♥♥ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยินดีต้อนรับ ♥♥

ผังบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

 

(คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพ) 

บุคลากร

         1. นางสาวปทุมทิพย์ ถือซื่อ หัวหน้าศูนย์ฯ

         2. นางสาวศุภธิดา ประทุมทอง ครูประจำชั้น

         3. นางชลพรรษ เทียมแสง ผู้ดูแลเด็ก

         4. นางสาวอาภาภรณ์ ทองอร่าม ผู้ดูแลเด็ก

         5. นางสาวดวงใจ วันดี พนักงานทำความสะอาด

         6. นางสำรวล ภู่ระหงษ์ เจ้าหน้าที่โภชนาการ