ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1อ่านต่อ
 บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558อ่านต่อ
 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ
 ประกาศการปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนอ่านต่อ
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558อ่านต่อ
  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสชอ่านต่อ
 ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิตอ่านต่อ
 กองทุนจัดสวัสดิการ อปพร.จ่ายทุกเดือน และเปิดรับสมาชิกใหม่ทุกเดือน มกราคม ของทุกปีอ่านต่อ
 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทานอ่านต่อ
 โครงการพัฒนาฯ งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบประมาณ 2557 / 2558อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)อ่านต่อ
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)อ่านต่อ
  เทศบาลนครรังสิตมีความประสงค์สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตมีความประสงค์สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งฯอ่านต่อ
 ศูนย์การศึ​กษาพิเศษจั​งหวัดปทุมธ​านีอ่านต่อ
 รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ จำนวน 5 อัตราอ่านต่อ
 รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตราอ่านต่อ
 การขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.อ่านต่อ
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์อ่านต่อ
 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่4อ่านต่อ
 เปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนอ่านต่อ
 โครงการ“คนรังสิตรักกัน”ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่านต่อ
 สาร ปลัดกระทรวงมหาไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารอ่านต่อ
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ อ่านต่อ
 ถังดักไขมัน เพื่อร่วมรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมส่งภาพเก่าเมื่อครั้งอดีตในเขตพื้นที่รังสิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อ่านต่อ
 กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2557 และวิธีคำนวณฯอ่านต่อ
 ห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร ขึ้นบนสะพานแดงอ่านต่อ
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการอ่านต่อ
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างแท่นประดิษฐานและทำบุญปิดทองพระนาคปรกพระพุทธรัชธรรมาภิบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 ประกาศเทศบาลนครรังสิต การใช้ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต พ.ศ 2556อ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์การใช้ “สิทธิ์” “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน”อ่านต่อ
 ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “น้ำประปาชุมชน” เพื่อชิงรางวัล “โครงการต้นแบบร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”อ่านต่อ
 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มอ่านต่อ
 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนระยะที่ 1อ่านต่อ
 รับสมัครผู้ประกอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED)อ่านต่อ
 เทศบาลนครรังสิตเปิดบริการคลีนิคสัตว์แพทย์ บริการประชาชนฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอ่านต่อ
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ
 สอบถามความสมัครใจโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลอ่านต่อ
 แบบคำขอและ(ร่าง) คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่านต่อ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน ๔ ฉบับ ออนไลน์อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๔ ฉบับอ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557อ่านต่อ
 การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและรัษาคุณภาพสิ่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕อ่านต่อ
 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตอ่านต่อ
 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

Adสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
7 ออนไลน์ (คน)
347 วันนี้ (คน)
591 เมื่อวานนี้ (คน)
2622 สัปดาห์นี้ (คน)
10576 เดือนนี้ (คน)
138779 ปีนี้ (คน)
806373 ยอดรวม (คน)
สูงสุด: 23856 (19.10.2011)ระบบตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กรณีครัวเรือนละ 20,000 บาท ในเขตเทศบาลนครรังสิต
(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2555 เวลา 02.00น.)


         ข้อมูลจำนวนเงินที่ปรากฏข้างต้นเป็นเพียงประมาณการราคาความเสียหายจากเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น ซึ่งราคาที่ได้รับสุทธิขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากจังหวัดปทุมธานี การประมาณการราคาความเสียหายเฉพาะ ตัวบ้านเท่านั้น และกรณีความเสียหายอื่นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้อาศัยในบ้านด้วยหากมีข้อสงสัยในจำนวนเงินความเสียหายที่ได้รับการพิจารณาหรือมีข้อทักท้วงใด ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาล ชั้น 8 ฝ่ายป้องกันฯ (โทร.02-567-3873) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ประกาศ
(รอบที่ 1 เดิม) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2555
(รอบที่ 2 เดิม) ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
(รอบที่ 1 ใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
(รอบที่ 2 ใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
ครั้งล่าสุด (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2555

        ***** เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลระบบจากการทบทวนการประมาณการราคาความเสียหายของคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายฯของเทศบาลนครรังสิต จึงกำหนดให้รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เดิม อยู่ในรอบเดียวกัน และดำเนินการเสนอข้อมูลรวมถึงยอดงบประมาณทั้งหมดให้อำเภอธัญบุรีและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีทราบเพื่อพิจารณาต่อไป*****

   ผู้ที่มีรายชื่อรอบที่ 1 เดิม (ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2555) หมดเวลาการทักท้วงการประมาณการราคาความเสียหายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
   ผู้ที่มีรายชื่อรอบที่ 2 เดิม (ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) หมดเวลาการทักท้วงการประมาณการราคาความเสียหายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
   ผู้ที่มีรายชื่อรอบที่ 1 ใหม่ (ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555) หมดเวลาการทักท้วงการประมาณการราคาความเสียหายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
   ผู้ที่มีรายชื่อรอบที่ 2 ใหม่ (ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555) หมดเวลาการทักท้วงการประมาณการราคาความเสียหายวันที่ 12 มีนาคม 2555
   กรณีตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินค่าความเสียหายที่เคยแจ้งทักท้วงไว้แล้วพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดเงิน แสดงว่า คณะกรรมการสำรวจและพิจารณาความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ยืนยันยอดเงินเดิมที่ได้พิจารณาไว้

******************************************
ค้นหาข้อมูล ป้อนรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก    *รูปแบบ 3130378900075

รอบที่ เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล ผลการพิจารณา
ไม่พบข้อมูล

     *รอบที่ หมายถึง ข้อมูลรายชื่อการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือที่ทางเทศบาลนครรังสิตจัดส่งให้ทางจังหวัดปทุมธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นรอบๆ มิได้หมายถึง รอบที่ทางธนาคารอนุมัติเงินช่วยเหลือให้ ซึ่งขอให้ท่านที่ตรวจสอบโปรดสังเกตดูตรงช่อง ผลการพิจารณา อย่างเดียวเท่านั้นว่าขณะนี้สถานะของท่านเป็นสถานะอะไร ลงทะเบียนแล้วรอการอนุมัติ หรือ อนุมัติแล้ว เท่านั้น


        หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครรังสิต (คลิกอ่าน)
อัตราค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์
และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551


ข้อ รายการ เงื่อนไข จำนวนเงิน (บาท)
1.  ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เท่าที่จ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บ.
2.  ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของ และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัด ที่ได้รับความเสียหาย บางส่วน เท่าที่จ่ายจริง  หลังละไม่เกิน 20,000 บ.
3.  - ค่าเครื่องนุ่งห่ม คนละ 2 ชุด
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา คนละ 2 ชุด
เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกิน 1,000 บ.
 ไม่เกิน 1,000 บ.
4.  ค่าเครื่องนอน เท่าที่จ่ายจริง  คนละไม่เกิน 500 บ.
5.  ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุนประกอบอาชีพ เท่าที่จ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บ.


รายชื่อนายตรวจเขต

รายชื่อ เขตที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์
 นายชูชาติ บูรณประพฤกษ์  หมู่ที่ 1  081-6497204
 นายสหวัฒน์ ศรศักดิ์  หมู่ที่ 1  081-4386068
 นายฤบง อุทัยรัตน์  หมู่ที่ 2  086-5526602
 นายเฉลิมชนม์ ชินวิเศษวงศ์  หมู่ที่ 2  086-7035084
 นายวชิรวิชญ์ ทรัพย์ส่งสุข  หมู่ที่ 3  087-9778139
 นายเรืองฤทธิ์ ไม้เรือนงาม  หมู่ที่ 3  084-0916474
 นายชาญ แววสว่าง  หมู่ที่ 4  081-3624837
 นายดิเรก ดวงเพ็ชร์  หมู่ที่ 4  081-9895347
 นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ  หมู่ที่ 5  086-5747600
 นายสุวิช จงนอก  หมู่ที่ 5  090-0184243
 นายวศิน จำเรียง  หมู่ที่ 6  082-7945726
 น.ส.พรทิวา กงจีน  หมู่ที่ 6  082-4533858
 
 
 
 
 
Copyright © 2004 www.rangsit.org, All Rights Reserved.
Contact Us : webmaster@rangsit.org