:: เมนูการใช้งาน ::


ระเบียบการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ เทศบาลนครรังสิต

     1.ผู้ใดมีความประสงค์ขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่จากเทศบาลนครรังสิต ให้ยื่นคำขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ต่อนายกเทศมนตรีนครรังสิต
     2.กรณีสถานที่ขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตและเป็นหน่วยงานราชการ หรือประชาชนทั่วไป ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวันต่อคัน
     3.กรณีสถานที่ขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตและเป็นหน่วยงานเอกชน บริษัท ห้าง หรือโรงงาน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อวันต่อคัน
     4.กรณีสถานที่ขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลนครรังสิตและเป็นหน่วยงานราชการ หรือประชาชนทั่วไป ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อวันต่อคัน
     5.กรณีสถานที่ขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลนครรังสิตและเป็นหน่วยงานเอกชน บริษัท ห้าง หรือโรงงาน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อวันต่อคัน
     6.ผู้ขอใช้บริการ ข้อ 4. และ 5. นอกจากจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ตามที่กำหนดแล้วต้องรับผิดชอบน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังนี้
       -ในเขตจังหวัดปทุมธานี อัตราค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยกเว้น
       -นอกเขตจังหวัดปทุมธานี อัตราค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 กิโลเมตรละ 20 บาท

     7.ผู้ขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ที่เชิญผู้เข้าร่วมงาน ตั้งแต่ 800 คน ขึ้นไป ต้องจัดเตรียมน้ำให้เพียงพอต่อการใช้บริการ และต้องรับผิดชอบการกำจัดสิ่งปฏิกูลจากรถสุขาเคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
     โทร.02-567-6000-6 ต่อ 703
     โทร.02-567-6012