SJ Company - шаблон joomla Форекс

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครรังสิต

โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต

...................................................................

   วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 นายเยี่ยม เทพธัญญะ ประธานสภาเทศบาลนครรังสิต ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต ประกอบด้วย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต เลขานุการนายกเทศมนตรีนครรังสิต สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตทั้ง 4 เขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้แทนประชาชนชาวนครรังสิต

ในการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตครั้งนี้ มีวาระสำคัญ คือ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลนครรังสิต โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการและการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต 8 ด้าน ได้แก่
1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
3. นโยบายด้านสาธารณสุข
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
8. นโยบายด้านส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ smart city
ด้านที่ 1 นโยบายเร่งด่วน “ปฏิบัติการเร่งด่วน นครรังสิตสู้โควิด-19”
โดยเป็นการปฏิบัติการในภาวะเร่งด่วน เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต โดยคำนึงถึงหลัก “เน้นเชิงรุก และเสริมตั้งรับ” โดยมีรายละเอียด ได้แก่
1.1 เน้นเชิงรุก
- ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนชาวนครรังสิต
- สนับสนุนการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
- ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- สนับสนุน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ข้อมูลถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์
1.2 เสริมตั้งรับ
- พัฒนาการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครรังสิต ภายใต้หลัก “ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ปลอดภัยขื้น” ทั้งระบบการจองคิวเข้ารับการบริการผ่านระบบออนไลน์ ลดระยะเวลาการจองคิว ลดความแออัด เพื่อสร้างความปลอดภัยในองค์กร
- สนับสนุน ส่งเสริม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย และจัดบริการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

ด้านที่ 2 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ ให้น้ำประปาเพียงพอและทั่วถึง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และปัญหาน้ำประปาเข้าไม่ถึง
2.2 พัฒนาระบบระบายน้ำ ผ่านการเตรียมแผนรองรับระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำ และพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองต่างๆให้สะอาด ปราศจากน้ำเน่า น้ำเสีย และรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อนำพานครรังสิตเป็นเมืองแห่งสายน้ำที่งดงาม
2.3 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง โดยการก่อสร้างปรับปรุง ถนน สะพาน ตามมาตรฐาน
2.4 สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีระบบขนส่งมวลชน เน้นการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทั่วถึงทุกพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือโมโนเรล เชื่อมโยงกับระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง และการสัญจรเพื่อกระจายความเจริญไปในทุกพื้นที่ เป็นการส่งเสริมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด อย่างยั่งยืน
2.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร
2.6 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ด้านที่3 ด้านสาธารณสุข
3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนชาวนครรังสิตได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.2 สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง
3.3 สนับสนุน เตรียมแผนรองรับ การจัดตั้งโครงการศูนย์การแพทย์นครรังสิต สอดคล้องตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์กับพี่น้องประชาชนโดยกองสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ตลอดจนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข
3.4 ส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยในพื้นที่สาธารณะ ตลาดสด และพื้นที่ที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก ให้สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านที่ 4 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 4.1 สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว การวางแผนรองรับ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
4.2 สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยภายในชุมชนต่างๆของเทศบาลนครรังสิต ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวนครรังสิตให้ดียิ่งขึ้น
4.3 สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ประกอบกับการสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้และบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4 สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเทศบาลนครรังสิตอย่างเป็นระบบ
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวนครรังสิต
4.6 สนับสนุน ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเทศบาลนครรังสิต
4.7 ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบสุนัขและแมวจรจัด สอดคล้องตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการดูแลสุนัขและแมวจรจัด ให้มีที่อยู่และมีการดูแลอย่างเหมาะสม
4.8 สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการพัฒนากีฬาทุกประเภท จัดให้มีสถานที่ฝึกซ้อม เพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันในทุกระดับ และพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนชาวเทศบาลนครรังสิต น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และดําเนินชีวิตประจําวัน
5.2 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน จัดหาให้มีสถานที่จําหน่ายสินค้า หรือตลาดกลาง และตลาดออนไลน์นครรังสิต หรือ smart market เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าขาย สร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนชาวนครรังสิตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
5.3 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นความทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องราว และวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชาวนครรังสิต
5.4 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ของชาวนครรังสิต ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะฝีมือ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และเป็นที่ขึ้นชื่อของชาวนครรังสิต

ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 สนับสนุนและส่งเสริม ปลูกฝังจิตสํานึกของประชาชนและเยาวชนในนครรังสิต ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน ให้มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม โดยการประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน
6.3 ส่งเสริม รณรงค์ในการจัดการ มลพิษต่างๆ รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนชาวนครรังสิต
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ให้สะอาด สวยงามปราศจากผักตบชวาและสิ่งปฏิกูล

ด้านที่ 7 นโยบายด้านการบริหารจัดการ
7.1 ส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ข้าราชการมีขวัญและกําลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น และกลุ่ม องค์กรต่างๆ ให้ร่วมมือ ร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้ เกิดเครือข่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน
7.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี แก่บุคคลากรในสังกัด เทศบาลนครรังสิต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์
7.4 ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อความโปร่งใส และการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านที่ 8 นโยบายด้านส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ smart city
8.1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย
8.2 พัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือE-Service
8.3 ส่งเสริม และสนับสนุน ศูนย์ดูแลเมืองอัจฉริยะ ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครรังสิต
8.4 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการของเทศบาลนครรังสิต

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า จะนำหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางผลักดันนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนชาวนครรังสิตให้มากที่สุด

 

 

 

SFbBox by psd to html

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1656
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2898037