รายงานแผนการดำเนินงานประจำเดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด ระหว่างวันที่ เจ้าของงาน
1 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงหมู่ ๓ ตรวจสุขภาพฟัน และให้ความรู้ทางทัตบริบาลเชิงรุก 01-พ.ย.-2018  ถึง  30-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต กิจกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศบส.๑-ศบส.๕ ในการจัดบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 01-ธ.ค.-2018  ถึง  30-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3 วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และโรคเอดส์ นักเรียนชั้น ป.๕ และ มัธยมนครรังสิต 01-พ.ค.-2019  ถึง  15-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4 กิจกรรมฉีดวัคซีน ในโรงเรียน ฉีดวัคซีน DT/MR/HPV 01-มิ.ย.-2019  ถึง  30-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5 ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังหมู่ ๒ กิจกรรมให้ความรู้/คัดกรองสุขภาพและจ่ายยาโดยแพทย์ เภสัชกร รพ.ปชป. 02-ก.ย.-2019  ถึง  02-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6 ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังหมู่ ๓ กิจกรรมให้ความรู้/คัดกรองสุขภาพและจ่ายยาโดยแพทย์ เภสัชกร รพ.ปชป. 03-ก.ย.-2019  ถึง  03-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 ประเมินสมรรถณผู้สูงอายุด้วยกีฬาพื้นบ้าน แข่งกีฬาผู้สูงอายุ 05-ก.ย.-2019  ถึง  05-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ/ให้ความรู้/นันทนาการ ชมรมผู้สูงอายุ 15-ก.ย.-2019  ถึง  15-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ/ให้ความรู้/นันทนาการ ชมรมผู้สูงอายุ 15-ก.ย.-2019  ถึง  15-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ ๓ กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ/ให้ความรู้/นันทนาการ ชมรมผู้สูงอายุ 24-ก.ย.-2019  ถึง  24-ก.ย.-2019 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Copyright © 2004 www.rangsit.org, All Rights Reserved.
Contact Us : webmaster@rangsit.org