ใบสมัคร  ออนไลน์
เทศบาลนครรังสิต

ติดรูปถ่าย
1นิ้ว
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน  เลือกศูนย์ / โรงเรียน
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
      โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต
      โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)
      โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
      โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
2.ข้อมูลเด็ก   คำนำหน้าชื่อ    เด็กชาย    เด็กหญิง
     1.เด็กชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เชื้อชาติ 
     สัญชาติ ศาสนา 
     2.เกิดวันที่            ปัจจุบันอายุ ปี เดือน
     3.ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ถนน ตำบล 
     อำเภอ จังหวัด 
     4.ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน      บ้านเลขที่ ถนน ตำบล 
     อำเภอ จังหวัด  โทรศัพท์ (มือถือ) (ถ้ามี)
     บิดาชื่อ นามสกุล อาชีพ โทรศัพท์ 
  มารดาชื่อ นามสกุล อาชีพ โทรศัพท์ 
     มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน จำนวน คน เป็นบุตรคนที่
3.ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะ

     1.ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลและอุปการะ/รับผิดชอบของ
      บิดา  มารดา  ทั้งบิดา-มารดาร่วมกัน  ญาติ  อื่นๆ(โปรดระบุความเกี่ยวข้อง) 
     2.ผู้ดูแลอุปการะเด็กตามข้อ 1. มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน บาท
     3.ผู้นำเด็กมาสมัครเรียนชื่อ เกี่ยวข้องเป็น ของเด็ก
     4.ผู้รับ-ส่งเด็ก ( นาย นาง นางสาว) นามสกุล 
     โดยเกี่ยวข้องเป็น 

คำรับรอง


               ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจถึงระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแล้ว
และยินดีให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนการศึกษาของ
( เด็กชาย เด็กหญิง)อย่างเต็มที่

 

ลงชื่อ  ผู้ปกครองนักเรียน

 )

วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562              

 
 
 
 หมายเหตุ  หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

     1.ต้วเด็ก

     2.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง)

     3.สูติบัตร

     4. รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

     5. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์