ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ระบบสำรองคิวล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต
เพื่อขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน


ขั้นตอนที่1 อ่านขั้นตอนและหลักเกณ์การสำรองคิว อย่างละเอียดและครบถ้วน
ขั้นตอนที่2 เลือกกรณีขอทำบัตรประจำตัวประชาชน และอ่านระเบียบ, เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการยื่นคำร้อง
ขั้นตอนที่3 กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-สกุล, ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ และระบุวันที่ - สถานที่ขอรับบริการ
ขั้นตอนที่4 ท่านจะได้รับรหัส (ตัวอักษรหรือตัวเลข) สำหรับเข้าตรวจสอบการสำรองคิวของท่านว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่ ก่อนท่านมาขอรับบริการ

หลักเกณฑ์

1.การสำรองคิวเปิดบริการเฉพาะทำบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น
2.การสำรองคิวต้องทำล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันที่ขอรับบริการ เช่น ขอรับบริการวันพุธต้องสำรองคิววันจันทร์ (ไม่สามารถสำรองคิววันหยุดราชการได้)
3.ท่านต้องมาถึงสถานที่ ที่เลือกขอรับบริการไว้ล่วงหน้า 10 นาทีก่อนช่วงเวลาที่ได้รับการอนุมัติ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และท่านจะต้องเข้าคิวขอรับบิรการในระบบคิวปกติ
4.หากท่านเตรียมเอกสารหลักฐานมาไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่2 และ 4 ท่านจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้


:: งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต::