กรอกข้อมูลยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน


สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต  
     
 
  รหัสบัตรประจำตัวประชาชน  ***รูปแบบ 3670211447099
  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง
  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Mrs. Miss Master
  หมู่เลือดกรุ๊ป  A B O AB ไม่ทราบ
  อาชีพ  โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ 
  ศาสนา  พุทธ คริสต์ อิสลาม อื่นๆ ระบุ 
  สถานภาพสมรส  โสด สมรส หย่า หม้าย/ร้าง
  เกิดวันที่   อายุ ปี  สัญชาติ 
  บ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้าน   หมู่ที่ 
  ถนน   ซอย 
  ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต 
  จังหวัด 
 
สถานที่ขอทำบัตร    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต
*ท่านสามารถเลือกสถานที่ขอรับบริการได้เพียง 1 แห่ง
 
วันที่ต้องการจองคิว   
วันที่ต้องการจองคิว(สำรอง)   
 *การจองคิวต้องทำล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันที่ขอรับบริการ เช่น ขอรับบริการวันพุธต้องจองคิววันจันทร์ (ไม่สามารถจองคิววันหยุดราชการได้)
 


ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ระเบียบการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว

  


:: งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต::