♥♥ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยินดีต้อนรับ ♥♥

ระเบียบการรับสมัคร

 

       » บิดามารดาและเด็กมีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่
ตำบลประชาธิปัตย์ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

       » เด็กต้องมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์

       » ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

หลักฐานการสมัคร

 

       » สำเนาสูติบัตรเด็ก 1 ฉบับ

       » สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก 1 ใบ

       » สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา 1 ฉบับ

       » สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา 1 ฉบับ

       » สำเนาสมุดตรวจสุขภาพเด็ก (หน้าที่หยอดวัคซีน)
หรือใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

       » รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว 6 รูป

       » รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

 

ระเบียบในการรับ – ส่งนักเรียน

 

       » ส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 08.30 น.

       » รับนักเรียนเวลา 15.30 น. – 16.30 น.