♥♥ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยินดีต้อนรับ ♥♥

เกียรติประวัติศูนย์ / ความภาคภูมิใจ

 

       » ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัลโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดี”ของกรมอนามัย

       » ปีการศึกษา 2551 ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

       » ปีการศึกษา 2551 ได้ผ่านการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับ “ดี” ของกรมอนามัย

       » ปีการศึกษา 2551 ได้ผ่านการประเมินสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2550

       » ปีการศึกษา 2551 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น