องฝึกกีฬาในร่ม


ย้อนกลับ

ห้องฝึกอาชีพ

เปิดให้บริการฝึกอบรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ ตามหลักสูตรที่เทศบาล จัดดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
หลักสูตร
- นวดแผนไทย
- การทำยาหม่องน้ำ
- การทำพานดอกไม้สด
- การทำหัวโขนเล็ก
เป็นต้น

Responsive image
Responsive image

Responsive image

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนรัตน์โกสินทร์


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนรัตนโกสินทร์ ให้บริการการเข้าใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต, การส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น, สินค้าโอทอปชุมชน, บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ, การบริการภาครัฐ,
การส่งเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านออนไลน์ เช่น ระบบ e-Commerce, e-Marketplace
และการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับบริการดิจิทัล


-> ข้อมูลเพิ่มเติม <-

หลักเกณฑ์การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนรัตนโกสินทร์

1. ศูนย์ฯ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.00 น.
2. ศูนย์ฯ เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ ซึ่งแต่ละท่านสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อการลงทะเบียน 1 ครั้ง (ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก)
3. กรณีในช่วงระหว่างภาคการศึกษา ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น.
4. ผู้ใช้บริการต้องใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ทำให้วัสดุอุปกรณ์เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใดๆในห้อง หากเกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้การอย่างไม่ระมัดระวัง ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นๆ
5. หากพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดมีปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ก่อนใช้งาน
6. ผู้ใช้บริการต้องไม่ส่งเสียงดัง หรือก่อความรำคาญแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ
7. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในศูนย์ฯ
8. ห้ามนำสัตย์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในศูนย์ฯ
9. ห้ามผู้ใช้บริการทำการ Download หรือ ติดตั้งโปรแกรมอื่นใดลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
10. ห้ามผู้ใช้บริการเล่นเกมส์/เกมส์ออนไลน์ หรือเปิด/ดู/Download สื่อลามกอนาจาร หรือสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธ์ สิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
11. ห้ามผู้ใช้บริการสูบบุหรี่ภายในศูนย์ฯ โดยเด็ดขาด
12. ห้ามผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์หรือสัญญาณเครือข่ายของศูนย์ฯ ในการเล่นการพนันออนไลน์เป็นอันขาด
13. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างเคร่งครัด


ย้อนกลับ

ห้องสตูดิโอ (กิจกรรมโยคะ)