♥♥ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยินดีต้อนรับ ♥♥

วิสัยทัศน์

" ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา
ก้าวหน้าสู่ความ เป็นเลิศ "

 

ปรัชญา

“ พัฒนาการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
หนุนนำสติปัญญา นำพาชีวิตพอเพียง ”

คติพจน์

“ ไม่มีแสงสว่างใดเท่า   แสงสว่างแห่งปัญญา ”

คำขวัญ

“ ฐานของตึกอยู่ที่อิฐ   ฐานชีวิตอยู่ที่การศึกษา ”

พันธกิจ

       1. จัดประสบการณ์ที่มุ่งปลูกฝังให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม

       2. มุ่งเสริมให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้เหมาะกับวัย

       3. มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนให้แก่เด็ก

       4. เป็นประสบการณ์ที่มุ่งเตรียมเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา

       

       แนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กเล็กนั้นไม่ได้แบ่งเป็นรายวิชาแต่จัดรวมกัน แบบ (บูรณาการ) เป็นหน่วยการสอนและจะประมวลทักษะต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้

       -โครงวิทยาศาสตร์ปฐมวัย

       -โครงการศิลปะปฐมวัย

       -โครงการกีฬาสีภายใน

       -โครงการวิชาการ

       -โครงการไหว้ครู

 

09 10 11

12 13 14