♥♥ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยินดีต้อนรับ ♥♥

ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

 

       ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในชุมชน ในระดับปฐมวัย ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียนในระดับอนุบาล และประถมศึกษาต่อไป เพื่อให้ผู้ปกครองมีเวลาไปประกอบอาชีพและเป็นการสงเคราะห์มารดาและเด็กซึ่งเป็นนโยบายของคณะเทศมนตรี ภายใต้การนำของ นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ซึ่งมีนโยบายอย่างแน่วแน่ที่จะเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็กพร้อมกับส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และฝึกให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครู เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

       เป็นการศึกษาในลักษณะอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อมของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตลอดจนเตรียมการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป

ที่ตั้ง

       ตั้งอยู่เลขที่ 28/45 ซอยรังสิต-นครนายก 24(ซ.1) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2459-2233