owned by 00xอ่านต่อ
 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต ปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนอ่านต่อ
  เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดบริการวิชาการทางสังคม อ่านต่อ
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม ในงานวันเทศบาล ประจำปี 2558อ่านต่อ
 โครงการ"ผู้บริหารพบประชาชน" (สภากาแฟยามเช้า)อ่านต่อ
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน อ่านต่อ
 เสนอบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี คัดเลือกเป็น กัลยาณมิตร ป.ป.ช.อ่านต่อ
 ประกาศพร้อมใบสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558อ่านต่อ
 ประกาศพร้อมใบสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมจิบชากาแฟยามเช้า ตามโครงการ"ผู้บริหารพบประชาชน" (สภากาแฟยามเช้า) บริเวณลานริมคลองหน้ามูลนิธิไต่ฮงกงอ่านต่อ
 ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนธัญบุรีร่วมงาน “ คืนสู่เหย้าชาวธัญบุรี ” พร้อมกำหนดการอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ชาวชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์ และชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ" ชาวหมู่บ้านทัศนีย์ และชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลอ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ"อ่านต่อ
 ร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนอ่านต่อ
 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2558อ่านต่อ
 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบอ่านต่อ
 แบบสอบถามความคิดเห็น “สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต” ปีที่ 5อ่านต่อ
 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน "สภากาแฟ"อ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิตเรื่อง การเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2558อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสชอ่านต่อ
 ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิตอ่านต่อ
 กองทุนจัดสวัสดิการ อปพร.จ่ายทุกเดือน และเปิดรับสมาชิกใหม่ทุกเดือน มกราคม ของทุกปีอ่านต่อ
 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทานอ่านต่อ
 โครงการพัฒนาฯ งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบประมาณ 2557 / 2558อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)อ่านต่อ
 ศูนย์การศึ​กษาพิเศษจั​งหวัดปทุมธ​านีอ่านต่อ
 รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ จำนวน 5 อัตราอ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตราอ่านต่อ
 การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.อ่านต่อ
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์อ่านต่อ
 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่4อ่านต่อ
 เปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนอ่านต่อ
 โครงการ“คนรังสิตรักกัน”ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่านต่อ
 สาร ปลัดกระทรวงมหาไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารอ่านต่อ
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ อ่านต่อ
 ถังดักไขมัน เพื่อร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมส่งภาพเก่าเมื่อครั้งอดีตในเขตพื้นที่รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ขึ้นบนสะพานแดงอ่านต่อ
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการอ่านต่อ
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานและทำบุญปิดทองพระนาคปรกพระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต การใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต พ.ศ 2556อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การใช้ “สิทธิ์” “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน”อ่านต่อ
 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “น้ำประปาชุมชน” เพื่อชิงรางวัล “โครงการต้นแบบร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”อ่านต่อ
 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอ่านต่อ
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED)อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตเปิดบริการคลีนิคสัตว์แพทย์ บริการประชาชนฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอ่านต่อ
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ
 สอบถามความสมัครใจโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลอ่านต่อ
 แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่านต่อ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๔ ฉบับ ออนไลน์อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๔ ฉบับอ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและรัษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕อ่านต่อ
 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

Counter: Access denied for user 'rangsitm_orgusr'@'localhost' (using password: YES)ระบบตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กรณีครัวเรือนละ 20,000 บาท ในเขตเทศบาลนครรังสิต
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2555 เวลา 02.00น.)


         ข้อมูลจำนวนเงินที่ปรากฏข้างต้นเป็นเพียงประมาณการราคาความเสียหายจากเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น ซึ่งราคาที่ได้รับสุทธิขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากจังหวัดปทุมธานี การประมาณการราคาความเสียหายเฉพาะ ตัวบ้านเท่านั้น และกรณีความเสียหายอื่นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้อาศัยในบ้านด้วยหากมีข้อสงสัยในจำนวนเงินความเสียหายที่ได้รับการพิจารณาหรือมีข้อทักท้วงใด ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาล ชั้น 8 ฝ่ายป้องกันฯ (โทร.02-567-3873) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ประกาศ
(รอบที่ 1 เดิม) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2555
(รอบที่ 2 เดิม) ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
(รอบที่ 1 ใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
(รอบที่ 2 ใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
ครั้งล่าสุด (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2555

        ***** เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลระบบจากการทบทวนการประมาณการราคาความเสียหายของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายฯของเทศบาลนครรังสิต จึงกำหนดให้รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เดิม อยู่ในรอบเดียวกัน และดำเนินการเสนอข้อมูลรวมถึงยอดงบประมาณทั้งหมดให้อำเภอธัญบุรีและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีทราบเพื่อพิจารณาต่อไป*****

   ผู้ที่มีรายชื่อรอบที่ 1 เดิม (ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2555) หมดเวลาการทักท้วงการประมาณการราคาความเสียหายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
   ผู้ที่มีรายชื่อรอบที่ 2 เดิม (ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) หมดเวลาการทักท้วงการประมาณการราคาความเสียหายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
   ผู้ที่มีรายชื่อรอบที่ 1 ใหม่ (ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555) หมดเวลาการทักท้วงการประมาณการราคาความเสียหายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
   ผู้ที่มีรายชื่อรอบที่ 2 ใหม่ (ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555) หมดเวลาการทักท้วงการประมาณการราคาความเสียหายวันที่ 12 มีนาคม 2555
   กรณีตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินค่าความเสียหายที่เคยแจ้งทักท้วงไว้แล้วพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดเงิน แสดงว่า คณะกรรมการสำรวจและพิจารณาความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ยืนยันยอดเงินเดิมที่ได้พิจารณาไว้

******************************************
ค้นหาข้อมูล ป้อนรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก    *รูปแบบ 3130378900075

รอบที่ เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา
ไม่พบข้อมูล

     *รอบที่ หมายถึง ข้อมูลรายชื่อการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือที่ทางเทศบาลนครรังสิตจัดส่งให้ทางจังหวัดปทุมธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นรอบๆ มิได้หมายถึง รอบที่ทางธนาคารอนุมัติเงินช่วยเหลือให้ ซึ่งขอให้ท่านที่ตรวจสอบโปรดสังเกตดูตรงช่อง ผลการพิจารณา อย่างเดียวเท่านั้นว่าขณะนี้สถานะของท่านเป็นสถานะอะไร ลงทะเบียนแล้วรอการอนุมัติ หรือ อนุมัติแล้ว เท่านั้น


        หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครรังสิต (คลิกอ่าน)
อัตราค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์
และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551


ข้อ รายการ เงื่อนไข จำนวนเงิน (บาท)
1.  ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เท่าที่จ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บ.
2.  ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของ และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัด ที่ได้รับความเสียหาย บางส่วน เท่าที่จ่ายจริง  หลังละไม่เกิน 20,000 บ.
3.  - ค่าเครื่องนุ่งห่ม คนละ 2 ชุด
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา คนละ 2 ชุด
เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกิน 1,000 บ.
 ไม่เกิน 1,000 บ.
4.  ค่าเครื่องนอน เท่าที่จ่ายจริง  คนละไม่เกิน 500 บ.
5.  ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุนประกอบอาชีพ เท่าที่จ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บ.


รายชื่อนายตรวจเขต

รายชื่อ เขตที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์
 นายชูชาติ บูรณประพฤกษ์  หมู่ที่ 1  081-6497204
 นายสหวัฒน์ ศรศักดิ์  หมู่ที่ 1  081-4386068
 นายฤบง อุทัยรัตน์  หมู่ที่ 2  086-5526602
 นายเฉลิมชนม์ ชินวิเศษวงศ์  หมู่ที่ 2  086-7035084
 นายวชิรวิชญ์ ทรัพย์ส่งสุข  หมู่ที่ 3  087-9778139
 นายเรืองฤทธิ์ ไม้เรือนงาม  หมู่ที่ 3  084-0916474
 นายชาญ แววสว่าง  หมู่ที่ 4  081-3624837
 นายดิเรก ดวงเพ็ชร์  หมู่ที่ 4  081-9895347
 นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ  หมู่ที่ 5  086-5747600
 นายสุวิช จงนอก  หมู่ที่ 5  090-0184243
 นายวศิน จำเรียง  หมู่ที่ 6  082-7945726
 น.ส.พรทิวา กงจีน  หมู่ที่ 6  082-4533858
 
 
 
 
 
Copyright © 2004 www.rangsit.org, All Rights Reserved.
Contact Us : webmaster@rangsit.org