:: ระบบการจองห้องประชุมอาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ::

[ หน้าหลัก] [แสดงรายละเอียดการจองห้องประชุมของเดือนนี้] [ออกจากระบบ] [เฉพาะเจ้าหน้าที่] [รายละเอียดของห้องประชุม] [แผนที่การเดินทาง]

รายงานการจองอาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562ลำดับ หัวข้อการประชุม เจ้าของงาน วันที่ ระหว่างเวลา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หมายเหตุ
 1 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นายมงคล สัมพันธ์เวชกุล  02 พ.ย. 2562  09.00-15.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 2 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นายศรชัย ทองศิลปกร  03 พ.ย. 2562  16.00-22.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 3 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  น.ส.ปรัชญา แผ่นพงษ์  08 พ.ย. 2562  16.00-22.00 น. 300  อนุมัติ  รายละเอียด
 4 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นางจิดาภา อินทนิล  09 พ.ย. 2562  16.00-22.00 น. 600  อนุมัติ  รายละเอียด
 5 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  นายประวิทย์ จานทอง  10 พ.ย. 2562  07.00-15.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 6 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  น.ส.ชาลินี ผ่องศิริ  16 พ.ย. 2562  16.00-22.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 7 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  น.ส.สุภาภรณ์ จันทวงษ์  17 พ.ย. 2562  07.00-14.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 8 โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6  นายบุญเสาร์ สิริ  19 พ.ย. 2562  07.00-14.00 น. 50  อนุมัติ  รายละเอียด
 9 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  น.ส.มนธีรา บุญชากร  22 พ.ย. 2562  08.30-22.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 10 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  น.ส.สุภาภรณ์ ศุภสมภพ  23 พ.ย. 2562  07.00-15.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 11 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  น.ส.ณัฐสุดา หลักเพชร  24 พ.ย. 2562  07.00-13.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด
 12 จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  น.ส.จารุวรรณ หวะสุวรรณ  30 พ.ย. 2562  06.00-15.00 น. 500  อนุมัติ  รายละเอียด