ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์ม
 1.แบบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน(แบบ น.4)
 2.แบบรายการเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้าง /
   รื้อถอนอาคาร / ดัดแปลงอาคาร
 3.แบบหนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง
   และการก่อสร้างบ่อดักไขมัน , ระบบบำบัดน้ำเสียเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร
 4.แบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและ
   หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 5.แบบหนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารของเจ้าของที่ดิน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 1.คำร้องขอให้แก้ไขปัญหา แบบ ก.
 2.คำร้องทั่วไป แบบ ท.
 3.คำร้องขอรับบริการ แบบ บ.