RANGSIT_Server
:: ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนครรังสิต (ศป.ปส.ทน.รังสิต) ::

   •ยุทธศาสตร์ 2558
   •โครงสร้างศูนย์ฯ
   •แผนผังขั้นตอน
   •ข่าวกิจกรรม
   •จดหมายข่าว
   •ออกจากระบบ
 
 
     

 

จดหมายข่าวเทศบาลนครรังสิต


โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

     ด้วยในปี 2555 เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด รัฐบาลโดยศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ จึงให้มี “โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555

     โดยจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทีได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง ให้กับเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้ราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎร ปวงชนชาวไทย รวมทั้งความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด เช่นนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดังกล่าว สมทบทุนกับสำนักงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้กับชุมชน/หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เรียกว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

     และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้รับมอบพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

     ความว่า “ เมื่อปี พ.ศ.2546 ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน จัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยขอใช้ชื่อว่า กองทุนมาของแผ่นดิน มอบให้หมู่บ้าน มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ.2547 จำนวน 672 หมู่บ้าน.....

     ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า รัฐบาลจะสานต่อโครงการนี้ อนึ่ง ถ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทำงานอย่างเดียวคงไม่สำเร็จ คนไทยทุกคนต้องผนึกกำลังมาช่วยกัน โดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อน ต่อจากนั้น คือ คนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน ควรต่อต้านและประณามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ทำไมปล่อยให้ลูกหลาน ติดยา โดยไม่พาไปรักษา ท่านต้องให้เวลา และกำลังใจในการฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยาเสพติด เพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นกำลังของครอบครัวต่อไป........

     และสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต มีชุมชนทีได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีจำนวน 6 ชุมชน คือ
1.ชุมชนหมู่บ้านพงษ์ศิริ 1 ได้รับตั้งแต่เมื่อปี 2548
2.ชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล ได้รับเมื่อปี 2551
3 ชุมชนเดชาพัฒนา ได้รับเมื่อปี2552
4. ชุมชนสร้างบุญ ได้รับเมื่อปี 2552
5. ชุมชนซอยดี ได้รับเมื่อปี 2552
6.ชุมชนคลองสองสามัคคี ได้รับเมื่อปี 2553

     เทศบาลนครรังสิต ขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินทราบถึงกิจกรรม ที่รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ มีนโยบายในการให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับพระราชทานกองทุนฯ จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 กรอบกิจกรรม ที่สำคัญที่ต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อประโยชน์ของชุมชนมีทางเลือก ได้แก่

     กิจกรรมที่ 1 จัดให้มีการประชุมประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรวมกันของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

     กิจกรรมที่ 2 มีการแสดงสถานะยอดรายรับ-รายจ่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน/ ชุมชนของตน รวมทั้ง มีการระดมทุน สมทบทุนของสมาชิก เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มเติม ตามที่กำหนดกันในแต่ละแห่ง

     กิจกรรมที่ 3 มีการณรงค์ ชักชวน เชิญชวนครอบครัว และให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ หรือเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้ง ให้โอกาส ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจให้ผู้ผ่านการบำบัด สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน

     กิจกรรมที่4 มีการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ทุกข์ยาก ผู้บำบัดยาเสพติดฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตใจช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน ตามหลักที่กำหนดกันในชุมชน

     กิจกรรมที่ 5 มีการให้ความรู้ สร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด การร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวังในชุมชน

     กิจกรรมที่ 6 ให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และสรุปบทเรียนความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน

     กิจกรรมที่ 7 มีการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บำรุงศาสนา และประเพณีที่ดีงาม ฯลฯ

     รวมทั้ง มีการร่วมกันปรึกษาหารือปัญหาต่างๆในชุมชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถลดปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นผลชัดเจน

     จังหวัดปทุมธานีได้แจ้งว่า หมู่บ้าน/ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองครอบรอบ 80 พรรษา มหาราชินี โดยการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมกันทั้งจังหวัดในเดือน สิงหาคม 2555 ซึ่งจังหวัดฯจะแจ้งกำหนดการที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้ง

จัดทำโดย สำนักปลัดเทศบาล ส่วนอำนวยการและปกครอง ฝ่ายรักษาความสงบ

     

     

     

   

จัดทำโดย
ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอำนวยการและปกครอง
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต