รายงานแผนการดำเนินงานประจำวันที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด ระหว่างวันที่ เจ้าของงาน
1 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงหมู่ ๓ ตรวจสุขภาพฟัน และให้ความรู้ทางทัตบริบาลเชิงรุก 01-พ.ย.-2018  ถึง  30-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต กิจกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศบส.๑-ศบส.๕ ในการจัดบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 01-ธ.ค.-2018  ถึง  30-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 กิจกรรมฉีดวัคซีน ในโรงเรียน ฉีดวัคซีน DT/MR/HPV 01-มิ.ย.-2019  ถึง  30-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Copyright © 2004 www.rangsit.org, All Rights Reserved.
Contact Us : webmaster@rangsit.org