SJ Company - шаблон joomla Форекс

? ? ?ระเบียบการรับสมัครสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียมห้องฟิตเนสและสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต

? ? ?1. สมาชิกรายปี ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต หรือเป็นพนักงานสังกัดเทศบาลนครรังสิต

? ? ?2. ผู้ใช้บริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท
? ? ? ? ? ?(1) สมาชิกรายปี
? ? ? ? ? ?(2) ผู้ใช้บริการทั่วไป

? ? ?3. ค่าสมาชิกรายปี ปีละ 200 บาท (ค่าทำบัตรสมาชิกใบละ 50 บาท)

? ? ?4. อัตราค่าใช้บริการ ดังนี้
? ? ? ? (1) ห้องฟิตเนส
? ? ? ? - สมาชิกรายปี ไม่ต้องเสียค่าเข้าใช้บริการในแต่ละครั้ง
? ? ? ? - ผู้ใช้บริการทั่วไป เสียค่าบริการ ดังนี้
? ? ? ? ? ? ?1. เยาวชน (อายุ 15 - 20 ปี) ครั้งละ 20 บาท
? ? ? ? ? ? ?2. ผู้ใหญ่ ครั้งละ 30 บาท
? ? ? ? (2) สระว่ายน้ำเทศบาล
- สมาชิกรายปี อายุตั้งแต่ 3 ? 15 ปี ครั้งละ 20 บาท
- สมาชิกรายปี อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ครั้งละ 30 บาท
- ผู้ใช้บริการทั่วไป ครั้งละ 50 บาท
? ? ? ?5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
? ? ? ? ? ? 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้สูติบัตรแทน)
? ? ? ? ? ? 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
? ? ? ? ? ? 3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
? ? ? ?กรณีผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ปกครองจะต้องลงชื่ออนุญาตในใบสมัครด้วย

? ? ?หลักเกณฑ์การใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลนครรังสิต

ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย

? ? 1. เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 ? 20.00 น. หยุดเฉพาะเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์
? ? 2. ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดออกกำลังกายที่เหมาะสม
? ? 3. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการ
? ? 4. ผู้ใช้บริการควรใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานตรง ,นั่งพิง เครื่องเดินวงรี ใช้เวลาไม่ควรเกิน 15 นาที ซึ่งรวมระยะเวลาของทุกอุปกรณ์ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง 20 นาที ยกเว้นอุปกรณ์บาเบลและดัมเบล ควรเล่นเป็นเซ็ตตามความเหมาะสม
? ? 5. ศูนย์ออกกำลังกายจะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ
? ? 6. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนทุกครั้งก่อนใช้บริการ
? ? 7. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพชนในการใช้บริการ ไม่ก่อความเดือดร้อน หรือเกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบตนเอง และเล่นด้วยความระมัดระวัง
? ? 8. ห้ามนำอาหารทุกชนิดเข้ามาในบริเวณเครื่องออกกำลังกาย
? ? 9. หากผู้ใช้บริการพบเห็น หรือสงสัยว่าผู้ใช้บริการท่านอื่นกำลังได้รับอันตราย ให้รีบแจ้งเจาหน้าที่ประจำศูนย์ทันที่
หมายเหตุ
? ? 1. ศูนย์ออกกำลังกายฯ จำประกาศวันหยุดบริการให้ทราบล่วงหน้า
? ? 2. เวลาเปิด ? ปิดบริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
? ? 3. ระเบียบข้อบังคับอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์

ระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำ เทศบาลนครรังสิต


? ? 1. สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 ? 20.00 น. หยุดเฉพาะเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และ เทศกาลวันสงกรานต์หรือตามที่เทศบาลประกาศให้เป็นวันหยุด
? ? 2. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ใช้บริการ ผู้ที่เป็นสมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิก ผู้ใช้บริการทั่วไปต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง พร้อมชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด กรณีลืมบัตรสมาชิกมาแสดง ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและให้ชำระค่าบริการในอัตราบุคคลทั่วไป
? ? 3. ผู้ใช้บริการ ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพแข็งแรง
? ? 4. ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาดและควรสวมหมวกว่ายน้ำ สำหรับผู้ไว้ผมยาวต้องสวมหมวกว่ายน้ำทุกครั้ง
? ? 5. ผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า 8 ขวบ ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
? ? 6. การเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ให้เปลี่ยนได้เฉพาะในห้องที่กำหนดไว้เท่านั้น
? ? 7. ก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้งต้องชำระร่างกายให้สะอาด
? ? 8. ก่อนลงสระว่ายน้ำต้องใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาท เลินเล่อ อันจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อื่น
? ? 9. อุปกรณ์ว่ายน้ำที่นำมา เช่น ห่วงยางฯ ต้องทำจากวัสดุที่อ่อนนุ่ม ไม่เกิดอันตรายต่อผู้อื่น
? 10. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
? 11. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
? 12. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำ
? 13. ห้ามสวมรองเท้าเข้าในเขตชานสระว่ายน้ำ
? 14. ห้ามทิ้งสิ่งของสกปรกต่างๆ ตลอดจนบ้วนน้ำลาย น้ำมูก หรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำ
? 15. ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น และห้ามวิ่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำ
? 16. ห้ามว่ายน้ำขณะที่ฝนตกหรือฟ้าคะนองโดยเด็ดขาด
? 17. ห้ามกระโดดลงสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด
? 18. ห้ามผู้ที่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง หรือมีบาดแผล และสตรีขณะมีรอบเดือนลงใช้สระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด
? 19. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด
? 20. ห้ามผู้ที่ว่ายน้ำไม่เก่งเข้าในเขตน้ำลึก
? 21. ห้ามกระทำการสิ่งใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเทศบาล
? 22. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที
? 23. ในกรณีที่สระว่ายน้ำมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ สมาชิกต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
? 24. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบของสระว่ายน้ำ และคำแนะนำหรือคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
หมายเหตุ
? ? 1. สระว่ายน้ำ จะประกาศวันหยุดบริการให้ทราบล่วงหน้า ณ บริเวณสระว่ายน้ำเทศบาล
? ? 2. กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเวลาเปิด ? ปิดบริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์

 

 

ไลน์ โอเพนแชท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทน.รังสิต

03737362
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1333
2359
3692
3716853
70656
86334
3737362

Your IP: 35.172.136.29
Server Time: 2021-07-26 19:25:12

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1648
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2769018