ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร
 1.เอกสารบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่1,  ฉบับที่2
 ฉบับที่3,  ฉบับที่4
 ฉบับที่5
 2.ผังเมืองรวม เมืองท่าโขลง - รังสิต - คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552  รายละเอียด
 3.ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการฟื้นฟูชายหาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อกิจกรรมชุมชน และการท่องเที่ยวหาดหน้าทอน เกาะสมุย  รายละเอียด
 4.คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตราฐานงานก่อสร้างทางและสะพานสำหรับ อปท.
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบมาตรฐาน , ปทุมธานี , หนังสืองานก่อสร้างทาง , หนังสืองานก่อสร้างทาง 1-9 , หนังสืองานก่อสร้างสะพาน , หนังสือมาตรฐานงานทาง , คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น , ทถ-1 , ทถ-2 , ทถ-3 , ทถ-4 , ทถ-5 , ทถ-6 , ทถ-7 , ภาคผนวก ก
 5.คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย  รายละเอียด
 6.แผนงานปฏิบัติงาน การใส่ปุ๋ยดินใส้เดือน  รายละเอียด
 7.บันทึกข้อตกลง สำนักงานเทศบาลเมืองรังสิต กับ การประปาส่วนภูมิภาค  รายละเอียด
 8.แผนปฏิบัติการตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่ภายในเขตเทศบาลเมืองรังสิต  รายละเอียด
 9.ค่าระดับน้ำ ณ สะพานแดง ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต  รายละเอียด
 10.ตารางรายชื่อโรงงานภายในเขตเทศบาลเมืองรังสิต  รายละเอียด
 11.แผนปฏิบัติการตรวจงานโรงงานในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองรังสิต  รายละเอียด
 12.แผนการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองรังสิต ปีงบประมาณ 2554  รายละเอียด
 13.แบบแปลนลาดทางบริเวณทางเชื่อม เทศบาลเมืองรังสิต  [1] [2]
 14.คู่มือการตรวจสอบระบบความปลอดภัยสำหรับอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ  รายละเอียด
 15.ข้อมูลแขวงการทางปทุมธานี  รายละเอียด
 16.ซีดี สำนักการช่าง  
          1_มติคณะรัฐมนตรี6250  ดาวน์โหลด
          2_หนังสือ_4_เล่ม  ดาวน์โหลด
          3_Factor F  ดาวน์โหลด
          4_ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ_งานชลประทาน  ดาวน์โหลด
          5_ตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวม_งานอาคาร  ดาวน์โหลด
          6_ค่าขนส่งและค่าดำเนินการงานทาง651  ดาวน์โหลด
          7_ราคางาน_งานชล751  ดาวน์โหลด
          8_บัญชีค่าแรงงาน851  ดาวน์โหลด
          9_ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มคำนวณ  ดาวน์โหลด
          10_ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ16551  ดาวน์โหลด
          11_1ค่าขนส่งและค่าดำเนินการงานทาง  ดาวน์โหลด
          11_2ซักซ้อมความเข้าใจ_Factor_F_เงินกู้  ดาวน์โหลด
          12_ตารางFactor F  ดาวน์โหลด
          13_ตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวม_งานอาคาร  ดาวน์โหลด
          14_คู่มือราคากลาง  ดาวน์โหลด
          15_ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ  ดาวน์โหลด
          Program งานช่างต่างๆ  ดาวน์โหลด
 17.การขออนุญาตติดตั้งป้ายในเขตทางหลวง  รายละเอียด
 18.ขยายเขตไฟฟ้า  รายละเอียด
 19.ขยายเขตไฟฟ้า (โคม)  รายละเอียด
 20.เหล็กดัด  รายละเอียด
 21.กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑  รายละเอียด
 22.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐและแนวทางในการจ้างฯ  รายละเอียด
 23.การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒  รายละเอียด
 24.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.๒๕๔๗  รายละเอียด
 25.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  รายละเอียด
 26.หนังสือสั่งการที่ นร0405-(ลน)-6079  รายละเอียด
 27.คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน  รายละเอียด
 28.รวม power pointการตรวจการจ้างงานก่อสร้างของทางราชการข้อหารือด้านพัสดุ โดย อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์พัสดุงานพัสดุ โดย อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง.ของทางราชการ.โดย อ.บุญทิพย์   ดาวน์โหลด
 29.การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์  ดาวน์โหลด
 30.การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรงงาน  ดาวน์โหลด
 31.ข้อหารือการขาดหลักประกันสัญญาในกรณีถูกอายัดทรัพย์เนื่องจากผู้รับจ้างค้างชำระภาษีอากร  ดาวน์โหลด
 32.ข้อหารือการยืดหลักประกันซองตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด
 33.ข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอราคาของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7  ดาวน์โหลด
 34.ข้อหารือด้านงานพัสดุ โดย อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์  ดาวน์โหลด
 35.เอกสาร โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ดาวน์โหลด
 36.เอกสาร การสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์  ดาวน์โหลด
 37.เอกสาร โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจ ออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน  สัมมนาโครงการฯ
   งานการมีส่วนร่วมของประชาชน
   งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 38.อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักมาตราฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มิ.ย. 2557  ดาวน์โหลด