:: ระบบการจองห้องประชุมอาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ::

[ หน้าหลัก] [แสดงรายละเอียดการจองห้องประชุมของเดือนนี้] [ออกจากระบบ] [เฉพาะเจ้าหน้าที่] [รายละเอียดของห้องประชุม] [แผนที่การเดินทาง]

รายงานการจองอาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562ลำดับ หัวข้อการประชุม เจ้าของงาน วันที่ ระหว่างเวลา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หมายเหตุ
 1 งานลูกเสือน้อยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต  ผอ.เดช  01 ก.พ. 2562  08.30-16.30 น. 200  อนุมัติ  รายละเอียด
 2 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นางสาวสุภาพร ทารักษ์  02 ก.พ. 2562  - น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 3 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นายเมธี พรรณสกุล  09 ก.พ. 2562  17.00-22.00 น. 700  อนุมัติ  รายละเอียด
 4 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นางสาวศิรินาถ ลครวงษ์  15 ก.พ. 2562  11.00-15.30 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 5 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นางสาว มนธิชา ภูธร  16 ก.พ. 2562  05.00-22.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 6 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นายทวี ภูมิทอง  17 ก.พ. 2562  17.00-22.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 7 อบรมค่ายเยาวชนนานาชาติ  นางกานดา พาร์ค  23 ก.พ. 2562  08.30-20.00 น. 400  อนุมัติ  รายละเอียด